Uchwała Nr III/ 15 /2006

Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia  15 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) , art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 , poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Rady Powiatu Nr XLVII/210/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006, zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr III/15/2006
                                Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 15 grudnia 2006 roku

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006r.


Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu w kwocie 1.793.898,00 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań, w następujących wysokościach:

 
1) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej                                              
                                                                                                720.700,00 zł
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
     w turnusach rehabilitacyjnych                                                300.000,00 zł
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób        niepełnosprawnych                                                                 250.000,00 zł
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych                                                                   28.000,00 zł
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty      ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom      niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów          495.198,00 zł        
 


U Z A S A D N I E N I E


W związku z otrzymaniem dodatkowych środków (219.579,00) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej istnieje konieczność rozdysponowania tych środków na poszczególne zadania:
- dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Zwiększenie środków na te zadania pozwoli w pełni zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.
Projekt podziału środków na te zadania pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:44:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:44:25
  • Liczba odsłon: 1416
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441664]

przewiń do góry