Uchwała Nr   XXXIV/124/2009

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia   27 lutego 2009 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym     (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości 1.292.549,00 zł., przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu Powiatowi   Sochaczewskiemu,   przeznacza się w 2009 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

 

 

 

1)     przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej      -      50.000,00 zł.,  

                                                                      

2)     dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej                                                

                                     -    739.800,00 zł.,

 

3)     dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych     -      152.749,00 zł.,   w tym   kwotę              30.000,00 zł.   przeznacza   się   dla beneficjentów projektu „Czas na samodzielność” współfinansowanego   ze środków EFS,

 

 

 

4)     dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

     się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób

     niepełnosprawnych         -      100.000,00 zł.,

 

5)   dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

     ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom

      niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów   -     250.000,00 zł.         

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:27:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:32:50
  • Liczba odsłon: 1426
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459321]

przewiń do góry