Uchwała Nr XXXIII/120/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym               (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół               i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) i służącego podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, zwanego dalej „projektem”.

1.      Wartość projektu wynosi: 333 415,20 zł.

2.      Na realizację projektu Powiat Sochaczewski przeznaczy kwotę w wysokości: 44 393,67 zł. stanowiącą jego wkład własny.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W wyniku procedury konkursowej naboru wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mających na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, projekt               pn.: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy” (przygotowany przez zespół szkół), został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Powyższa lista została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego                          z proponowaną kwotą dofinansowania w wysokości 289 021,53 zł.

Powyższy projekt realizowany będzie do 31 lipca 2011 r. i skierowany jest do 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik i 30 uczniów w zawodzie ślusarz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Działania podejmowane w projekcie będą dotyczyły wyposażenia  klasopracowni i biblioteczki ślusarza, zakup materiałów do ćwiczeń, szkolenie CAD. Kurs spawalniczy, kurs językowy, kurs prawa jazdy oraz ułożenie programu specjalizacji technik mechanik. W ramach projektu przewidziany jest udział partnera – Sarens Polska Sp. z o.o., który będzie pełnił rolę instytucji wspierającej ZSCKP, w tym będzie odpowiedzialny za organizację praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, staży w zakładzie pracy, dzielenia się swoimi doświadczeniami w dziedzinie organizacji i zarządzania firmą, stosowanych procesów technologicznych oraz współpracy               w zakresie opracowywania programów specjalizacji zawodowej pod kątem przyszłego zatrudnienia absolwentów ZSCKP.

 Jednym z warunków niezbędnych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest złożenie uchwały organu prowadzącego wyrażającej zgodę na realizację projektu wraz z oświadczeniem o wniesieniu określonego wkładu własnego. Wkład własny wymagany we współfinansowaniu projektu wynosi 44 393,67 zł.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-13 11:10:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 11:10:32
  • Liczba odsłon: 1234
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459371]

przewiń do góry