Uchwała Nr   XIX/103/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia   28 listopada 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217,        art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 829.109 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną   kwotę 534.071 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.818.496 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 829.109 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 292.182 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.344.282 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 241.889 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.474.214 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                          do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.426.077 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 3.930.965 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 78.838.748 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.367.977 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.831.050 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.032.807 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2.099.915 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.100 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 11.805.941 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                           do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie                               z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                         z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.

 

5. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.020.252 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów             i pożyczek z lat ubiegłych - 3.020.252 zł.

 

2) Przychody w wysokości 4.578.824 zł oraz rozchody w wysokości 1.558.572 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok”.

 

 

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2012 rok”.

 

7. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2012 roku”

 

8. Zmiany w planie rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych, obejmują zmiany w planie   zgodnie z   załącznikiem   Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.”Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych”

 

9. Zmiany w załączniku dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów”,

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 Załączniki:


uzasadnienie_28.11.2012.docx uzasadnienie.docx

zalacznik_nr_1_dochody_28.11.2012.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_28.11.2012.xls

zalacznik_nr_3_wydatki_biezace_28.11.2012.xls

zalacznik_nr_4_wydatki_majatkowe_28.11.2012.xls

zalacznik_nr_5_przychody_i_rozchody_28.11.2012.xlsx

zalacznik_nr_6_administracja_rzadowa_28.11.2012.xls

zalacznik_nr_7_dotacje_celowe_28.11.2012.xlsx

zalacznik_nr_8_wrd_28.11.2012.xlsx

zalacznik_nr_9_dotacje_niepubliczne_28.11.2012.xlsx


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-09 08:40:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 12:40:00
  • Liczba odsłon: 1439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3443257]

przewiń do góry