UCHWAŁA NR XXXIII/117/2009

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA  29  STYCZNIA  2009  ROKU

 

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

własność Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit. a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami),  Rada  Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne

 

 

 § 1

 

 

Uchwała  określa  zasady  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  oraz  zasady  nabywania  przez Powiat  Sochaczewski  nieruchomości               do  powiatowego  zasobu  nieruchomości.

 

 

§ 2

 

 

Ilekroć w uchwale mowa o:

 

1)  gospodarowaniu  nieruchomościami  -  należy  przez  to  rozumieć nabywanie,  zamianę,  zbywanie  nieruchomości,  oddawanie  nieruchomości  w  użytkowanie  wieczyste,  użytkowanie,  trwały  zarząd,  użyczenie,  obciążenie  nieruchomości  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi,  oddawanie  ich  w  najem  bądź  dzierżawę,  wnoszenie  nieruchomości                      do  spółek  prawa  handlowego  w  postaci  aportu  oraz  wnoszenie  ich  na  majątek  fundacji,

2)  powiatowym  zasobie  nieruchomości    należy  przez  to  rozumieć powiatowy  zasób  nieruchomości  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami.

 

 

§ 3

 

 

W  zakresie  nie  zastrzeżonym  dla  rady  powiatu  w  przepisach  prawa  lub  niniejszej  uchwale,  nieruchomościami  powiatu  gospodaruje  zarząd  powiatu.

 

 

 

 

 

Rozdział  II 

Zasady  nabywania  i  zbywania  nieruchomości

 

 

§ 4

 

 

1.      Zarząd  powiatu  może  nabywać  nieruchomości  do  powiatowego  zasobu  nieruchomości,           w  razie  gdy  jest  to:

 

1) niezbędne  dla  realizacji  zadań  powiatu  określonych  przepisami  prawa,  bądź  wynikających  z  przyjętych  planów  i  strategii  rozwoju  powiatu,

2)  uzasadnione  innymi  potrzebami  powiatu  lub  jego  jednostek  organizacyjnych.

 

2.      Przy  nabywaniu  nieruchomości  należy  uwzględnić  przeznaczenie  nabywanej  nieruchomości  i  sposób  jej  zagospodarowania, określony  odpowiednio  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  lub  decyzji  o  warunkach  zabudowy.

3.      Nabycie  nieruchomości  w  drodze  rokowań  następuje  po  cenie  ustalonej  w  negocjacjach,  nie  wyższej  jednak  niż  wartość  nabywanej  nieruchomości  ustalonej  przez  rzeczoznawcę  majątkowego,  chyba  że  za  nabyciem  za  wyższą  cenę  przemawiają szczególne  okoliczności.

4.      Uzgodnienie  ceny  i  spisanie  protokołu  z  przeprowadzonych  rokowań  w  sprawie  nabycia  nieruchomości  stanowi  podstawę  do  zawarcia    umowy jej nabycia w  formie  aktu  notarialnego.

5.      W  szczególnie  uzasadnionych  potrzebami  powiatu  przypadkach  nabycie  nieruchomości  może  nastąpić  w  drodze  przetargu.

 

 

§ 5

 

 

1.      Nieruchomości  wchodzące  w  skład  powiatowego  zasobu   nieruchomości  mogą  być  zbywane  przez  zarząd  powiatu,  jeżeli:

 

1) są  zbędne  do  wykonywania  zadań  powiatu  określonych  w  przepisach  prawa,  bądź  wynikających  z  planów  i  strategii  rozwoju  powiatu,

2) nie  mogą  być  zagospodarowane  przez  jednostki  organizacyjne  powiatu,

3) nie  jest  możliwe,  bądź  opłacalne  oddanie  ich  w  posiadanie  zależne.

 

2.      Nieruchomości  zbywane    w  trybie  przetargu.  Zbycie  nieruchomości  w  trybie  bezprzetargowym  następuje  w  przypadkach  określonymi  przepisami  prawa.

 

 

 

§ 6

 

 

Zgoda Rady Powiatu jest  wymagana w razie:

 

1)    nabycia  nieruchomości, której  wartość  przekracza  kwotę  2.500.000,- zł.,

2)    zbycia  nieruchomości,    której  wartość  przekracza  kwotę  2.500.000,- zł.,

3)   nabycia  lub  zbycie  nieruchomości  w  drodze  darowizny, niezależnie  od  jej   wartości,

4)  wniesienia  nieruchomości  lub  prawa  użytkowania  wieczystego  jako  aportu  do  spółki  prawa  handlowego,  bądź  na  majątek  fundacji,

5)   przekazania  nieruchomości  nieodpłatnie  w  drodze  umowy,  w  tym  również  w  drodze  darowizny,  partnerowi  prywatnemu  lub  spółce,  o  której  mowa  w  art.  19  ust. 1  ustawy          z  dnia  28  lipca  2005 r.  o  partnerstwie  publiczno-prywatnym,  jako  wkład  własny  podmiotu  publicznego   w  celu realizowania  zadań  publicznych  w  ramach  partnerstwa  publiczno-prywatnego,

6)   udzielania  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości  ustalonej  na  podstawie  przepisów  o  gospodarce  nieruchomościami  i  odstąpienia  od  żądania zwrotu  udzielonej  bonifikaty  od  ceny  nieruchomości  bądź  lokalu,

7)   odstąpienia  od  odwołania  darowizny, 

8)  gdy  zgoda  rady  powiatu  na  nabycie,  zamianę,  zbycie  nieruchomości   jest  wymagana  odrębnymi  przepisami  prawa.

 

 

 

Rozdział  III

  Sprzedaż  lokali  mieszkalnych

 

 

§ 7

 

 

1.      Lokale  mieszkalne  stanowiące  własność  Powiatu  mogą  być  sprzedawane  przez  zarząd  powiatu  na  rzecz  najemców,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  ich  nabyciu,  za  cenę  ustaloną  przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w  operacie  szacunkowym.

2.      Przy  sprzedaży  lokali,  o  której  mowa  w  ust. 1,  ich  nabywcy  może  być  udzielona  stosowna  bonifikata,  za  zgodą  rady  powiatu  wyrażoną  w  odrębnej  uchwale. 

 

 

§ 8

 

 

1.      Lokale  mieszkalne  przeznaczone  do  sprzedaży  określa  zarząd  powiatu w  drodze  uchwały.

2.      Nie  podlegają  sprzedaży  lokale  mieszkalne:

 

1/)w  budynkach  przeznaczonych  do  remontu  kapitalnego  lub  do  rozbiórki,

2)  w  budynkach,  w  których  przewidziana  jest  zmiana  ich  funkcji  lub  przeznaczenia.

 

3.      Zarząd  powiatu  może  przeznaczyć  do  sprzedaży  lokale  mieszkalne  w budynkach  przeznaczonych  do  remontu  kapitalnego,  jeżeli  o  wykup  lokali  wystąpią  jednocześnie  wszyscy  najemcy.

 

 

§ 9

 

 

Wolne  lokale  mieszkalne  winny  być  zbywane przez  zarząd  powiatu  na  warunkach  i  za  cenę  ustaloną  w  drodze  przetargu.

 

 

 

§ 10

 

 

Sprzedaży  określonej  przepisami  niniejszego  rozdziału  podlega  lokal  mieszkalny                     w rozumieniu  ustawy  o  własności  lokali  wraz  z  pomieszczeniami  przynależnymi  oraz  udziałem  w  nieruchomości  wspólnej  i  udziałem  w  gruncie.

 

 

 

 

Rozdział  IV

Zasady  wynajmowania  lub wydzierżawiania  nieruchomości  wchodzących  w  skład  powiatowego  zasobu  nieruchomości  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  lub  na  czas  nieoznaczony

 

 

 

§ 11

 

 

Zarząd  powiatu  może  wynajmować  lub  wydzierżawić  nieruchomości  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lat  lub na  czas  nieoznaczony,  które:

 

1) nie służą  do  realizacji  zadań  powiatu  określonych  przepisami prawa  lub  wynikających                 z  planów  i  strategii  rozwoju  powiatu,  bądź  do  realizacji  celów  publicznych,

2) nie  mogą  być  zagospodarowane  przez  powiatowe  jednostki  organizacyjne  dla  realizacji  ich  celów  statutowych,

3) nie  zostały  przeznaczone  do  zbycia.

 

 

§ 12

 

 

1.      Oddanie  nieruchomości  w  najem  lub  w  dzierżawę  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  lub  na  czas  nieoznaczony  następuje  w  drodze  przetargu.

2.      Wysokość  wywoławczych  stawek  czynszu  w  pierwszym  przetargu  na  dzierżawę  lub  najem  nieruchomości,  o  których  mowa  w ust. 1  ustala  się  na  podstawie  wyceny  rzeczoznawcy  majątkowego. 

3.      Wysokość  stawek  wywoławczych  czynszu,  o  których  mowa   w  ust.  2  może  być  obniżona  w  drugim  przetargu  do  50%  ich  wartości.

4.      W  przypadku  gdy  dwa kolejne  przetargi  okażą  się  bezskuteczne,  zarząd  powiatu  może:

1/ wynająć  lub  wydzierżawić  nieruchomość  -  po  uzyskaniu  uprzedniej  zgody  rady  powiatu,  o  której  mowa  w §  13  pkt.  1  -  przy  zastosowaniu  stawek  czynszu  ustalonych  w  drodze  rokowań,  lub 

2/ organizować  kolejne  przetargi.

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

Zgoda  rady  powiatu  jest  wymagana:

 

1) w  razie  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  najmu  lub  dzierżawy na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  lub na czas  nieoznaczony, 

2) gdy,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  strony  zawierają  kolejna  umowę,  której  przedmiotem jest  ta  sama  nieruchomość. 

 

 

§ 14

 

 

Zasady  wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w  skład  powiatowego  zasobu  mieszkaniowego  określa  rada  powiatu  odrębną  uchwałą.

 

 

 

 

Rozdział  V

Zasady  obciążania nieruchomości  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi

 

 

§ 15

 

 

1.      Nieruchomość  stanowiąca  własność  powiatu  może  być  obciążona  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  na  rzecz  osób  fizycznych  lub osób  prawnych  w  przypadkach,  gdy  jest  to  społecznie  i  ekonomicznie  uzasadnione.

2.      Obciążenie  nieruchomości  służebnością  nie  może  spowodować  utraty  możliwości  jej  zagospodarowania  zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  lub  decyzją  o  warunkach  zabudowy.

 

 

§ 16

 

1.      Zgody  rady  powiatu  wymaga:

 

1) nieodpłatne  obciążenie  nieruchomości  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi,                            z    zastrzeżeniem  ust.  2

2)  obciążenie  nieruchomości  hipoteką.

 

2.      Zgoda  rady  powiatu,  o  której  mowa  w  ust. 1  pkt. 1 nie  jest  wymagana  w razie  nieodpłatnego  obciążenia nieruchomości  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  na  rzecz  Skarbu  Państwa  lub  innej  jednostki  samorządu  terytorialnego.

 

 

 

 

 

Rozdział  VI

Przepisy końcowe

 

 

§ 17

 

 

W  sprawach  nieuregulowanych  w  uchwale  stosuje  się  przepisy  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  oraz  ustaw  szczególnych.

 

§ 18

 

 

Traci  moc  uchwała  Nr XXXVI/161/2005  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  20  maja  2005  roku  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  187  poz.  6070,              z  2006 r.  Nr  35  poz.  1161).

 

 

§ 19

 

 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                        i  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

 

W  maju  2005  roku  Rada  Powiatu  podjęła uchwałę  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego.  Z  uwagi  na  zmianę  ustawy  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  konieczna  była  aktualizacja  w/w  uchwały. 
W  miejsce  jednej  uchwały  przygotowano  trzy:  w  sprawie  zasad  zbywania,  oddawania             w  dzierżawę,  najem, użytkowanie   oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  (uchwała  podjęta  30.10.2008 r.).  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  oraz  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Powiatu  Sochaczewskiego.

Podjęcie  wskazanych  wyżej  uchwał  należy  do  kompetencji  Rady  Powiatu  i  podlegają  one  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:13:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:13:23
  • Liczba odsłon: 1363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460511]

przewiń do góry