UCHWAŁA   NR   VII/39/2011

 

RADY   POWIATU   W   SOCHACZEWIE

Z   DNIA   29   CZERWCA   2011   ROKU

 

 

w   sprawie   przekazania    skargi

 

 

Na   podstawie   art.   229   pkt.   2   w   związku   z   art.   231   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   roku   Kodeks   postępowania   administracyjnego   (tj.   Dz.U.   z   2000 r.   Nr   98,   poz.   1071  
z   późn. zm.)   Rada   Powiatu   w   Sochaczewie   uchwala,   co   następuje:

 

§   1

 

Przekazuje   się   Wojewodzie   Mazowieckiemu   do   rozpatrzenia   skargę   Pana   W. P.  z   dnia   26   maja   2011   roku   na   działania    Starosty   Sochaczewskiego   jako   organu   administracji   geodezyjnej           

i   kartograficznej   polegające   na   bezprawnym   i   samowolnym   zmniejszeniu   nieruchomości   skarżącego.

 

§   2

 

Zobowiązuje   się   Przewodniczącego   Rady   Powiatu   do   przekazania   skargi   i   zawiadomienia   skarżącego      o   przekazaniu   skargi   oraz   Najwyższej   Izby   Kontroli.

 

§   3

 

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Pismem   Nr   WSK/WSW-052-1943/2011/GO   z   dnia   31   maja   2011   roku   (data   wpływu do   Starostwa   Powiatowego   w   Sochaczewie   w   dniu   6   czerwca   2011   roku)   Najwyższa Izba   Kontroli           w   Warszawie,   Departament   Strategii   Kontrolnej,   Wydział   Skarg i   Wniosków,   przekazano   Przewodniczącej   Rady   Powiatu   w   Sochaczewie   skargę   Pana   W.P.   na   działania   Starosty   Sochaczewskiego   jako   organu   administracji   geodezyjnej   i   kartograficznej,   polegające   na   bezprawnym       i   samowolnym   zmniejszeniu   nieruchomości   skarżącego   o   0,12 ha.

             Badając   treść   skargi   Pana   W. P.   należy   stwierdzić,   że   skarżący   kwestionuje   co   do   zasady   działania   Starosty   Sochaczewskiego   jako   organu   administracji   geodezyjnej   i   kartograficznej   i   jego   służb   geodezyjnych,   które   dokonały   zmian  
w   ewidencji   gruntów   w   oparciu   o   przedłożony   w   Starostwie   Powiatowym   operat   techniczny.

            Zgodnie   z   art.   6a   ust.   1   pkt.   2   lit.   B)   ustawy   z   dnia   17   maja   1989   roku   Prawo   geodezyjne      i   kartograficzne:   służbę   geodezyjną   i   kartograficzną   stanowi   starosta   wykonujący   zadania   przy   pomocy   geodety   powiatowego   wchodzącego   w   skład   starostwa   powiatowego.   Zgodnie   z   ust.   3   powołanego   powyżej   przepisu:   „zadania   organów   określonych   w   ust.   1   pkt.   2   wykonywane     jako   zadania              z   zakresu   administracji   rządowej”.

            Wskazać   należy,   że   zgodnie   z   art.   7d   pkt.   1   w/w   ustawy   do   zadań   starosty   należy                     w   szczególności   prowadzenie   powiatowego   zasobu   geodezyjnego  
i   kartograficznego,   w   tym   ewidencji   gruntów   i   budynków,   gleboznawczej   klasyfikacji   gruntów                    i   geodezyjnej   ewidencji   sieci   uzbrojenia   terenu.   Takim   zadaniem   jest   prowadzenie   powiatowego   zasobu   geodezyjnego   i   kartograficznego,   w   tym jego   aktualizacji.

            Zgodnie   z   art.   229   pkt.   2   Kodeksu   postępowania   administracyjnego:   „jeżeli   przepisy   szczególne   nie   określają   innych   organów   właściwych   do   rozpatrywania   skarg,   organem   właściwym   do   rozpatrzenia   skargi   dotyczącej   zadań   lub   działalności   organów   wykonawczych   jednostek   samorządu   terytorialnego          w   sprawach   należących   do   zadań   zleconych   z   zakresu   administracji   rządowej   jest   wojewoda”.

            W   tym   stanie   formalno – prawnym   należy   uznać, że   właściwym   do   rozpatrzenia   skargi   na   działania   Starosty   Sochaczewskiego   polegające   na   dokonaniu   zmian  
w   ewidencji   gruntów   właściwym   będzie   Wojewoda   Mazowiecki,   a   nie   Rada   Powiatu   w   Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 09:37:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 11:48:24
  • Liczba odsłon: 1330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460462]

przewiń do góry