UCHWAŁA Nr LIV/202/2010

Rady Powiatu  w  Sochaczewie

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa warunki całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, w tym także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona oraz osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

1) placówce opiekuńczo-wychowawczej – oznacza to jednostkę organizacyjną pomocy społecznej działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

2) dziecku – należy przez to rozumieć osoby małoletnie umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby pełnoletnie, które pozostają w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, którą rozpoczęły przed osiągnięciem pełnoletności;

3) rodzicach – należy przez to rozumieć również osoby pełnoletnie lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka;

4) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 3, pkt 4 i art. 8 ustawy;

5) kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy;

6) średnim miesięcznym koszcie utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej – oznacza to kwotę ustaloną zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy.  

 

§ 3. 1. Podstawą wydania decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na wniosek lub z urzędu, jest sytuacja materialna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna rodziny lub osoby ustalona na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 

§ 4. 1. Można zwolnić całkowicie rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli:

 

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego;

 

2) rodzice dziecka ponoszą opłatę za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce interwencyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej i dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu tej opłaty nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego;

 

3) dochód na osobę w rodzinie jest większy od 200% kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności, wskazujących na trudną sytuację rodziny lub osoby:

 

a) istniejąca w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba;

b) wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i powyżej);

c) bezdomność;

d) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

e) zaistnieje zdarzenie losowe, którego skutki dotkną członków rodziny;

f) zaistnieje klęska żywiołowa;

g) inne ważne okoliczności uzasadniające zwolnienie.

 

§ 5. Można zwolnić częściowo rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w zależności od wysokości dochodu w rodzinie, a opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala się według zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XII/52/2007 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

2. Decyzje w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc do czasu wydania decyzji na podstawie niniejszej uchwały.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Załącznik do Uchwały Nr LIV/202/2010

                                                                              Rady Powiatu Sochaczewskiego

                                                                              z dnia 9 listopada 2010 roku

 

 

 

Tabela odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

Lp.

 

% posiadanego dochodu

w stosunku do

kryterium dochodowego określonego zgodnie z  art. 8  ust. 1 ustawy

 

% zwolnienia w stosunku do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

% ponoszonej odpłatności

 

1.

Do 200%

100%

0%

 

2.

powyżej 200 - 250%

95%

5%

 

3.

powyżej 250 – 300%

90%

10%

 

4.

powyżej 300 – 350%

85%

15%

 

5.

powyżej 350 – 400%

80%

20%

 

6.

powyżej 400 – 450%

75%

25%

 

7.

powyżej 450 – 500%

70%

30%

 

8.

powyżej 500 – 550%

65%

35%

 

9.

powyżej 550 – 600%

60%

40%

 

10.

powyżej 600 – 650%

55%

45%

 

11.

powyżej 650 – 700%

50%

50%

 

12.

powyżej  700%

0%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

          Zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej          (t. j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
          Art. 81 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8, w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka.
          Odpłatność za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej ustala się do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Często kwoty te odbiegają dalece od możliwości rodziców, gdyż do placówek opiekuńczo – wychowawczych najczęściej trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniem. Stąd też uzasadnione jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie, która dostosowuje dotychczasowe uregulowania do aktualnego stanu prawnego i w odpowiedni sposób określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania m. in. rodziców dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej z ponoszenia odpłatności za jego pobyt w tej placówce.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 12:45:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 12:45:29
  • Liczba odsłon: 1241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448878]

przewiń do góry