Protokół Nr I / 2006

 

z obrad I Sesji III kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

Tematyka Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
 2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
 3. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 1. Zakończenie obrad.

Protokół Nr I / 2006

z obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

27. 11. 2006 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 11. 2006 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski

Wicestarosta Sochaczewski Stefan Grefkowicz

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew Jerzy Żelichowski

Wójt Gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie Wiktor Gajda

Powiatowy Lekarz Weterynarii Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor DPS Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Maria Olędzka

Dyrektor OS-W w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSS w Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

P.o. dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem Krzysztof Żyżyński

P.o. dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Ewa Płowik

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie Janina Niedziela

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Przewodniczący II kadencji Rady Powiatu A. Grabarek powitał wszystkich zebranych a szczególnie Państwa radnych.

Poinformował, iż zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, I Sesję III Kadencji Rady Powiatu zobowiązany był zwołać Przewodniczący II kadencji Sesja została zwołana na dzień dzisiejszy zgodnie z Ustawą i tu przytoczył art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym: pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Na podstawie informacji, jaką uzyskałem od Państwowej Powiatowej Komisji Wyborczej w Sochaczewie wynika, iż najstarszym radnym jest p. Andrzej Chełpiński.

Wobec powyższego Pan Andrzej Grabarek zaprosił Pana Andrzeja Chełpińskiego do prowadzenia obrad sesji.

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad.

 

Otwarcia obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Prowadzący obrady Pan Andrzej Chełpiński stwierdzając "Otwieram obrady I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Radny A. Chełpiński przywitał wszystkich nowo wybranych radnych a następnie Zarząd Powiatu ze Starostą Józefem Gołębiowskim, obecnych Wójtów gmin, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzego Krupę, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz pozostałych zaproszonych gości a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

Prowadzący obrady Andrzej Chełpiński podziękował wszystkim radnym poprzedniej kadencji za pracę w samorządzie powiatowym.

Następnie nadmienił, iż wybory samorządowe, które odbyły się w dniu 12 listopada2006 roku sprawiły, że zostałem wybrany do Rady Powiatu w Sochaczewie. Jako najstarszy wiekiem mam zaszczyt poprowadzić obrady I sesji III kadencji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 2. Złożenie ślubowania przez radnych

 

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poinformował, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.

Następnie p. A. Chełpiński poinformował, iż: każdy radny składający ślubowanie wstaje, odczytuje treść ślubowania, które brzmi: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński przystąpił do przeprowadzenia ślubowania radnych.

Wywoływani w kolejności radni wstawali, odczytywali treść ślubowania i wypowiadali słowo “ślubuję”. Niektórzy radni złożyli ślubowanie z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie złożyli:

 1. Ryszard Ambroziak
 2. Chełpiński Andrzej
 3. Ciura Janusz
 4. Domagalski Wiesław
 5. Głuchowski Mieczysław
 6. Głuchowski Tadeusz
 7. Gołębiowski Józef
 8. Koryś Tadeusz
 9. Łopata Jan
 10. Osiecki Piotr
 11. Papierowski Artur
 12. Pawlak Urszula
 13. Pędziejewska Halina
 14. Pakuła Zbigniew
 15. Połeć Tomasz
 16. Popiołek Jolanta
 17. Dobrzyński Bogdan
 18. Grabarek Andrzej
 19. Kraśniewski Jan

Po wyczytaniu przez Prowadzącego kandydata na radnego p. Jerzego Żelichowskiego, p. Żelichowski zabrał głos informując, iż ze względu na sytuację, że funkcjonuję w drugim samorządzie lokalnym a przepisy wyraźnie tego zabraniają jak i na fakt, że kalendarz wyborczy był tak skonstruowany, iż dopiero dzisiaj na sesji Rady Miasta pewne fakty zafunkcjonowały, nie miałem takiej sposobności aby złożyć do Biura Rady Powiatu stosownego pisma wcześniej.

Ponieważ wiadomym wszystkim jest, że na kolejną kadencję został wybrany Burmistrz Bogumił Czubacki i właśnie w dniu dzisiejszym otrzymałem od Burmistrza propozycję kontynuacji dotychczas sprawowanej funkcji.

W związku z zakazem łączenia funkcji Z-cy Burmistrza Miasta Sochaczewa z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zrzekam się mandatu radnego powiatu sochaczewskiego.

Życzę moim koleżankom i kolegom efektywnych działań, sukcesów i dobrej współpracy z samorządem miejskim, w którym będę miał zaszczyt z Państwem współpracować.

Pan J. Żelichowski na ręce Prowadzącego obrady złożył zrzeczenie się mandatu na piśmie.

Następnie Pan J. Żelichowski poprosił o wprowadzenie jego rezygnacji do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Pan Jerzy Żelichowski w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego nie złożył ślubowania.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poinformował, iż Pan Mirosław Orliński nie złożył ślubowania w związku z tym, iż do Biura Rady wpłynęło zaświadczenie wydane przez Gminną Komisję Wyborczą w Sochaczewie o wyborze Pana M. Orlińskiego na Wójta Gminy Sochaczew .

 

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński przedstawił proponowany porządek obrad sesji:

Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
  2. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
  3. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 5. Zakończenie obrad.

 

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński zapytał o propozycje do proponowanego porządku obrad.

Radny J. Ciura złożył wniosek o zniesienie z proponowanego porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński zapytał o dalsze ewentualne propozycje do proponowanego porządku obrad.

Radny Tadeusz Głuchowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia zrzeczenia się mandatu radnego przez p. Jerzego Żelichowskiego a tym samym przyjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poprosił Radnego J. Ciurę o liczenie głosów w trakcie przeprowadzanych głosowań podczas dzisiejszej sesji.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński proponowany wniosek do porządku obrad o zniesienie pkt 4b) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

"Za" głosowało 17 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" 2 Radnych

Wniosek został przyjęty.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński proponowany wniosek do porządku obrad o wprowadzenie punktu dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego poddał pod głosowanie:

"Za" głosowało 18 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" 1 Radny

Wniosek został przyjęty.

 

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński przedstawił proponowany porządek obrad sesji wraz z naniesionymi zmianami:

Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie po naniesieniu zmian:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
  2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
  3. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 1. Zakończenie obrad.

Porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty.

 

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński proponowany porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

"Za" głosowało 19 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty.

Ad. pkt 4a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poinformował, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Nadmienił, iż zgodnie z regulaminem rady powiatu głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych.

Następnie Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady.

Radna H. Pędziejewska na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Grabarka.

Nadmieniła, iż jego osoba gwarantuje merytoryczność, obiektywizm i kulturę osobistą.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poprosił o zgłaszanie dalszych kandydatur na Przewodniczącego Rady.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński zamknął listę zgłaszanych kandydatur.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński zapytał radnego Andrzeja Grabarka, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Andrzej Grabarek wyraził zgodę.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: p. Wiesław Domagalski, Zbigniew Pakuła, Jolanta Popiołek.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński zamknął listę zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Następnie zapytał zgłoszonych radnych czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radni wyrazili zgodę.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński skład Komisji Skrutacyjnej poddał pod głosowanie:

" Za" głosowało 18 Radnych

" Przeciw" ---------------

" Wstrzymało się" 1 Radny

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński w związku z przygotowaniem przez Komisję Skrutacyjną kart do przeprowadzenia głosowania ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 14.35.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński po przerwie wznowił obrady.

Następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu zapoznania Radnych ze sposobem głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Popiołek poinformowała, iż została wybrana na przewodniczącą komisji.

Następnie odczytała treść karty do głosowania:

"Czy jesteś za wyborem na Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Pana Andrzeja Grabarka i podjęciem uchwały w powyższej sprawie.

Na karcie są trzy warianty: “tak”, “nie”, “wstrzymuję się”.

Poinformowała o sposobie głosowania. Głosując należy skreślić dwa warianty pozostawiając jeden, ten, za którym Państwo głosujecie. Karta do głosowania będzie ważna tylko wówczas, jeśli pozostawimy na niej wariant, na który chcemy oddać głos a dwa pozostałe skreślimy.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przewodnicząca Komisji kolejno odczytywała imiennie Radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania, oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu Radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący obrady p. A. Chełpiński ogłosił 10 minutową przerwę w celu obliczenia przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Prowadzący obrady p. A. Chełpiński wznowił obrady.

Udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Radnej Jolancie Popiołek, która odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 27 listopada 2006 r. dla przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2006 roku w składzie:

 1. Jolanta Popiołek - Przewodnicząca
 2. Zbigniew Pakuła
 3. Wiesław Domagalski

po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza co następuje:

na Sesji obecnych jest 19 Radnych

w głosowaniu udział wzięło 19 Radnych

głosów ważnych oddało 19 Radnych

głosów nieważnych ----------

Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydat na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymał następującą liczbę głosów:

“Za” - 16

“Przeciw” - 2

“Wstrzymało się” - 1

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie wybrany został Pan Andrzej Grabarek.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pana Andrzeja Grabarka na Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta.

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było.

Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 27 listopada 2006 roku

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

Prowadzący obrady p. A. Chełpiński pogratulował radnemu A. Grabarkowi wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu a następnie przekazał mu dalsze prowadzenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował całej Radzie Powiatu za powołanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie, szczególnie podziękował tym, którzy oddali głos na jego osobę. Podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go radni. Nadmienił, iż jest to wielki zaszczyt ale i przede wszystkim obowiązek. Obiecał, że będzie starał się wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującym prawem. Zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi bez względu na przynależność partyjną, klubową czy poglądy polityczne czy też inne zdanie. Zadeklarował również współpracę z samorządami powiatu sochaczewskiego, instytucjami oraz organizacjami pracującymi dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Poprosił wszystkich o pomoc i wsparcie w wypełnianiu swojej funkcji, a szczególnie radnych i pracowników starostwa.

Życzył wszystkim radnym sukcesów w pracy samorządowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Całej Radzie Powiatu życzył aby ta kadencja przeszła do historii, jako ta zgodna w swoim działaniu, że najwyższym dobrem jest dobro naszego powiatu. Życzę zgody, sukcesów w tym sukcesów dla Zarządu w umiejętności pozyskiwania środków unijnych. Będę zabiegał o zgodę a nie o podziały wśród Państwa wszystkich radnych. Myślę, że Państwo mi w tym wszystkim pomożecie.

 

Ad. pkt 4b) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż wybór na Wójta skutkuje wygaśnięciem mandatu z mocy prawa. Rada stwierdza tylko to wygaśnięcie w formie uchwały, którą następnie przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu aby ten mógł wskazać następnego kandydata z tej samej listy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję odnośnie projektu uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Radnego J. Ciurę o kontynuowanie liczenia głosów w trakcie przeprowadzanych głosowań.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego poddał pod głosowanie:

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" ---------------

" Wstrzymało się" ---------------

Uchwała została przyjęta.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Ad. pkt 4c) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż Pan Jerzy Żelichowski w dniu dzisiejszym złożył formalne zrzeczenie się mandatu radnego Rady Powiatu w Sochaczewie o czym wcześniej Państwa radnych poinformował.

Rezygnacja z mandatu radnego w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję odnośnie projektu uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego poddał pod głosowanie:

" Za" głosowało 18 Radnych

" Przeciw" ---------------

" Wstrzymało się" 1 Radny

Uchwała została przyjęta.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “ Zamykam obrady I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 15.15.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzemu Krupie.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. J. Krupa pogratulował radnym wybranym do Rady Powiatu Sochaczewskiego. Jako radny Sejmiku Wojewódzkiego Mazowieckiego zadeklarował współpracę z władzami powiatu. Podziękował wszystkim tym, którzy w ostatnich wyborach oddali na niego głos.

 

 

Protokołowała: Anna Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 11:23:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 11:23:45
 • Liczba odsłon: 1341
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441556]

przewiń do góry