Zobacz podgałęzie

Uchwała Nr III/16/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 113 /2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu

Uchwała Nr III/18/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego

UCHWAŁA NR III/19/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 18 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

Uchwała V/24/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres

UCHWAŁA NR V/28/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres

UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 06 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

UCHWAŁA NR VI/30/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 06 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032


Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2010 r

UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 6 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie wyboru przedstawicieli w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej

UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 06 CZERWCA 2011 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR VII/39/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie przekazania skargi

UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Soch

Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz info
Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego
Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR IX/48/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
UCHWAŁA NR IX/49/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
UCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Miastem Sochaczew przedsięwzięcia pt. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogow
UCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Sochaczew przedsięwzięcia pt. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drog
UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Rybno przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu S
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032
Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
Uchwała Nr X/ 55 /2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z przekazaniem zarządu nad drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin-Erminów w Gminie Rybno
Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032
Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
UCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt
UCHWAŁA NR XI/60/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2011
UCHWAŁA  NR XI/61/2011 RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE Z  DNIA  07GRUDNIA 2011 ROKU w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata  2011 – 2015
Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032
Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku
Uchwała Nr XIII/64/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032
Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
Uchwała Nr XIII/66/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
UCHWAŁA NR XIII/67/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie uznania skargi za bezzasadną
UCHWAŁA NR XIII/68/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
UCHWAŁA NR XIII/69/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2012 - 2015
UCHWAŁA NR XIII/70/2011 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu SochaczewskiegoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-08 08:45:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-08 10:17:10
  • Liczba odsłon: 2084
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441666]

przewiń do góry