Uchwała Nr XV/62/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 26 października 2007r

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 180, 181, 182 i 184, 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu uwzględniając zasady ogólne finansów publicznych, określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

§ 2

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy zestawienia określające :
  1. wysokość niezbędnych środków budżetowych zapewniających realizację zadań bieżących jednostki,
  2. niezbędne potrzeby w zakresie nakładów majątkowych (inwestycyjnych)

 2. Wraz z zestawieniami, określonymi w ust 1 pkt 1 i 2 kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają pisemne objaśnienia, określając źródła dochodów własnych i ich kalkulacje oraz uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazując czynniki wpływające na ich poziom i porównanie do szacunkowych wielkości roku poprzedniego.

 

§ 3

 1. Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w terminie do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy przedkładają Skarbnikowi Powiatu rzeczowo – finansowy zakres planowanych wydatków bieżących i majątkowych (inwestycyjnych) zapewniających realizację zadań własnych powiatu, wskazując :
  1. kierunki wydatków i wysokość niezbędnych środków finansowych,
  2. możliwość pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
  3. zadania niezrealizowane w roku budżetowym do uwzględnienia w projekcie budżetu roku następnego

 2. Dyrektor Wydziału Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, przedkłada w terminie do dnia 25 października informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Informacja ta winna zawierać dane określone w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.

 

§ 4

Projekty planów finansowych, o których mowa w § 2 i § 3 opracowywane są na podstawie:

1/ stawek opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego.

2/ prognozy cen w roku budżetowym.

3/ przewidywanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym (w oparciu o zatrudnienie w roku poprzedzającym rok budżetowy).

4/ wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.

§ 5

Radni, dyrektorzy jednostek, a także podmioty ubiegające się o dotacje mogą składać do merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego wnioski do projektu budżetu w terminie do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wydziały te przygotowują kalkulacje wydatków i przedkładają je Skarbnikowi Powiatu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Skarbnik Powiatu opracowuje i przedkłada Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1/ prognozowane dochody budżetowe, uwzględniając :

a) dochody własne,

b) dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone wskazane przez dysponentów środków budżetowych,

c) subwencje i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wskazane przez Ministra Finansów.

2/ prognozowane wydatki bieżące w zakresie sfinansowania zadań własnych, zadań zleconych i zadań powierzonych do realizacji powiatowi.

3/ propozycję określającą wysokość środków finansowych na realizację zadań własnych powiatu zleconych organizacjom pozarządowym, przygotowaną na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów wydziałów Starostwa.

4/ propozycję określającą wysokość nakładów na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

§ 7

 1. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 1. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami w szczegółowości określonej w § 9 niniejszej uchwały
 2. projekt budżetu powiatu wraz z objaśnieniami i informacje o stanie mienia

 1. Do czasu uchwalenia budżetu Zarząd Powiatu może w przedłożonym projekcie budżetu dokonywać “autopoprawek”, które muszą być przedłożone Radzie Powiatu.

§ 8

 1. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła niezwłocznie (w terminie do 7 dni) projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Powiatu,
 2. Komisje Rady w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu uchwały odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie i ewentualne propozycje zmian do projektu budżetu.
 3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia nowego wydatku lub zwiększenia kwoty wydatku na określony cel przewidziany w projekcie budżetu, istnieje obowiązek wskazania przez Komisję źródła jego sfinansowania wraz z uzasadnieniem, nie powodującego zwiększenia deficytu budżetu.
 4. Komisja proponująca zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązana jest wskazać, które wydatki mają ulec zmniejszeniu.
 5. Opinie i wnioski komisji i radnych są przekazywane Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu.
 6. Komisja Budżetu i Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonuje analizy i usystematyzowania wniosków oraz wyraża opinie co do ich zasadności i możliwości realizacji.
 7. Pisemna opinia Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska o projekcie budżetu przekazywana jest niezwłocznie, nie później niż do 10 grudnia Przewodniczącemu Rady do wiadomości oraz Zarządowi Powiatu, który po zapoznaniu się z jej treścią nanosi stosowne poprawki w terminie 7 dni.
 8. Wnioski komisji nie uwzględnione w projekcie budżetu wymagają uzasadnienia Zarządu.

§ 9

 1. Projekt uchwały budżetowej określa:
  1. prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
  2. wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
    1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
    2. - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

     - dotacji,

     - wydatków na obsługę długu

     - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat,

    3. wydatków majątkowych.

  3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,
  4. przychody i rozchody budżetu Powiatu,
  5. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
  6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w części związanej z realizacją zadań powiatu,
  7. plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek
  8. plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
  9. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

  10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,

  11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

  12) dotacje inne niż określone w pkt. 9 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań powiatu,

  13) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

  - finansowanie planowanego deficytu budżetu,

  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

   

   

  14) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań:

  - na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
  1. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
  2. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz wydatków z rezerw budżetowych,

§ 10

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza:

 1. objaśnienia,
 2. prognozę zadłużenia powiatu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
 3. informację o stanie mienia komunalnego.

 

 

 

 

 

 

§ 11

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej winny zawierać w szczególności:

 1. omówienie źródeł dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, uwzględniając sposób ich kalkulacji, porównanie do szacunkowych wielkości z roku poprzedniego,
 2. omówienie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wskazując kierunki wydatków, zakres rzeczowy i porównanie do przewidywanego ich wykonania w roku ubiegłym,
 3. omówienie przychodów i rozchodów równoważących strukturę budżetu,
 4. wskazanie zakresu wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych,
 5. wielkość przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

 

§ 12

W porządku obrad Sesji Rady Powiatu, na której rozpatrywany będzie punkt dotyczący uchwalenia budżetu uwzględnić należy:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2) odczytanie opinii komisji stałych,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4) odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

5) dyskusję nad projektem uchwały budżetowej,

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

 

 

§ 13

Traci moc Uchwała Nr VIII/43/99 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwał budżetowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 12:42:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 12:42:55
 • Liczba odsłon: 1296
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448694]

przewiń do góry