Uchwała Nr III/18/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 lutego 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142; poz.1592 z późn. zm.) oraz art.34 ust.6 i ust 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102; poz.651 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820) rozdział III otrzymuje brzmienie:

                                                                                                   

Rozdział III

Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych

 

§ 7

 

1.            Lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu mogą być sprzedawane przez zarząd powiatu na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

2.            Przy sprzedaży lokali, o których mowa w ust.1, zarząd powiatu może udzielić ich nabywcy bonifikaty na podstawie stosownej uchwały rady powiatu.

 

§ 8

 

1.            Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży określa zarząd powiatu w drodze uchwały.

2.            Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne:

a)            w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub do rozbiórki;

b)            w budynkach, w których przewidziana jest zmiana ich funkcji lub przeznaczenia.

3.            Zarząd powiatu może przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego, jeżeli o wykup wystąpią jednocześnie wszyscy najemcy.

4.            Wolne lokale mieszkalne mogą być zbywane przez zarząd powiatu na warunkach i za cenę ustaloną w drodze przetargu.

 

§ 9

 

Sprzedaży określonej przepisami niniejszego rozdziału podlega lokal mieszkalny                        w rozumieniu  ustawy o własności lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie.

 

§ 10

 

1.            Najemcom budynków mieszkalnych, stanowiących w całości przedmiot najmu, których najem został zawarty na czas nieokreślony, przyznaje się pierwszeństwo w ich nabyciu. Zbycie budynku mieszkalnego, stanowiącego w całości przedmiot najmu, zwanego dalej „budynkiem mieszkalnym”, następuje wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.

2.            Budynki mieszkalne przeznaczone do sprzedaży określa zarząd powiatu w drodze uchwały

3.            Sprzedaż budynku mieszkalnego następuje za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na podstawie przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami.

4.            Przy sprzedaży budynków mieszkalnych zarząd powiatu może udzielić ich nabywcy bonifikaty na podstawie stosownej uchwały rady powiatu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-25 15:24:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 15:24:58
  • Liczba odsłon: 1429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460477]

przewiń do góry