Protokół Nr XV/ 2007

z obrad XV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 26 października 2007 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w  Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4.       Przedstawienie opinii RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

c)        zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku,

d)       ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego,

e)        zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego,

f)         ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie,

g)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

h)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,

i)         ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

6.       Informacja o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za I półrocze 2007 roku.

7.       Przedstawienie informacji z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego.

8.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

11.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

12.   Interpelacje i zapytania radnych.

13.   Wnioski i oświadczenia radnych.

14.   Sprawy różne.

15.   Zakończenie obrad.


Protokół Nr XV/2007

z obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

26. 10. 2007 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

                              W posiedzeniu XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 26. 10. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                       Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                  Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           Paweł Kubiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor PUP w Sochaczewie                                                                    Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                              Jolanta Kulpa-Szczepanik

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                                                       Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS im.J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie                                     w/z Urszula Opasiak

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

P.o. Dyrektora PCPR                                                                                Mirosława Świerczewska

Główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

 i Ochrony Środowiska                                                                               Tomasz Olejniczak              

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.     Otwarcie obrad  

 

Otwarcia  obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Grabarek  stwierdzając  "Otwieram obrady XV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Radnego i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzego Krupę, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji oraz pozostałych zaproszonych gości oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 18 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Tomasz Połeć, Wiesław Domagalski i Józef Gołębiowski – usprawiedliwienia w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.          Przyjęcie porządku obrad     

     

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż proponowany porządek obrad  XV Sesji, został doręczony Radnym  w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad  XV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

" Za"               przyjęciem głosowało                       18 Radnych

" Przeciw"                                                                    -------------

" Wstrzymało się"                                                       -------------

 

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

 

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu:

 

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4.        Przedstawienie opinii RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

5.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

c)        zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku,

d)       ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego,

e)        zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego,

f)         ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie,

g)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

h)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,

i)         ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

6.       Informacja o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za I półrocze 2007 roku.

7.       Przedstawienie informacji z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego.

8.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

11.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

12.   Interpelacje i zapytania radnych.

13.   Wnioski i oświadczenia radnych.

14.   Sprawy różne.

15.   Zakończenie obrad.

 

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie protokołu z XIV  sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XIV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XIV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Przedstawienie  opinii RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 254/2007/P Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 18 września 2007 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

 

Uchwała RIO w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu ustosunkowania się do przedstawionej opinii.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest nieścisła, ponieważ w uzasadnieniu tej opinii jest zapis, iż Powiat niedopełnił obowiązku przekazania 75% środków naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  do dnia 31.05.2007. Powiat dopełnił te czynności i zgodnie z ustawą środki zostały przekazane w dniu 30.05.2007 roku – wyciąg bankowy Nr 107. Pracownik RIO analizując nasze dokumenty za I półrocze 2007 roku wziął dane ze sprawozdania Rb-28  a w sprawozdaniu tym wykazane są środki wydatkowane a nie przekazywane na rachunek bankowy. Stąd ta nieścisłość. Wydatkowanie środków tego funduszu odbywać się może w ciągu całego roku. Zarząd Powiatu odstąpił od odwołania się, gdyż nieścisłość ta nie miała wpływu na opinię.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Ad. pkt 5a)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu z uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu przybliżenia i uzasadnienia proponowanych zmian oraz przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż zaproponowane zmiany budżetowe polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 174.136zł, na którą to składają się następujące pozycje:

-          Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji w następujących działach i rozdziałach:

·         Rozdział 71015 – nadzór budowlany – 25.774zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące tej jednostki.

·         Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – kwota 23.500zł jest to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne. Środki te zapisane zostały po stronie wydatków w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego.

·         Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dotacja w wysokości 32.943zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tej jednostce.

·         Dział 852 – Pomoc Społeczna – Powiat otrzymał dotację w kwocie 8.750zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

·         Dział 801 – Oświata i wychowanie - Powiat otrzymał dotację w kwocie 17.999zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) ustnego egzaminu maturalnego.

-          Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 24.500zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

-          Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększone zostały środki finansowe przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (od osób bezrobotnych) na kwotę 45.330zł.

-          W związku z przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej większej liczby pensjonariuszy został urealniony plan dochodów o kwotę 77.000zł. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem tejże placówki.

-          Urealniony został również plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych.

-          Pozostałe zmiany budżetowe polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w ramach planów finansowych jednostek. Dużą zmiana jest przesunięcie środków z rozdziału Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii do rozdziału Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze- przesunięcie te, to kwota 291.257zł – operacja ta związana jest ze zmianą statusu jednostki.

 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła dwie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Autopoprawka 1:

Zgodnie z otrzymaną Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 17 października 2007 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 39.232 zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć plan dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 39.232 zł, jednocześnie zwiększając o tę sumę plan wydatków w tym rozdziale z zapisami w odpowiednich paragrafach.

Środki te przeznaczone są na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Autopoprawka 2:

Na podstawie decyzji Nr 200 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2007r. zwiększającej plan dotacji w dziale 801 i 854 na kwotę 67.200zł Zarząd Powiatu proponuje:

Zwiększyć plan dotacji w dziale 801 rozdział 80195 na kwotę 42.200 zł oraz w dziale 854 rozdział 85495 na kwotę 25.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki w tychże rozdziałach z zapisami w odpowiednich paragrafach.

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały jak również autopoprawek, które były również tematem posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 25.07.2007r. omówiła proponowaną uchwałę wraz z autopoprawkami i po wysłuchaniu wyjaśnień jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

" Za"               głosowało      18 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta  18 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 5b)    Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Pani Skarbnik Powiatu T. Pawelak w celu bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik nadmieniła, iż poprzednia uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwalona była w czerwcu 1999 roku. Wobec licznych zmian zwłaszcza ustawy o finansach publicznych należało zaktualizować poprzednią uchwałę. Został  zatem przygotowany nowy projekt uchwały zgodny z obowiązującymi przepisami, który Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu do uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 25.07.2007r. omówiła proponowaną uchwałę i po wysłuchaniu wyjaśnień, jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

" Za"               głosowało      18 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została przyjęta  18  głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się". 

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 5c)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu P.o. dyrektora PCPR p. M. Świerczewskiej  w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani M. Świerczewska  poinformowała, iż środki, o których mówimy to dodatkowe środki w kwocie 216.683,00zł przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pieniądze te zostały rozdysponowane na zadania, na które jest największe wydatkowanie. Są to:

-          dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

-          dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

-          dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Zwiększenie środków na te zadania pozwoli w pełni zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień oraz po dyskusji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

" Za"               głosowało      18 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku została przyjęta  18 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt 5d)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji p. M. Fergińskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor PZE poinformował, iż art. 17 ustawy o systemie oświaty na samorząd powiatowy nakłada obowiązek ustalania planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych a powodem propozycji podjęcia takiej uchwały są zmiany jakie dokonały się w obecnym roku budżetowym a dotyczą:

-          likwidacji przez Gminę Iłów Liceum Profilowanego w Iłowie.

-          przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

Dyrektor poinformował, iż spełniony został również wymóg wynikający z ustawy o systemie oświaty tj. poddania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Taką opinię pozytywną odnośnie zmiany sieci szkół w powiecie sochaczewskim otrzymaliśmy w dniu 12 października br.


Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski  poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 października br. po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zespołu p. M.Fergińskiego, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Ad. pkt 5e)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji p. M. Fergińskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor PZE poinformował, iż konieczność dostosowania regulaminu dotowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego do aktualnego stanu prawnego wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty art. 90, w którym jest mowa o wysokości dotacji należnych dla szkół i placówek niepublicznych. Zmiana dotyczy dotowania internatów znajdujących się przy szkołach niepublicznych. Dotychczas dotowanie dotyczyło 100% poniesionych kosztów w tego samego rodzaju szkół publicznych a obecny zapis mówi, iż powiat jest zobowiązany do przekazania dotacji w wysokości przewidzianej subwencją oświatową dla powiatu. Zmiana ta będzie skutkowała finansowo jeśli chodzi o wydatki powiatu. Zmiana powyższej regulacji spowoduje zwiększenie dotacji do internatów niepublicznych o ok. 95 tys.zł w roku 2007. Przepis ten wg nowelizacji ustawy wszedł od 01.06.2007 r. Dotyczy to dwóch internatów w naszym powiecie, w szkołach wyznaniowych tj. internatu LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie i LO Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

Druga zmiana dotyczy sposobu przekazywania dotacji – dotychczas zapis mówił o przekazywaniu dotacji na rachunek bankowy, do końca miesiąca. Obecnie zapis został uszczegółowiony co do rachunku bankowego i  brzmi – rachunek bankowy szkoły a nie np. organu prowadzącego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski  poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 października br. po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora M. Fergińskiego, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Niemniej Komisja dyskutowała czy po tych zmianach wychowankowie internatów będą wnosić mniejszą odpłatność?

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Radny M. Głuchowski zapytał:

-          Czy jeśli wzrasta dotacja na wychowanka to zostanie obniżona odpłatność za pobyt tego dziecka. Czy my mamy na to wpływ?

-          Czy powiat dostanie dodatkowe środki od Ministra Finansów na pokrycie tych 95 tys.zł?

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński w odpowiedzi poinformował, iż:

-  powiat nie ma wpływu na odpłatność, my nawet nie możemy pytać o wysokość czesnego. Powiat może jedynie skontrolować podstawę naliczenia dotacji. Nie możemy również kontrolować finansów szkoły niepublicznej. Mięliśmy już taką sytuację i sprawy te były wyjaśniane na poziomie Ministerstwa.  

-          Jeśli organ prowadzący takiej szkołę zgodzi się, to my możemy tylko przeprowadzić w tej szkole ankiety.

-          Jeśli zaś chodzi o wysokość subwencji, to nie uległa ona zmianie, zmiana dotowania zaszła w ciągu roku budżetowego i nie możemy się spodziewać zmiany subwencji. Podstawą do naliczenia była liczba wychowanków wg stanu na koniec września 2006 roku. Nadal jest to 100% kosztów, jakie  ponoszą szkoły publiczne a wysokość subwencji w przeliczeniu na danego ucznia jest opracowywana i podawana na podstawie algorytmu podziału subwencji oświatowej na podstawie średnich wydatków w kraju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       17 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                  1 Radny

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i  1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Ad. pkt 5f)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zaproponował, aby uzasadnienie do tego projektu uchwały i trzech kolejnych zostało przedstawione jednocześnie, gdyż dotyczą one tego samego problemu w poszczególnych jednostkach.

Opinia Komisji Budżetowej również może być wyrażona dla tych czterech propozycji jedną opinią oraz  opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, która dotyczy trzech proponowanych uchwał tj. w pkt 5f, 5g, 5h także może być wyrażona wspólnie dla tych uchwał.

 

Przewodniczący powyższą propozycję poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Rada wyraziła zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektów uchwał.

 

Pani Sekretarz poinformowała, iż Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego określa kompetencje Rady Powiatu w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgadniania jednego punktu. Poprzednie uchwały były podjęte w 2001 roku  za wyjątkiem Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie uchwała była podjęta w 2005 roku.

Z uwagi na zmiany ustawowe, co do zmiany najniższego wynagrodzenia, które następowały w minionym okresie oraz znacznego wzrostu najniższego wynagrodzenia  od stycznia 2008 wystąpiła konieczność aktualizacji wcześniejszych uchwał.

Propozycje przedstawione Radzie Powiatu zostały przygotowane w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek, które nie przekładają się na podwyżki w jednostkach. Dyrektorzy proponując wysokość stawek biorą pod uwagę obecne stanowiska pracy i zaszeregowanie pracowników do określonej kategorii.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały i trzech kolejnych.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła  poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 października br. po wysłuchaniu wyjaśnień jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie proponowanych uchwał w pkt 5f, 5g, 5h.

 

Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 października br. po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał przy 1 głosie „Wstrzymującym się”.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski  nadmienił, iż na posiedzeniu Komisji uzyskał odpowiedź na stawiane pytania ale wątpliwości pozostają. Uważam, że nie powinno być takiej rozbieżności, co do wielkości wartości punktu w poszczególnych jednostkach. Różnica 2,50zł to dość duża rozbieżność. Dyrektorzy winni to ujednolicić.

 

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt 5g)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”. Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Ad. pkt 5h)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Ad. pkt 5i)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15 minutową przerwę od godz. 14.35 do godz.14.50.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 6        Informacje o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za I półrocze 2007 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie p. Franciszek Pasiak poinformował, iż przychody szpitala w I półroczu wyniosły 34.036.000zł i są one przedstawione w tabeli, w materiale dla radnych.

Zakończyliśmy I półrocze 2007 roku ze stratą  w wysokości 158.000zł i jest to strata mniejsza niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego a wynosiła ona 792.000zł.

W I półroczu 2007 roku  mięliśmy nadwykonania na sumę 890.00zł i gdybyśmy mieli je zapłacone to bylibyśmy na bilansie dodatnim o ponad 700.000zł.

Niezależnie od tej symulacji chcę powiedzieć, że po trzech kwartałach br. mamy zysk 105.000zł i nadwykonania na 609.000zł a zatem, gdyby były one uwzględnione, to byłyby pokaźne.

Jak pamiętamy początek br. roku w szpitalu bardzo źle się zapowiadał, były obawy czy ma on szansę przetrwania, gdyż zadłużenie wynosiło 20 mln.zł, był dług z wyroku sądowego dotyczący „13” i ustawy „203” wynoszący ok. 5 mln.zł a był to dług wymagalny. Były obawy, że stracimy płynność finansową jeśli wkroczy komornik. Sytuacja była nieciekawa, gdyż były tarcia między grupowe między tymi co podpisali ugody a tymi co poszli do sądu. Doszedł do tego dług niezapłaconego ZUS-u na ok. 800 tys.zł. a wszystko to dawało czarny obraz naszego szpitala. Pamiętacie moją minę, kiedy mówiłem o szpitalu na początku roku. Wówczas zostałem pocieszony, że będzie jeszcze dobrze, że następnym razem będzie lepiej. Muszę powiedzieć, iż to proroctwo się spełniło.

Na dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki odważnym i trafnym decyzjom Starostwa zadłużenia w stosunku do pracowników  dotyczące „13” , „203” i wyroku sądowego oraz z ugód zostały wypłacone w całości jak również została uregulowana sprawa ZUS-u. Otrzymaliśmy już decyzję o zakończeniu procesu restrukturyzacyjnego. Jeśli spełnimy wszystkie warunki odnośnie zaciągniętej pożyczki restrukturyzacyjnej i spłacimy 30% jej wielkości to skorzystamy z 70% jej umorzenia. Dług na dzień dzisiejszy wynosi ok. 16 mln.zł a jeśli skorzystamy z umorzenia, to będzie on wynosił ok. 12 mln.zł.

Niemniej przed nami jest jeszcze być może trudniejszy problem niż ten, o którym mówiłem. Na problem ten składają się trzy elementy: niedobór kadry, żądania podwyżek i unijny wymiar zatrudnienia. Jeśli chodzi o pierwszy problem, to jak wiemy w maju rozpoczęły się w całym kraju strajki, z żądaniami podwyżek płac. W tej sprawie nie podjęto żadnych działań jak to ma być rozstrzygnięte. Na zasadzie zmęczenia, sprawa trochę ucichła ale trwa. Wielu lekarzy i pracowników medycznych widząc złą przyszłość (było powiedziane dostaliście 30% na więcej nie ma pieniędzy), wyjechało do pracy do krajów unijnych bądź podjęło pracę w sektorze niepublicznym, który w ostatnim czasie b. dynamicznie się rozwija. Sektor ten jest finansowany przez NFZ i płace w tym sektorze są wyższe, gdyż mają dodatkowe źródła dochodu. Spowodowało to brak kadry w sektorze publicznym. Pozostały vacaty nawet z pieniędzmi. Kierownicy mają problemy, ja również je odczuwam, mam pytania o podwyżkach, myśmy nie strajkowali tylko go wspieraliśmy, rozumieliśmy, że nie możemy zostawić chorego bez opieki. Koledzy lekarze nie chcieli dać odczuć społeczeństwu niedogodności, co prawda wstrzymane były u nas planowe przyjęcia, ale wszystko co wymagało opieki było spełnione a społeczeństwo również nas rozumiało. Nie mięliśmy skarg, że np. jakaś poradnia w danym dniu nie przyjmuje pacjentów. Było zabezpieczenie, takie jak w każdą sobotę czy święto. Podziękowania należą się i lekarzom i pielęgniarkom, co czyniłem wielokrotnie, że potrafiły one zorganizować ten protest i przebiegał on bez zarzutów. Ja mam na piśmie, że p. prof. Religa będąc na spotkaniu  przedwyborczym w Katowicach w dniu ..., oświadczył, że podwyżki się należą i trzeba rozmawiać o tym z pracodawcami. Na następny dzień otrzymałem taki wydruk wraz z prośbą o podwyżki od 1 października br. Ja od 1 października nie przyznam podwyżki ale problem jest taki, że ja na żadne podwyżki nie mam pieniędzy. Budżet na przyszły rok dla naszego szpitala będzie taki jak w tym roku, tak nam odpowiada NFZ. Możemy dać tylko tyle, co w tym roku. My na Funduszu nic nie wymusimy, my sprzedajemy a Fundusz kupuje u nas usługi. Nasze usługi muszą spełniać warunki tak, jak każdy inny towar, kiedy kupujemy to wymagamy. Z Funduszem współpraca układa mi się nawet nieźle. Uzyskaliśmy pewne środki, które będą również spływać nadal. Wystąpiłem o kupno od nas usługi na oddziale dziennym odwykowym i chorych psychicznie oraz na  oddziale psychosomatycznym. Wszystko wskazuje, że tak będzie. Pewne środki na podwyżki będą np. dla pielęgniarek, może przed świętami o ok. 180 zł zostanie im podwyższone.

Kolejny problem to czas pracy lekarzy, który zostanie wprowadzony od 1.01.2008 roku. Dotychczas lekarz mógł pracować ile chciał a obecnie będzie pracował tygodniowo 37 h i 55 min. Dopuszcza się wydłużenie tej pracy do 48 h tygodniowo ale to i tak znaczy, że ja nie będę miał kim obsadzić dyżurów, gdyż obecna kadra, którą posiadam tego mi nie zapewni. Jest jeszcze jeden wariant, że za zgodą pracownika można wydłużyć czas pracy do 78 h tygodniowo, co dawałoby, iż mógłby pracować na etacie i pełnić dwa dyżury tygodniowo. Niemniej każdy pracownik po wykonaniu swojej pracy musi dostać 11h wolnego i automatycznie nie może w jednym ciągu pracować więcej jak 13 h. Tu kłania się system 12 h dyżurów i stwarza się problem. Czynię starania i wyliczenia jak to zrobić i dyskusja nadal trwa. Istnieje ciągły niepokój aby to funkcjonowało.

Szpital w Sochaczewie nie jest najgorszym szpitalem takich szpitali w Polsce jest 70%. Wszyscy mają podobne problemy. Rozstrzygnie się to na przełomie grudnia-stycznia, kiedy wejdzie w życie ustawa o czasie pracy.

 

Informacja o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego za I półrocze 2007 roku na piśmie w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu – Przewodniczącemu Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie w celu ustosunkowania się do powyższej Informacji.

 

Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie P. Osiecki  nadmienił, iż p. dyrektor szpitala podzielił się tą Informacją, którą przedstawił na dzisiejszej sesji również w dniu 19.10.br. na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ SP w Sochaczewie. Członkowie Rady Społecznej wysłuchali wyjaśnień p. dyrektora i p. księgowej. Wszyscy z zadowoleniem przyjęli tę informację o bieżącej sytuacji finansowej szpitala. Dane przedstawione mówią o unormowanej sytuacji szpitala, chociaż jest w informacji podana strata w wysokości 158 tys.zł, lecz musimy pamiętać, że koszty amortyzacji wynoszące 589 tys.zł są kosztami księgowymi a nie są wydatkiem. Można zatem powiedzieć, że sytuacja szpitala nie jest zła. Zagrożenia, o których mówił dyrektor szpitala istnieją i mogą wystąpić w roku przyszłym ale należy pamiętać jak długą drogę przeszedł sochaczewski szpital pod kierownictwem p. dyrektora Pasiaka w okresie grudzień 2006 a październik 2007. Pan dyrektor mówił co zastał, zarówno dotyczyło to finansów jak i sytuacji społecznej. Na obecną chwilę wszystkie roszczenia pracownicze zostały zaspokojone. Ma to znaczenie jeśli chodzi o atmosferę pracy w tej placówce tym bardziej patrząc w kontekście generalnej sytuacji służby zdrowia w naszym kraju.  Bardzo ważna jest informacja p. dyrektora dotycząca pomyślnego zakończenia procesu restrukturyzacji, który skutkuje umorzeniem  na poziomie 4,5 mln.zł.

Jeśli dołożymy do tego możliwość pozyskania przez szpital środków z komponentu G w wysokości 1,2 mln.zł oraz zakup mammografu ze środków Urzędu Marszałkowskiego za kwotę ponad 300tys.zł, to należy uważać, iż nie jesteśmy w złej sytuacji.

Jak się rozstrzygną sprawy związane z sytuacją finansową związana z wynagrodzeniami, to my jako powiat zrobiliśmy w tym roku wszystko, co mogliśmy zrobić. Przekazaliśmy kwotę 200 tys.zł i pozyskaliśmy pieniądze z komponentu G, dzięki pomocy Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. J. Krupy.

Niemniej należy zgodzić się, że o służbie zdrowia, ani my jako radni powiatowi ani p. dyrektor Pasiak nie jesteśmy w stanie we własnym zakresie rozstrzygnąć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie przedstawionej Informacji dotyczącej szpitala powiatowego.

 

Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 października br. po wysłuchaniu wyjaśnień p. dyrektora szpitala pozytywnie zaopiniowała powyższą Informację. Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, iż szpital wychodzi na prostą. Pamiętamy sytuację szpitala z końca ubiegłego roku. Dobrze, że dyrektor Pasiak podjął się tego zadania i wyprowadził nie tylko finanse ale i politykę pracowniczą ku dobru szpitala. Komisja zdaje sobie sprawę, że po wprowadzeniu ustawy dotyczącej czasu pracy lekarzy sytuacja będzie dość trudna.

Przewodniczący Komisji przedstawił pokrótce sytuację jaka może nastąpić od nowego roku, po wprowadzeniu krótszego czasu pracy lekarzy i uznał, iż może nastąpić wiele zagrożeń. Zwrócił uwagę na wprowadzanie nowego prawa bez realnego pokrycia w naszych warunkach.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż w tegorocznych przedwyborczych programach niewiele mówiło się o służbie zdrowia, zatem nie wiemy co będzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski wyraził słowa uznania dla dyrektora szpitala p. Pasiaka a za jego pośrednictwem dla całej załogi. Czynię to z kilku powodów, m.in. dlatego, iż dawno nie słyszałem, że szpital wyszedł na zero a nawet w III kwartale z lekkim plusem.

Nasz szpital przeszedł ten trudny okres b. spokojnie, fakt, iż popieraliście protesty to decyzja słuszna ale to, że nie odeszliście od łóżek jest b. ważne.

Uważam, że na to co nas czeka, trzeba ze spokojem poczekać, aż do przedstawienia nowych propozycji przez nową ekipę rządzącą. Później będziemy mogli o tym rozmawiać, obecnie nie należy straszyć ludzi prywatyzacją szpitali, ja nie słyszałem o obligatoryjnym prywatyzowaniu szpitali. Powracając do pracy p. dyrektora, to uważam, iż jest on osobą b. skromną, wiele miesięcy temu słyszałem, że w wielu przypadkach sytuacja jest bez wyjścia a okazało się, iż spotykamy się po 9 miesiącach i szpital nie idzie „w dół” a wręcz przeciwnie.

Cieszy fakt dobrej współpracy ze Starostwem a mnie jako Radnego b. cieszy to, że służba zdrowia nie jest niepotrzebną tematyką ostrych dyskusji czy dyskusji politycznych. Dobrze, że  tak się dzieje i gratuluję całej załodze, choć czeka nas wiele niewiadomych i trudności ale w rzetelnej współpracy można wiele problemów rozwiązać.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  udzielił głosu dyrektorowi szpitala p. F. Pasiakowi, który poinformował, iż dzięki staraniom Starostwa i Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. J. Krupy szpital otrzymał pieniądze na mammograf za 314 tys.zł. oraz otrzymaliśmy od Starostwa 200 tys.zł. na wkład w celu pozyskania 1 mln.zł na zakup aparatury medycznej. My tych 200 tys.zł nie mieliśmy a jest to wkład wielkości 15% i przy ich udziale pozyskamy dodatkowe środki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. J. Krupie.

 

Pan J. Krupa podziękował za głosy oddane na niego w wyborach parlamentarnych.

Następnie p. Krupa pogratulował dyrektorowi szpitala za to, co osiągnął. Jako radny powiatu w poprzedniej kadencji wysłuchiwałem przedstawianych nam informacji odnośnie szpitala ale dzisiaj okazuje się, że nie były to rzetelne informacje.

Pan W. Gajda chciał się podjąć trudu ratowania szpitala ale chyba się przeraził tego ogromnego zadania a dyrektor Pasiak, nasz wieloletni, doświadczony lekarz podjął się tego i udało mu się.

Ja będąc na wszelkich spotkaniach, na których poruszany jest temat służby zdrowia zawsze apeluję, abyśmy wspomagali działania w kierunku utrzymania naszego szpitala. Kilka miesięcy temu na sesji miejskiej był omawiany zamiar umorzenia podatku od nieruchomości, którą jest szpital, mówiłem wówczas, aby nie obiecywali, tylko to zrobili.

W Sejmiku dzieliliśmy środki komponentu G, wpłynęło 111 wniosków na szpitale i Domy Pomocy Społecznej. Z tych wniosków przydzieliliśmy środki  dla 29 szpitali oraz 9 Domów Pomocy Społecznej. Na 29 szpitali do podziału była kwota 31 mln.zł. Z tego 11 mln.zł przeznaczono na szpital w trakcie budowy w Pułtusku. Wśród dotowanych szpitali był nasz szpital, otrzymał pełną możliwą dotację w kwocie 1 mln.zł.  Również dotowany został szpital żyrardowski, za który ponoszę odpowiedzialność, gdyż Żyrardów nie ma w Sejmiku przedstawiciela ze swojego terenu. Szpital ten jest na pewno w sytuacji o wiele trudniejszej niż nasz. Należy również wspomnieć o otrzymanych pieniądzach na drogi naszego powiatu, w kwocie 1 mln.zł, o które również czyniłem wiele starań.

Niestety nie otrzymaliśmy pieniędzy na DPS. Niemniej wnioskowaliśmy aby do sprawy dotowania powrócić zarówno w temacie DPS jak i służby zdrowia.

Zobowiązuje się nadal realizować potrzeby wyborców.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7        Przedstawienie informacji z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu obszerne sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Rada Powiatu co 2 lata ma obowiązek zapoznania się z takim sprawozdaniem.

Państwo Radni otrzymali pisemną informację dotyczącą Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego, trochę skróconą.

Proszę zatem Pana Tomasza Olejniczaka – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o przybliżenie tej tematyki.

 

Informacja z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego na piśmie w załączeniu – Załącznik Nr 15.

 

Pan T. Olejniczak poinformował, iż sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami  Powiatu Sochaczewskiego zostało przedłożone w dniu 29.06.2007r. W ten sposób Zarząd Powiatu wypełnił obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce odpadami art. 14 ust.13.

Sprawozdanie dotyczy okresu, od momentu uchwalenia przez Radę Powiatu Planu Gospodarki Odpadami a miało to miejsce 19.11.2004r. aż do końca 2006 roku. Terminy ustawowe zostały tu zachowane ale mimo, że termin złożenia sprawozdania mówił o końcu czerwca 2007r., to termin sprawozdania dotyczy do końca roku 2006.

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami jest częścią systemu planów i programów dotyczących ochrony środowiska, mamy plan krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminne plany gospodarki odpadami. Plan Powiatowy jest o tyle szczególny, że samorząd powiatowy nie ma określonych ustawowo obowiązków odnośnie gospodarki odpadami, jako samorząd. Oczywiście pomijam tu odpady wytwarzane przez jednostki samorządowe, często z majątkiem powiatu. Większość, bo ponad 90% obowiązków spoczywa na samorządach gminnych. Plan powiatowy jest sumą planów gminnych. Jeśli zatem mówimy o zadaniach wynikających z planu powiatowego i ich realizacji, to właściwie mamy na myśli, co gminy zamierzały zrobić na terenie powiatu w danym okresie i jak udało się im to zrealizować. Plan jest monografią dokonań gmin. Jest to o tyle istotne, gdyż musimy wiedzieć, że my z tych zadań nie musimy się rozliczać a naszym obowiązkiem jest zebranie tego i stworzenie informacji na ten temat. Rozeznanie na ten temat jest jak najbardziej istotne.

Zadania, które spoczywają na samorządach gminnych wynikają wprost z zapisów ustawowych. Do takich zadań należy:

1.      Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

2.      Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a)       ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b)       wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c)       osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

3.      Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

4.      Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a)       Do dnia 31.12.20010r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b)       Do dnia 31.12.2013r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c)       Do dnia 31.12.2020r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Zadania te wynikają również z przepisów unijnych i spoczywają one na samorządach.

Sprawozdanie to jest dość hermetycznym tekstem, składającym się z tabel, posługuję się w nim symboliką wzięta wprost z ustawy i przepisów wykonawczych toteż czytanie zwykłe, czytanie bez przepisów jest niezrozumiałe dla kogoś, kto nie ma przy sobie ustawy. Nie wiadomo jest bez ustawy co to jest np. R 15 jeśli chodzi o sposób odzysku bądź kod odpadu. Forma tego sprawozdania nie jest określona w przepisach, ustawa nie określa co sprawozdanie winno zawierać a jedyną pomocą, co powinno ono zawierać był wzór na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i z tego co wiem, wszystkie samorządy powiatowe korzystały z tego wzoru. 

W przedstawionej  Państwu Informacji należy zwrócić uwagę na to, iż w okresie 2 ostatnich lat nastąpiła progresja ilości odpadów odbieranych. Jest to na pewno efekt bardziej efektywnego zbierania odpadów niż ilości ich powstawania. Raczej takiej tendencji się nie obserwuje.

W latach 2004-2006 unieszkodliwieniu poddano łącznie 142.172,13 MG odpadów komunalnych. Progresja polegała na tym, że  w roku 2004 unieszkodliwiono 31.457,26 Mg , a w roku 2006 – 61.846,47 Mg.

Natomiast w latach 2004-2006 w powiecie sochaczewskim poddano odzyskowi łącznie 46.889 Mg odpadów, w tym 9.337MG odpadów komunalnych.

Kwestia odzysku to podstawowa, przyszłościowa forma odzysku odpadów. Zarówno odzysk przy źródle ich powstawania jak i odzysk odpadów wydzielonych z odpadów mieszanych.

Składowanie odpadów – jedynym składowiskiem odpadów, dla którego Starosta Sochaczewski uzgodnił instrukcję eksploatacji (jedynym legalnym składowiskiem) jest składowisko gminy Teresin w Topołowej. W pierwszej fazie było to składowisko komercyjne, obecnie jest składowiskiem gminnym, jego pojemność wyczerpie się prawdopodobnie w ciągu 4 najbliższych lat.  W tej chwili gm. Teresin ubiega się o pozwolenie zintegrowane tego składowiska. Właściwym do wydania tego pozwolenia jest Wojewoda Mazowiecki.

Innych składowisk nie ma ale istnieje wiele nielegalnych wysypisk. Powstają one głównie  na nieuregulowanym stanie prawnym również na skarpach rzecznych i wyrobiskach żwirowni.

W Informacji tej poświęcam sporo miejsca na przedstawienie instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwienia odpadów. Na terenie naszego powiatu jest 13 takich instalacji. Jest to liczba z 2006 roku. Znaczną część stanowią odpady paleniskowe, które są b. różnie odzyskiwane np. użycie ich do materiałów budowy dróg, higienizacji odpadów ściekowych jak ma to miejsce w Firmie Mars Polska w Kożuszkach. Występują też instalacje do odzysku odpadów z przemysłu mleczarskiego w Bakomie a teraz przeniosła się ona do Szymanowa. Polega to na tym, że produkty nie nadające się do obrotu poddawane są odzyskowi - kubeczki są mielone, aluminiowe wieczka odwiewane i przekazywane do dalszego przerobu przez podmioty zewnętrzne a sama ciecz odbierana jest przez przemysł utylizacyjny bądź przez rolników do skarmiania zwierząt.

W dalszej części Informacji przedstawione zostały zadania zrealizowane i są to m.in.

-          objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców,

-          rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym i pojemnikowym,

-          wdrożenie akcyjnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego itp.,

-          przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami. Ze strony Starostwa organizowany jest konkurs zbiórki makulatury i puszek, przez dzieci i młodzież. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i popularnością. Jest to dobry pomysł, aby uczulić młodych ludzi na te problemy.

Zadania niezrealizowane to:

-          pełne wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz zbiórki zużytych opon,

-          wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

-          inwentaryzacji odpadów azbestu występujących na terenie powiatu oraz opracowanie planu ich unieszkodliwienia.

W Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przed zmianą był taki pomysł, którego nie udało się zrealizować ale myślę, że w przyszłej 2-latce do następnego sprawozdania uda nam się zorientować  ile jest odpadów zawierających azbest a szczególnie ile jest eternitu i jaki to jest problem.

Zagospodarowanie i unieszkodliwienie tych odpadów leżą po stronie tych, którzy posiadają eternit i tych, którzy zajmują się jego unieszkodliwianiem.

Zakres  działań  niezbędnych do  zrealizowania to:

-          zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, czyli selektywna zbiórka,

-          minimalizacja strumienia odpadów niebezpiecznych poddawanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie i poprzez wzrost poziomu odzysku tych odpadów,

-          minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów weterynaryjnych poprzez stosowanie wymaganych przepisami sposobów postępowania z nimi,

-          zmobilizowanie przedsiębiorstw do prawidłowej gospodarki odpadami wielkogabarytowymi a także odpadami budowlanymi, zużytymi oponami oraz odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Samorząd powiatowy nie ma zadań w tym temacie ale Starosta jako organ administracji publicznej wydaje decyzje reglamentujące zakres gospodarowania odpadami, czyli zezwolenia na ich wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie czy transport. Zatem mamy wpływ na to.

Na zakończenie  Pan Olejniczak nadmienił, iż jeśli są pytania, to chętnie na nie odpowie a jeśli nie, to zanotuje i udzieli odpowiedzi na piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie omawianej Informacji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu analizowała przedstawioną Informację, wiedząc jakie zadania w tym temacie ma powiat a właściwie większość zadań spoczywa na samorządach gminnych. Nie analizowaliśmy liczb w przedstawionej Informacji ale zwróciliśmy uwagę na sprawę odpadów azbestowych i  wypracowaliśmy wniosek do p. Starosty.

Komisja wnioskuje, aby Pan Starosta w najbliższym czasie wystąpił do Wójtów i Burmistrza Miasta Sochaczewa z prośbą o podanie ilości eternitu znajdującego się na terenie ich działania administracyjnego.

Takie sprawozdanie powinno wpłynąć do powiatu w określonym czasie w celu zrobienia rozeznania, co do ogólnej wielkości eternitu na terenie powiatu sochaczewskiego a tym samym będziemy mogli ocenić skalę problemu i przedstawić ją na sesji, w której powinni uczestniczyć przedstawiciele samorządów jak również zaproszeni posłowie z naszego terenu.

Na tym posiedzeniu powinniśmy wystąpić jako samorząd powiatowy z wnioskiem o szerszym zasięgu w celu zmobilizowania władz naszego państwa do podjęcia działań w celu pozyskania środków unijnych na rzecz utylizacji eternitu. Nasz powiat powinien się tego podjąć. Tylko środki zewnętrzne pozwolą na uporanie się z tym problemem.

Powinniśmy zwrócić uwagę, na to co się robi z  eternitem po jego zdjęciu. Koszt utylizacji też jest dość wysoki. 

Śmieci na terenie naszego powiatu kosztują, gdyż nie mamy na naszym terenie składowiska odpadów.  

Kolejna sprawa to edukacja i kontynuowanie rozpoczętej.

Dyskusja na posiedzeniu Komisji była merytoryczna i przyjęliśmy tę Informację jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 8        Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Staroście T. Korysiowi.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż materiał dotyczący złożonych oświadczeń został przedstawiony Radnym na piśmie i uzupełnię tylko, iż na wskazane uchybienia natury formalnej w oświadczeniach zostanie zwrócona uwaga, tak aby w przyszłości nie było tego typu uwag ze strony Urzędu Skarbowego.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 16.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 9        Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z art.25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998r. przedstawia Radzie Powiatu informację o złożonych oświadczeniach majątkowych w roku 2007.

Oświadczenia majątkowe złożyło 20 Radnych tj. wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady. Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie tj. do dnia 30.04.2007r. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości w ich wypełnianiu. Z informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie o wynikach przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych przekazanych do Urzędu przez Przewodniczącego Rady wynika, że w niektórych oświadczeniach stwierdzono uchybienia natury formalnej a powyższe uchybienia nie mają wpływu na rzetelność złożonych oświadczeń majątkowych.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie jest ogólna, gdyż dotyczy złożonych oświadczeń przez Wojewodę, Starostę i Przewodniczącego Rady toteż trudno ocenić których oświadczeń dotyczyły uwagi formalne.  Moim zdaniem oświadczenia Radnych były wypełnione prawidłowo, być może czasami były w niektórych elementach poprawione.

Wobec powyższego Przewodniczący nie był zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w ustawie.

Przewodniczący nadmienił, iż przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych w roku 2008 należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące nieprawidłowości. Należy b. dokładnie wypełnić pkt VIII – podać źródła dochodu z podziałem, gdyż tu są największe uwagi.

Należy również zwrócić uwagę na informację dotycząca wielkości działek i ich wartość szacunkową.

Do Przewodniczącego wpłynęło również pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące złożonych oświadczeń przez Starostę i Przewodniczącego Rady, (zaobserwowaliśmy, że od tego roku oświadczenia są analizowane dokładniej). Przewodniczący odczytał treść pisma.

Działając z upoważnienia  Wojewody Mazowieckiego przedstawiam wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2006 rok.

Starosta, Pan Tadeusz Koryś – złożył oświadczenie terminowo i w komplecie. W pkt VIII brak podziału dochodów na wynagrodzenie ze stosunku pracy i inne dochody. Innych uwag brak.

Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Grabarek – złożył oświadczenie terminowo i w komplecie. Po przeanalizowaniu oświadczenia majątkowego uwag nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 10      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 17.

 

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę  o bliższe uzasadnienie informacji pisemnej jak również poinformowanie, co postanowił Zarząd na ostatnim posiedzeniu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż informacja na piśmie obejmuje sprawy jakimi zajmował się Zarząd do dnia wczorajszego. W dniu wczorajszym Zarząd zajmował się tematyką środków przyznanych dla szpitala. Jest sporządzony harmonogram zakupu tego sprzętu specjalistycznego i karetki. Sprzęt zostanie zakupiony jeszcze w tym roku a karetka prawdopodobnie do końca kwartału roku przyszłego.

Zarząd analizował koncepcję  budowy i adaptacji Domu Pomocy Społecznej na obiekcie, który został zakupiony. Na dzień 30 października został wyznaczony termin złożenia koncepcji na piśmie łącznie z kosztami tej inwestycji. Chcemy być gotowi do składania wniosków w miesiącu styczniu 2008r.

Jeśli są pytania  to bardzo proszę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska nadmieniła, iż w dniu dzisiejszym uczestniczyła w otwarciu boiska w Chodakowie i padło pytanie ze strony mieszkańców odnośnie mostu przy ul. Młynarskiej.

Radna nadmieniła, iż w Informacji wykazane jest, iż Zarząd omawiał sprawę mostu z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej, którzy opracowują koncepcję odbudowy tego mostu i poprosiła o poinformowanie całej Rady, co do ustalonego harmonogramu prac nad tą koncepcją.

 

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Odpowiedzi udzielił Starosta T. Koryś – poinformował, iż odbyło się spotkanie zgodnie z podpisaną umową z Politechniką Warszawską na temat opracowania koncepcji uruchomienia przeprawy przez rz. Utratę w ciągu ul. Młynarskiej. Wysłuchaliśmy specjalistów Politechniki, którzy przedstawili prezentację multimedialną, wnieśliśmy pewne uwagi do tej prezentacji. Kolejne prace zostały podjęte. Politechnika przedstawi nam nową propozycję, uzgodnioną z Panią Konserwator w Płocku, wysłuchamy tej prezentacji, zaproponujemy ją Burmistrzowi Miasta Sochaczew. Zgodnie z podpisanymi wcześniej zobowiązaniami postaramy się tę koncepcję zaakceptować. Na dzień dzisiejszy tak sprawa wygląda.

Niemniej w sprawie mostu chcę jeszcze powiedzieć mało optymistyczną informację, gdyż jego remont nie jest możliwy, w każdym wariancie koncepcji. Kolejny  problem, to fakt, że każdy z przedstawionych wariantów wymaga zmiany przestrzennego zagospodarowania miasta. Jest to duży problem.

Zarząd zastanawia się nad wspólnym spotkaniem naszej Rady z Rada Miejską. Chcemy przedstawić informację ale jest to na razie w fazie rozpatrywania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż my jesteśmy otwarci na różne koncepcje. Rozmawiałem o tym z Panem Starostą. Chcemy wspólnie omówić ten temat.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski  wyraził zadowolenie, że jest robiony chodnik przy ul. Gawłowskiej. Dla mnie jako radnego miejskiego szkoda jest, że robiony on jest od skrzyżowania w Żukowie.

Następnie Radny odniósł się do tematu mostu w ciągu ul. Młynarskiej. Radny zaapelował o jak najszybsze podjęcie działań. Most ten jest b. potrzebny mieszkańcom Chodakowa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu RP J. Łopacie.

 

Radny J. Łopata odniósł się do tematu mostu i planu przestrzennego zagospodarowania. Nadmienił, iż jeśli tego planu nie ma, to nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek działań.

 

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta P. Osiecki. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego J. Łopaty poinformował, iż plan przestrzennego zagospodarowania jest ale nie uwzględnia on stanu faktycznego. Powoduje to, że nie można odbudować mostu nawet w tych samych parametrach, w których on na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Praktycznie żadne prace nie są możliwe.  Remont  też nie jest możliwy, gdyż ocena stanu faktycznego potwierdzona przez naukowców z Politechniki jest jednoznaczna, iż należy go rozebrać. Ale żeby go odbudować, bez względu na parametry jakie przyjmiemy i które zatwierdzi p. Konserwator, to jest niezbędna zmiana planu przestrzennego zagospodarowania tego terenu. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że obecny most jest w części zlokalizowany na terenie zieleni miejskiej. Żaden organ nie wyda pozwolenia na podstawie tych zapisów.

 

 

Ad. pkt 11.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                         sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w następujących spotkaniach:

·         XIV Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie,

·         Pikniku Powiatowej Izby Gospodarczej w Kątach.

·         Uroczystościach 68 rocznicy Bitwy nad Bzurą 1939 roku w Brochowie,

·         Uroczystości wmurowania urn ziemi  z prochami z polskich cmentarzy wojennych w Arnhem i Miednoje w Sochaczewie Trojanowie,

·         Uroczystości 50 lecia kapłaństwa ks. Prałata Józefa Kwiatkowskiego,

·         Uroczystości podsumowania roku sportowego 2006/2007 i inauguracji roku sportowego 2007/2008 w Młodzieszynie,

·         Inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie,

·         w VII Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną  „Pamięć-Wdzięczność-Nadzieja” w Sochaczewie, 

·         IX Dniach Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie,

·         w uroczystej Mszy Św. z okazji 750-lecia konsekracji sochaczewskich kościołów w kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie,

·         w Dniu Seniora w Iłowie,

·         w sesji Rady Gminy w Iłowie.

Pani Przewodnicząca RP H. Pędziejewska uczestniczyła w:

·         IX Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy „Barwy i rytmy Mazowsza” w Sochaczewie,

·         .Powiatowym Dniu Edukacji w Sochaczewie,

·         Recitalu Fortepianowym z okazji 158 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli,

·         Otwarciu boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Sochaczewie Chodakowie.

Pan Wiceprzewodniczący RP J. Łopata uczestniczył w:

·         Uroczystościach 25-lecia kanonizacji Ojca Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli również Państwo Radni.

 

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

·         Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie z prośbą Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rehabilitacji  i Turystyki Dzieci i Młodzieży Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej o pomoc w zakupie nagród i środki finansowe na zorganizowanie XIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej w 2008 roku – zostało ono przekazane  Zarządowi Powiatu.

·         Wpłynęła odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie na postawione pytania na XIV sesji przez p. Radnego Głuchowskiego – odpowiedź przekazana Radnemu.

·         Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące złożonych oświadczeń przez Starostę i Przewodniczącego, o czym informowałem.

·         Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, o którym była mowa w informacji p. Starosty i Przewodniczącego Rady.

·         Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, o którym była mowa w informacji Przewodniczącego, pismo zostało przekazane p. Staroście celem udzielenia stosownych odpowiedzi.                                                                                                                                                                                           

Przewodniczący nadmienił, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tu Przewodniczący przypomniał treść artykułu, Rada Powiatu powinna podjąć na dzisiejszej sesji uchwałę o powiadomieniu Skarbnika oraz  Sekretarza i powierzyć jej wykonanie Przewodniczącemu Rady.

W dniu 17 października br. Sekretarz i Skarbnik Powiatu złożyły na moje ręce oświadczenia lustracyjne bez powiadomienia Rady Powiatu. Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest podjęcie uchwały przez Radę w dniu dzisiejszym. Jednak należy przeprowadzić procedurę, (podobną przeprowadziliśmy na sesji w dniu 29 marca br.) upoważniającą Przewodniczącego Rady do przekazania oświadczeń lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza Powiatu do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek propozycję upoważnienia Przewodniczącego Rady do przekazania oświadczeń lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza Powiatu do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej poddał pod głosowanie:

 

 W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Rada w głosowaniu 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” upoważniła Przewodniczącego Rady do przekazania oświadczeń lustracyjnych Skarbnika i Sekretarza Powiatu do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej .

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 07 września br. Radni w tej kadencji nie będą już musieli składać oświadczeń lustracyjnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał o dotrzymywaniu terminów dotyczących opiniowania projektu budżetu na rok 2008, zgodnie z § 8 uchwały, którą dzisiaj podjęliśmy. 

Projekt budżetu zostanie Państwu dostarczony a nie wysłany pocztą.

Komisje w ciągu 14 dni opiniują projekt budżetu. Proszę o dotrzymanie terminu.

Komisja Budżetowa i Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jeśli otrzymają stosowne opinie poszczególnych Komisji powinny bezzwłocznie przekazać opinie do Zarządu Powiatu. Dobrze byłoby, aby w dniu 21.12.br.budżet mógł być uchwalony.

Nadmienił, iż terminy są „nieubłagalne” i każdy dzień zwłoki powoduje opóźnienie procedury uchwalenia budżetu.

Przewodniczący przypomniał także o opracowywaniu przez Komisje planów pracy na rok przyszły, tak aby na sesji w miesiącu grudniu można byłoby je zatwierdzić.

Poprosił również o ewentualne propozycje do Harmonogramu pracy Rady w przyszłym roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 12.     Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

Na ostatniej sesji Radny M. Głuchowski zadał pytanie, na które odpowiedź została udzielona.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski potwierdził, iż otrzymał odpowiedź, która go satysfakcjonuje.

Następnie nadmienił, iż na tegoroczne obchody Święta Niepodległości otrzymał zaproszenie podpisane przez Burmistrza Miasta Sochaczewa, zawsze zaproszenia były podpisywane przez Burmistrza i Starostę zatem pytam, dlaczego tak się stało.

Czy Rada Powiatu i Zarząd zapomnieli o 11 listopada, czy planuje się obchody. Oczekuję na odpowiedź.

 

Głos zabrał Radny J. Łopata odniósł się do prowadzonych prac przy drogach powiatowych związanych z gazyfikacją a konkretnie w Teresinie. Radny zapytał czy służby powiatowe np. Powiatowy Zarząd Dróg monitorują te prace, gdyż to, że są duże utrudnienia dla ludności korzystającej czy to z dróg czy chodników jest faktem ale ja chcę zapytać odnośnie naprawy miejsc poruszanych przy tych pracach. W Teresinie sporo naruszanych jest chodników. Naprawy dokonywane przez wykonujących gazyfikację nie doprowadzają do stanu sprzed prowadzenia robót.

 

Starosta udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego Głuchowskiego, chociaż to może nie będzie odpowiedź a pewna refleksja stwierdził.

Ja i Wicestarosta otrzymaliśmy zaproszenia od p. Burmistrza. Nie wiem czy Radni, którzy nie są w strukturach miejskich otrzymali takie zaproszenia na obchody Święta Niepodległości.

Nasz Wydział Promocji jest w kontakcie z Wydziałem Promocji Miasta, my organizujemy Bieg z okazji Dnia Niepodległości.

Nie mieliśmy żadnych informacji od Pana Burmistrza. Myślę, że nauczeni tym przypadkiem wyciągniemy wnioski. Nie będziemy teraz dublować obchodów Niepodległości a skupimy się na przyszłość i obchody 3 Maja zorganizujemy przy udziale wszystkich samorządów. 

 

Odpowiedzi na pytanie Radnego J. Łopaty udzieliła dyrektor PZD p. M. Dębowska poinformowała, iż zgodnie z wydaną decyzją na wykonanie prac budowlanych w zakresie układania gazociągu, wydaną na wejście w pas drogowy, wykonawca ma obowiązek dostosowania się do warunków zapisanych przez PZD. Jednym z warunków jest przywrócenie stanu chodnika do warunków sprzed wykonywania tych prac. W ramach nadzoru pracownicy kontrolują te prace.  Pani dyrektor obiecała, iż zajmie się tą sprawą skoro są uwagi ze strony mieszkańców. Nadmieniła, iż jakość tych prac jest odbierana przez nadzorujących jak również odbierany jest termin wykonania tych napraw.

 

Głos zabrał dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu S. Wódka nadmienił, iż na każde zajęcie pasa drogowego i utrudnienie ruchu wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt organizacji ruchu w trakcie tych prac. Projekt ten zatwierdza Starosta i nie można tych robót prowadzić bez takiego projektu. Ruch na pewno jest zabezpieczony.

Natomiast sprawa odtworzenia miejsc po przeprowadzonych robotach wygląda tak, iż to jest technicznie niemożliwe. Nie da się odtworzyć chodnika ani drogi w taki sposób aby wyglądało to tak jak pierwotnie. Następuje rozluźnienie gruntu i takie są skutki, to się dzieje kosztem jedno, drugiego. Tu nie ma zniszczeń ale ślady po pracach widać.

Jeśli zaś chodzi o organizację ruchu to każdą robotę można wstrzymać jeśli tej organizacji ruchu nie ma.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.     Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i oświadczeń.

 

 

Ad. pkt 14.     Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Radni nie zgłosili żadnych spraw.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek w związku ze zbliżającymi się imieninami p. Starosty Tadeusza Korysia i Radnego Tadeusza Głuchowskiego w imieniu własnym jak i całej Rady Powiatu złożył życzenia, życząc zdrowia i sukcesów w pracy samorządowej.

 

 

Ad. pkt 15.     Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XV został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz.1650.

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:38:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:38:53
  • Liczba odsłon: 1244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441631]

przewiń do góry