Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 20174 poz.2200 ze zm)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędną do wykonywania codziennych przewozów
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
 • cennik
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc
 • kserokopia licencji na transport drogowy

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
 • dokument tożsamości wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 64,

Opłaty

Opłata administracyjna

 • Opłata za wydanie zezwolenia jest uzależniona od obszaru prowadzenia działalności i okresu ważności zezwolenia i zawiera się w przedziale od 100,00 do 700,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji  odmownej.

Uwagi

   1. Zezwolenia udziela się na czas nie dłuższy niż 5 lat
   2. Zezwolenie na przewozy w krajowym transporcie drogowym osób wydaje:

    a.  Wójt na liniach kolmunikacyjnych na terenie gminy, 

     b.  burmistrz lub prezydent miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w

        komunikacji miejskiej

    c.   burmistrz albo prezydent miasta będącego siedzibą związku międzygminnego - na wykonywanie przewozów na

          liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny

    d.  prezydent miasta na prawach powiatu – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających

         na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu,

    e.  starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miasta właściwymi ze względu na planowany

         przebieg linii komunikacyjnej,

    f.  marszałek województwa - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych  wykraczających poza obszar

         co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa

   g.  marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy - jeżeli linia

        komunikacyjnego wykracza poza obszar co najmniej jednego województwa

   1. Uzyskanie zezwolenia na linię regularną musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Za wykonanie analizy przewoźnik wnosi opłat w wysokości 3,50 zł. za każde 1000 km planowanego rocznego przebiegu linii, nie mniej niż 100 zł. za daną linię komunikacyjną. Zezwolenie jest wydawane po wykonaniu analizy z uwzględnieniem zawartych w niej wniosków.

Kontakt. Grażyna Burzykowska i Paweł Masłowski  poniedziałki w godz.10.00 - 17.00, pozostałe dni  w godz.8.00-15.00

 

 

 

Do pobrania:

wniosek_o_wydanie_zezwolenia.pdf


wniosek_o_wydanie_zezwolenia.odt


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 09:14:32
 • Liczba odsłon: 1575
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460569]

przewiń do góry