Podstawa prawna

 

 

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.–Prawo o ruchu drogowym ( t.j.Dz.U.z 2020 poz.110 tekst jednolity ).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355zpóźn. zm).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz.1288).

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 854).

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity.)

 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony formularz wniosku

Załączniki w oryginale:

 • dowód rejestracyjny lub decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • tablice rejestracyjne
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)

ponadto w przypadku:

 • przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów - zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • kradzieży - oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz  zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia ws. kradzieży pojazdu,
 • wywozu pojazdu z kraju - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie o zbyciu pojazdu lub kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację za granicą
 • zniszczenia lub kasacji za granicą - dokumenty potwierdzające ten fakt wraz z tłumaczeniem,
 • trwałej i zupełnej utraty pojazdu - dokumenty potwierdzające ten fakt i dowód wniesienia opłaty na rzecz gminy.
 

Do wglądu:

     - Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

- W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

-  W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nierejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 

Wszystkie czynności związane z wyrejestrowaniem pojazdu  dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik .

 

  Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4,

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  

 

 

 

UWAGA!

W poniedziałek w godz. 8.00 -10.00 i 16.00-17.30 zmniejszona liczba stanowisk.

Opłaty

Opłata skarbowa

 • za wydanie decyzji - 10,00 zł.
 • - Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie (tylko w przypadku wyrejestrowania z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu)

 • od motoroweru – 839,50 zł.
 • od motocykla lub przyczepy – 863,50 zł.
 • od pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 tony włącznie - 959,50 zł.
 • od pojazdu samochodowego o dmc powyżej 3,5 tony - 1 055,50 zł.

 

Termin i sposób załatwienia

Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie
 2. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

a.        odzyskanego po kradzieży

b.        zabytkowego

c.          mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

d.        ciągnika i przyczepy rolniczej,

 

Kontak: Monika Etmanowicz,Iwona Feliga,Mariola Pawlikowska

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w  godz.8.00-15.00

 

 

 

Do pobrania:

 

Wniosek o rejestrację pojazdu

upowaznienie_rejestracja.pdf

 

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Oklińska.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Wągrodzka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 11:05:35
 • Liczba odsłon: 7314
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460469]

przewiń do góry