Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny obsługi interesantów
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Godziny otwarcia kasy
poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00
Kontakt
tel.: (46) 864 18 03 - Dyrektor wydziału - Ewa Płowik
(46) 864 18 08 - pokój 122  (przyjmowanie wniosków)
(46) 864 18 03 - pokój 119 (inspektorzy)
(46) 864 18 46 - pokój 115 (inspektorzy)
faks: (46) 864 18 71

 

Zadania wydziału:

W zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane prowadzenie spraw związanych z:

 •  wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielaniem pozwoleń na budowę;
 • wydawaniem decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 • wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu;
 • wydawaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę ze względu na słuszny interes strony;
 • uchylaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa
  od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 • wydawaniem decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę w przypadku nie rozpoczęcia budowy lub przerwania jej na okres dłuższy niż 3 lata;
 • przenoszeniem decyzji administracyjnych wydanych z art. 28 Prawa budowlanego
  na rzecz innego podmiotu;
 •  wydawaniem decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 •  sporządzaniem wniosków do właściwego Ministra w sprawie upoważnienia
  do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych;
 • wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów ustawy
  o transporcie kolejowym w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych
  w sąsiedztwie obszaru kolejowego;
 • nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie;
 • przyjmowaniem zgłoszeń robót budowlanych lub rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • przyjmowaniem zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
 • wydawaniem decyzji wnoszących sprzeciw na zgłoszone roboty budowlane
  w przypadku robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
  na budowę oraz gdy realizacja robót narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także pogorszenie stanu środowiska;
 • uzgadnianiem projektów z wojewódzkim konserwatorem zabytków w stosunku
  do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 • prowadzeniem rejestru wniosków w formie elektronicznej i papierowej;
 • prowadzeniem rejestru decyzji ( w formie elektronicznej i papierowej) o pozwoleniu na budowę i przechowywaniem dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
 • rejestrowaniem dzienników budowy;
 • wydawaniem zaświadczeń potwierdzających fakty wynikające z danych znajdujących się w posiadaniu wydziału;
 • przekazywaniem kopii rejestrów jw. do wojewody;
 • przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję
  o warunkach zabudowy;
 • przekazywaniem kopii decyzji o pozwoleniu na budowę do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego;
 • przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym
  do organu nadzoru budowlanego;
 • uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.

Sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności w zakresie:

 • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska;
 • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
 • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami w tym: techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami szczególnymi;
 • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i archiwizowaniem od wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali: 

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali;

W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie budowy dróg gminnych i powiatowych;

W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

 •  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wykonywanych robót budowlanych

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-02 14:08:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 13:05:33
 • Liczba odsłon: 3492
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449087]

przewiń do góry