Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 tekst jednolity).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn.zm).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz. U. z 2019r. poz 1288).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1542)

7) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1626).

8) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

9) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854).

10) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

 

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel/e)

- oświadczenie złożone przez właściciela/li o utracie karty pojazdu  

 

Załączniki w oryginale:

 

 

 • dotychczasowa karta pojazdu- w przypadku zniszczenie,   
 • dowód rejestracyjny

Do wglądu

 

 •    - Dokument określający tożsamość:

  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

  b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

  - W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

  -  W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nierejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC


Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4,

 

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  

 

 

 

   UWAGA!

       W poniedziałek w godz.8.00 -10.00 i 16.00-17.30 jest ograniczona liczba stanowisk.

 

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za kartę pojazdu - 75,00zł

Opłata ewidencyjna

 • za wydanie karty pojazdu – 0,50 zł
 •  

  -Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

   

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

 

 

Kontakt: Iwona Feliga, Monika Etmanowicz, Mariola Pawlikowska  

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8.00-15.00.

 

 

 

Do pobrania:

wniosek_o_wydanie_dr_pc_kp_zl_wzor.pdf

upowaznienie_rejestracja.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Wlazło
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 11:16:47
 • Liczba odsłon: 1787
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441602]

przewiń do góry