UCHWAŁA Nr VIII/32/2007
 Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 23 lutego 2007r.

w sprawie  zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                       o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a oraz art. 59 ust. 6 ustawy z dnia                        7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572                z późniejszymi zmianami)  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,                        co następuje:

§ 1

Zamierza się przekształcić z dniem 1 września 2007 roku Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez likwidację Internatu.
                                                   
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

1. Podstawa prawna i wymogi formalne.
Podstawa prawną przekształcenia szkoły poprzez likwidację internatu jest              Art. 59, ust. 6 ustawy o systemie oświaty, który zobowiązuje do stosowania trybu postępowania przewidzianego również w przypadku likwidacji szkoły. Zatem na                6 miesięcy przed końcem roku szkolnego powinna zostać podjęta uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły i przekazana do zaopiniowania kuratorowi oświaty. Również rodzice wychowanków internatu powinni zostać zawiadomieniu o zamiarze przekształcenia w powyższym terminie.

2. Zasadność projektowanych zmian
W związku z uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację internatu z uwagi na  małe od kilku lat zainteresowanie uczniów planowane jest przekształcenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez likwidację internatu. Obecnie w internacie zakwaterowanych jest 17 osób, w tym 12 wychowanków                na 1100 uczniów ZSRCKU. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Rady Pedagogicznej zespołu szkół w sprawie wyrażenia zgody na likwidację internatu od kilku lat zaledwie 3-4 wychowanków to uczniowie technikum ogrodniczego                 i hodowców koni, które to kierunki miały warunkować zapotrzebowanie na miejsca                 w internacie. Także stołówka szkolna nie cieszy się powodzeniem wśród uczniów              i pracowników szkoły i praktycznie jej działalność zdeterminowana jej potrzebami wychowanków internatu, gdyż dziennie wydawane jest ok. 25 obiadów. Zatem zatrudnienie 10 pracowników (7,1 etatu) generuje zbyt wysokie koszty w stosunku            do potrzeb szkoły w tym zakresie. Zaoszczędzone środki finansowe będą wydatkowane na remont pomieszczeń internatowych z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne, miejsca noclegowe dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego                i świetlicę szkolną.
Jak wynika z analizy demograficznej do roku 2017 nie należy spodziewać się zwiększenia zainteresowania miejscami w internacie, gdyż liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sochaczewskim zmniejszy się o ponad 500 osób,             co stanowi aż 10%. W powyższej statystyce powiat sochaczewski nie jest odosobniony.

3. Losy wychowanków i kadry internatu po przekształceniu
Po zakończeniu roku szkolnego 2006/2007 pozostanie 14 wychowanków,                   z czego 9 uczniów ZSRCKU i 5 uczniów innych szkół. W celu umożliwienia tym uczniom nauki w wybranych szkołach zostanie im przyznane stypendium na pokrycie kosztów dojazdów lub najmu mieszkania (stancji).
Spośród pracowników pedagogicznych tylko jedna osoba zatrudniona jest                    w pełnym wymiarze i po likwidacji internatu będzie zatrudniona w bibliotece szkolnej. Dla pozostałych wychowawców praca w internacie jest dodatkowym zatrudnieniem lub w ramach godzin ponadwymiarowych.
Po likwidacji internatu wypowiedzenie umowy otrzyma tylko jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu na stanowisku intendenta. Pozostałe osoby zostaną zatrudnione w szkole po odejściu na emeryturę innych pracowników zespołu szkół lub same skorzystają z tego przywileju.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 09:47:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 09:47:30
  • Liczba odsłon: 1445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460447]

przewiń do góry