Uchwała Nr VI/23/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 2 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.680.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 45.817.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 375.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3

 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 862.595 zł z przeznaczeniem na:

 1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 862.595 zł,

 1. Przychody budżetu w wysokości 1.845.000 zł, rozchody w wysokości 2.707.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 185.000 zł,

 

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 510.200 zł; wydatki – 585.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 2.587.972 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 10.

 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 170.000 zł,
 2. wydatki - 225.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1. przychody - 615.000 zł,
  2. wydatki - 615.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się dochody związane z realizacją zadań rządowych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 322.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 16.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (w sposób przyjęty w statucie Starostwa Powiatowego).

 

 

 

Załącznik do budżetu

Układ wykonawczy

Objaśnienia

Część opisowa

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:37:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:37:24
 • Liczba odsłon: 1292
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448817]

przewiń do góry