Protokół Nr XLII/ 2009

 

 

z obrad XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 października 2009 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XLI sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)    uznania skargi za bezzasadną.

5.       Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

6.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLII / 2009

 

Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27. 10. 2009 r. o godz. 12 00

 

 

W obradach XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 27.10. 2009r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny Wiesław Domagalski i Urszula Pawlak.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                            Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                    Piotr Osiecki

Sekretarz Starostwa                                                                                Zofia Romanowska

       Skarbnik   Starostwa                                                                              Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                         Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji w Sochaczewie                                    Dariusz Sipak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                       Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                        Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie     Dorota Klawenek

Dyrektor MOW „Dom na Szlaku” w Załuskowie                               Joanna Kamińska

       Dyrektor DPS w Sochaczewie                                                               w/z Jan Piecka

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie            Maria Olędzka

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                         Marek Fergiński

Dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie                            Hanna Bonecka

Dyrektor ZS w Teresinie                                                                     Stanisław Wójcik

       Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska                                                                             Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                     Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. polityki Społecznej i Zdrowotnej                    Zbigniew Madej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                                   w/z M. Skibińska

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                   Helena Bajurska

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

 

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych , media, wszystkich gości znajdujących się na sali oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 16 Radnych.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny Wiesław Domagalski a spóźnienie Wiceprzewodnicząca Halina Pędziejewska oraz Wiceprzewodniczący Jan Łopata.

 

 

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnej U. Pawlak  w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Na sesję przybył Radny Wojciech Zbytniewski. Od tej chwili Rada obraduje w 17 osobowym składzie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                           --------------

"Wstrzymało się"                               --------------

 

Porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     uznania skargi za bezzasadną.

 1. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
 2.  Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Wnioski i oświadczenia radnych.
 8.  Sprawy różne.
 9.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3)            Przyjęcie protokołu z XLI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad XLI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

 

Ad pkt 4a)                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał w/w projekt uchwały.

 

Na sesję przybył Wiceprzewodniczący Rady Jan Łopata. Od tej chwili Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.700.960 zł.

Na kwotę te składają się następujące składniki:

 • Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów, Powiat otrzymał środki w kwocie 3.390.000zł na dwa zadania inwestycyjne drogowe:

- „Przebudowa drogi powiatowej Kożuszki – Żelazowa Wola” – 750.000zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3805W Konary – Brochów” - 2.640.000zł.

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 242.960zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Sochaczewie w zakresie realizacji programów naprawczych w Domach Pomocy Społecznej.
 • Urząd Gminy w Iłowie przekazuje dotację w kwocie 20.000zł na przebudowę chodnika przy ul. Warszawskiej w ciągu drogi Iłów-Giżyce.
 • Na podstawie otrzymanej informacji z DPS zwiększono plan dochodów o kwotę 43.000zł w związku z wykonanym planem – pełna obsada pensjonariuszy- z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
 • Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
 • Powiat udzielił  dotacji w wysokości 1.000zł dla Komendy Głównej Policji na zakup paliwa w związku z ćwiczeniami w sytuacji kryzysowej, które odbyły się w Żelazowej Woli.

Urealniono również zapisy planów finansowych w jednostkach poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła dwie autopoprawki Zarządu Powiatu do proponowanych zmian:

Autopoprawka nr 1.

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 14/2009 zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Iłów wprowadzono urealnienie planu zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi powiatowej Nr 6915W Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów”.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Iłów z dnia 27.10.2009r. należy zwiększyć wartość zadania pn: ”Przebudowa chodnika w miejscowości Iłów-ul. Warszawska w ciągu drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce długość 270m” o kwotę 11.292zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 31.292,00zł.

Autopoprawka Nr 2.

Na podstawie decyzji Nr 122/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r. oraz decyzji Nr 169/2009 z dnia 12.10.2009r. wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na wydatki dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zarząd Powiatu proponuje zapisać wymienioną kwotę po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok oraz autopoprawkami Zarządu Powiatu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały jak i autopoprawki.

Komisja analizowała również wpływy do budżetu i uważa, że Zarządowi należą się podziękowania, gdyż w ciągu tego roku dodatkowo do budżetu wpłynęło ponad 14 mln.zł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Komisja wyraża zadowolenie z faktu, iż tak duże pieniądze wpływają na budowę dróg, niemniej wyraziła pewne obawy, gdyż środki te wpływają dość późno i może być problem z ich wykorzystaniem. Liczymy na operatywność Zarządu Powiatu jak i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, aby wykorzystać te środki.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż w ostatnim czasie uczestniczył w oddaniu inwestycji drogowej na drodze Żuków-Witkowice. Droga ta jest bardzo ładnie zrobiona. Zrobiono również odcinek drogi, na drodze Witoldów-Budki Piaseckie. Komisja wyraża zadowolenie odnośnie zrobionych inwestycji drogowych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt. 4b)               Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w czasie XLI sesji Rady Powiatu w dniu 25 września 2009r. Państwo Radni zostali zapoznani z treścią skargi Pana Stanisława Zakościelnego. Przewodniczący zaproponował, aby tej skargi obecnie nie odczytywać a przejść do dalszego procedowania, oczywiście jeśli nie będzie głosów przeciwnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych życzy sobie odczytania treści skargi a następnie zaproponował dalsze procedowanie.

 

Rada nie wyraziła głosów przeciwnych, co do dalszego procedowania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w  trakcie sesji w dniu 25 września 2009r. Rada podjęła decyzję o skierowaniu powyższej skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i wypracowania stosownego wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia bądź odrzucenia.

Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady rozpatrzyła skargę i wypracowała wniosek dla Rady, który został dzisiaj przedstawiony Państwu w formie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu przedstawienia wyników prac Komisji w tym wniosku końcowego z uzasadnieniem.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 12.10.2009r. rozpatrzyła skargę Pana Stanisława Zakościelnego zam. ul. Zamkowa 9, 96-500 Sochaczew, z dnia 24 sierpnia 2009 roku skierowaną do Prezesa Rady Ministrów przez Pana Stanisława Zakościelnego, która została zakwalifikowana do rozpatrzenia w trybie skargowym przez Radę Powiatu w Sochaczewie, jako skarga na działania Starosty Sochaczewskiego.

Skarga ta decyzją Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 września 2009r. przekazana została do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, celem jej rozpatrzenia i wypracowania wniosku dla Rady Powiatu w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia skargi.

Komisja po przeanalizowaniu skargi Pana Stanisława Zakościelnego nie dopatrzyła się uchybień w działaniach Starosty Sochaczewskiego w trakcie rozpatrywania sprawy.

Starosta  w wydanych decyzjach informował skarżącego, co należy uczynić, aby dane ujawnione w księgach wieczystych były zgodne, co do własności z tytułami prawnymi, a co do przedmiotu własności z ewidencją gruntów. Od w/w decyzji Starosty Sochaczewskiego Pan Stanisław Zakościelny nie złożył odwołania.

Należy nadmienić, iż zarzuty zawarte w skardze były również przedmiotem badań innych organów administracji publicznej sprawującej nadzór nad działalnością Starosty w sprawach z zakresu geodezji i kartografii w wyniku, których nie było podstaw do występowania w sprawie z interwencją do Starosty Sochaczewskiego.

Komisja z uwagi na powyższe, skargę Pana Stanisława Zakościelnego uznała za bezzasadną i tym samym  wnioskuje do Rady Powiatu w Sochaczewie o odrzucenie powyższej skargi.

                              

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrywała powyższy projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną odnośnie skargi Pana Stanisława Zakościelnego i zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt. 5                   Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż zgodnie z art.5a ust.4 znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, (Zarząd Powiatu) w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Stąd powyższa Informacja znalazła się w planie porządku obrad dzisiejszej sesji. Państwo Radni otrzymali obszerną informację pisemną a obecnie proszę dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji p. Marka Fergińskiego o jej przybliżenie.

Informacja w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PZE p. M. Fergińskiemu w celu przybliżenia informacji.

 

Dyrektor PZE p. Marek Fergiński nadmienił, iż w imieniu Zarządu przedstawi Informację Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009. W omawianiu jej zwróci uwagę na pewne kwestie i podsumuje zadania, które zostały zrealizowane oraz przedstawi pewne statystyczne, które obrazują wyniki pracy szkół i dają podstawę do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, co do realizacji zadań jakie mogą i powinny być w zakresie oświaty.

Zadania oświatowe powiatu wynikają w szczególności z postanowień: ustawy o systemie oświaty, ustawy-Karta Nauczyciela, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Zadania  określone w ustawie o systemie oświaty, które należą do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

-   wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

-   zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej,

- wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych.

Zagadnienia przedstawione poniżej wyszczególnione są w pięciu sprawach:

1.      Sieć szkół i placówek oświatowych.

2.      Sprawy kadrowo-płacowe.

3.      Sprawy dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

4.      Baza i wyposażenie szkół.

5.      Obsługa administracyjna i finansowa.

 

Dyrektor PZE Pan M. Fergiński przybliżył aktualną sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski nadmieniając jednocześnie, iż w ostatnim czasie zostało zlikwidowane Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez samorząd Gminy Iłów oraz powstała nowa szkoła w ZS RCKU w Sochaczewie – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które rozpocznie funkcjonowanie w najbliższym czasie, dzisiaj została podjęta przez Zarząd Powiatu decyzja o uruchomieniu tej szkoły. Obecnie jest chętnych do tej szkoły 14 uczniów.

 

W skład sieci szkół ponadgimnazjalnych wchodzi:

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, jest to głównie szkoła zawodowa, posiada najwięcej oddziałów, w tym najwięcej o kierunku zawodowym. Uczeń kończący tę szkołę uzyskuje np. w technikum oprócz egzaminu maturalnego także egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, w tej szkole, z roku na rok jest co raz większa liczba oddziałów kształcenia ogólnego. Pojawia się również możliwość kształcenia ustawicznego, jest szkoła policealna i w oddziale tym jest 9 uczniów. Jest to oddział drugiej klasy, III semestr.

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, posiada bogatą ofertę edukacyjną, struktura kształcenia przedstawia się w liczbie oddziałów danego typu szkoły.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, szkoła z dużymi tradycjami kształcenia zawodowego, boryka się z problemem uruchomienia liceum ogólnokształcącego ale  na potrzeby tego środowiska oferta jest przyjmowana i udaje się dokonać naboru do Liceum Ogólnokształcącego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Gimnazjum Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie,  jak sama nazwa wskazuje są to szkoły ogólne.

Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie, trzy typy szkół wchodzą w ten Zespół, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Obecnie szkoła ta zlokalizowana jest w Sochaczewie ale jak Państwo wiecie nowy obiekt tej szkoły budowany jest w Erminowie i tam ta szkoła zostanie przeniesiona, myślę, że będzie to miało miejsce już za rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie, jest to szkoła z działu edukacyjna opieka wychowawcza.  W placówce tej są dwa typy szkół - szkoła podstawowa i gimnazjum. Przeważają tu wychowanki uczęszczające do gimnazjum. Jest ich 72. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie jedyna placówka w powiecie sochaczewskim. Realizuje dość szeroki zakres zadań, udziela zarówno wsparcia psychologicznego jak i pedagogicznego. Obejmuje opieką ponad 15 tysięcy uczniów z naszego terenu. Oprócz tego udziela wsparcia młodszym dzieciom. W całości obejmuje ponad 22 tysiące dzieci i młodzieży.

 

Struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawia się następująco:

- Technika                                          40,6%

- Licea ogólnokształcące                    39,1%

- Zasadnicze szkoły zawodowe         9,2%

- Licea profilowane                                       3,0% (zanikający typ szkoły, w tym roku nie dokonaliśmy              naboru do żadnej klasy LP)

- Gimnazja                                         6,5%

- Szkoły podstawowe                        1,6%   

 

Mówiąc o sieci szkół należałoby również zwrócić uwagę na dużą liczbę szkół niepublicznych w naszym powiecie. Tego typu szkołom przekazujemy dotacje, są to środki finansowe pochodzące najczęściej z subwencji oświatowej (w pełni), natomiast  kształcenie dorosłych odbywa się w wysokości 50% kosztów ponoszonych przez nasze szkoły publiczne. Takich szkół jest na naszym terenie 14.  Są to takie szkoły jak: technika, szkoły policealne, licea ogólnokształcące dla dorosłych.

 

Oprócz szkół dofinansowujemy ogniska pracy pozaszkolnej prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

Z zakresu sieci organizacji w ostatnim roku szkolnym zostały zrealizowane następujące zadania:

- zaktualizowano sieć szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- zostały wprowadzone nowe zawody w ZS RCKU w Sochaczewie (technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych, technik organizacji usług gastronomicznych). Technik architektury krajobrazu, to kierunek w szkole młodzieżowej a pozostałe kierunki realizowane będą w szkole policealnej i dofinansowane będą ze środków zewnętrznych, na które zostały złożone wnioski.

Z zakresu organizacji wydano 50 skierowań do ośrodków szkolno-wychowawczych, są to uczniowie z terenu powiatu sochaczewskiego, skierowani do jednostek znajdujących się poza terenem naszego powiatu.

Oprócz tego zawierano porozumienia na organizację kursów dla uczniów klas wielozawodowych.

W roku szkolnym 2008/2009 po rozpatrzeniu wniosków osób prowadzących szkoły niepubliczne dokonywano zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Sochaczewskiego. Wydano 4 zaświadczenia o wpisie (zmianie) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz 7 decyzji administracyjnych o wykreśleniu z ewidencji.

Zajmowano się również kontrolą zgodności z prawem oświatowym, aneksów, arkuszy organizacyjnych wszystkich jednostek. Wytyczne do tego przyjął Zarząd Powiatu a założenia były stosowane przez dyrektorów naszych szkół.

 

Z zakresu  spraw kadrowych  i płacowych. Dyrektor omówił wykres przedstawiający liczbę nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego jak również wykres nauczycieli wg poziomu wykształcenia. Kadra pedagogiczna jest wysoko wykształcona , w większości jest to wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Są tylko nieliczne przypadki z niższym wykształceniem i są to osoby zatrudnione na część etatu do kształcenia zawodowego z uwagi na brak kadry do takiego kształcenia. Są też osoby, które kwalifikacji nie uzupełniły i tego prawdopodobnie nie uczynią, bo ich ścieżka zawodowa zakończyła się.

Oceniając zmiany wg stopnia awansu zawodowego widzimy, że nauczyciele awansują, co przekłada się na jakość nauczania ale za doskonaleniem idą także pieniądze w subwencji oświatowej, której wielkość zależy od poziomu wykształcenia nauczycieli. 

Zadaniem powiatu jest również kształtowanie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na odpowiednim poziomie a także przygotowanie regulaminu wynagradzania, który może powodować, kształtować to wynagrodzenie zgodnie z wymogami ustalonymi przepisami Karty Nauczyciela. Najmniejsze wynagrodzenia w roku 2008 mieli nauczyciele mianowani.

Ostatnie zmiany ustawowe wymuszają również dokonywanie analiz, kontroli a także w uzasadnionych przypadkach wyrównywania, wypłacania dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. Mam nadzieję, że w naszym powiecie takiego przypadku nie będzie.

 

Informacja na temat pracowników administracji i obsługi w szkołach.

Dyrektor przedstawił i omówił tabelę przedstawiającą koszty utrzymania administracji i obsługi jak również tabelę przedstawiającą ilość etatów wg wykonywanych zadań w poszczególnych szkołach i placówkach.

Znaczna część administracji szkolnej ponad 50% otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Wynagrodzenie minimalne określone nowym rozporządzeniem dotyczącym wynagrodzeń pracowników samorządowych wynosi 1.100.000zł.

 

Jednym z zadań, które zostało zrealizowane było przeprowadzenie postępowania konkursowego i wyłonienie kandydata na dyrektora ZSO w Sochaczewie. Konkurs się odbył i od 01.09.2009r.  nastąpiło powierzenie obowiązków Panu Adamowi Radożyckiemu.

 

Przeprowadzono 16 egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

Wynegocjowano regulamin wynagradzania, który będzie skutkował nad wynagrodzeniami na odpowiednim poziomie.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano nagrody dla najlepszych nauczycieli i dyrektorów.

Wystąpiono o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów, do czego jest upoważniony Zarząd Powiatu.

Zarząd określił plan dofinansowania doskonalenia nauczycieli.

 

Następnie dyrektor przedstawił i omówił wyniki sprawdzianu dla klas szóstych klas szkoły podstawowej (posiadamy takich uczniów w ZSS w Sochaczewie i w OSW w Załuskowie). Najlepszym obrazem odczytania Informacji jest odniesienie się do wyników osiągniętych przez inne samorządy.  Przedstawiono jak wyglądają wyniki naszych  uczniów w skali województwa czy kraju.

Przedstawiono tu grupę uczniów z upośledzeniem lekkim z ZSS w Sochaczewie i pozostałą  grupę bez dysfunkcji.  Niski wynik w MOW w Załuskowie spowodowany jest typem placówki i rodzajem wychowanek.

 

 

 

Kolejne wyniki dotyczą egzaminu gimnazjalnego.

W naszym powiecie funkcjonuje Gimnazjum Powiatowe, gimnazjum w ZSS w Sochaczewie oraz w MOW w Załuskowie. Informacja ta również przedstawiona jest w odniesieniu do wyników osiągniętych przez inne samorządy.

Wyniki Gimnazjum Powiatowego w Sochaczewie znacznie przewyższają średnie wyniki na szczeblu województwa czy kraju.

 

Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 z podziałem na typy szkół również przedstawiono w odniesieniu do wyników osiągniętych przez inne samorządy.

Zdawalność egzaminu maturalnego w naszych szkołach jest 100%  lub bliska temu. 

Należy podkreślić, że zdawalność w ZS im. J. Iwaszkiewicz jest bardzo wysoka, a nie jest to szkoła pierwszego wyboru.

Najmniej absolwentów do egzaminu maturalnego przystąpiło w ZS w Teresinie.

Jeśli zaś chodzi o losy absolwentów szkół ponangimnazjalnych, to widzimy, że w ZSO w Sochaczewie, 92% uczniów podejmuje dalsze kształcenie na wyższych uczelniach. Wyniki nauki przekładają się również na podjęcie nauki na wyższych uczelniach publicznych.

Absolwenci ZS RCKU w Sochaczewie w dużej części podejmują pracę, chociaż, co raz częściej szkoła ta uczy w Liceum Ogólnokształcącym, jest co raz więcej chętnych do tych szkół, były otwierane dodatkowe oddziały i  taka struktura daje  do myślenia.

 

Kolejny wykres dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z podziałem na konkretne zawody. Wykres wyników sporządzony został w odniesieniu do wyników osiągniętych przez inne samorządy. Widzimy, że nasi uczniowie osiągają przeważnie wyższe wyniki niż średnie krajowe, choć są przypadki niższych wyników i są to zawody, które są tradycją szkoły np. technik ogrodnik w ZS RCKU, technik mechanizacji rolnictwa w ZS w Teresinie, czy technik hotelarstwa w ZS im. J. Iwaszkiwicza. Informacja ta powinna służyć w przyszłości przy dokonywaniu naboru do tego typu szkół  i do rekrutacji na kolejny rok szkolny. Jest to ważna informacja, którą powinno się wziąć pod uwagę przy sporządzaniu planu naboru i przygotowywaniu projektu organizacyjnego.

 

Wyniki o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej. Przedstawiony wykres nie zawiera informacji o zdawalności egzaminu zawodowego przez uczniów klas wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych ZS CKP, ponieważ na dzień sporządzania opracowania nie zostały zakończone egzaminy w Cechu Rzemiosł Różnych.

Niemniej widzimy, że wyniki zdawalności naszych uczniów są wyższe niż średnie krajowe.

 

Dyrektor nadmienił, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty były zadawane pytania, na które chcę dzisiaj odpowiedzieć – jak wyglądałyby wyniki biorąc pod uwagę liczbę absolwentów? Otóż wykres przedstawia procentowy udział uczniów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Widzimy zatem, że w ZS im. J. Iwaszkiewicza niemal 100% uczniów przystępuje do egzaminów, również podobnie jest w ZS CKP. W pozostałych szkołach liczba osób, które przystąpiły do takiego egzaminu jest bardzo niska. Informacja ta jest trochę zaskakująca, ponieważ uczniowie, którzy podejmują naukę w szkole zawodowej, chyba planowali karierę zawodową i podjęcie pracy a do tego potrzebny jest pozytywnie zdany egzamin.

Dla usprawiedliwienia mogę powiedzieć, że docierają do nas wyniki egzaminów ze szkół niepublicznych, chociaż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy raportu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Pomoc stypendialna dla uczniów. Na pewno motywującym działaniem dla uczniów jest program wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów  w ramach, którego przyznawane są stypendia Starosty Sochaczewskiego. W roku ubiegłym programem objętych było 45 uczniów, w dwóch edycjach , na koniec I semestru i na zakończenie roku szkolnego.

Fundowane są również nagrody w konkursach przedmiotowych, co również motywuje do nauki i doskonalenia.

Przyznano również dodatkowe zajęcia fakultatywne w klasach maturalnych i zajęcia pozalekcyjnych przygotowujące do egzaminów zawodowych, dofinansowano naukę pływania dla uczniów gimnazjum.

W celu poprawienia bezpieczeństwa złożono wnioski o dofinansowanie monitoringu w szkołach, ale środków nie otrzymaliśmy, gdyż otrzymaliśmy takie środki w latach poprzednich.

 

Aby poprawić jakość nauczania, podejmowane są przez dyrektorów szkół inicjatywy i takimi było: pozyskiwanie dodatkowych środków na odpowiednie wyposażenie placówek, organizacja różnych form doskonalenia i prowadzenia zajęć z uczniami. Dwie szkoły, a właściwie panie dyrektor tych szkół wraz z kadrą uczestniczyły w pisaniu projektów o takie środki. Rada wyraziła zgodę na realizację tych projektów. Dofinansowanie zostało przyznane, umowy zostały podpisane w lipcu br. i obecnie te projekty są realizowane.

Oprócz tego Zarząd Powiatu przyznał dodatkową liczbę godzin ponadwymiarowych dla psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który świadczy usługi na rzecz uczniów w naszych szkołach również  na miejscu, w szkołach.

Zatrudnione są również w szkołach specjalnych pielęgniarki, środki na ten cel pochodzą z budżetu.

Zarząd Powiatu podjął wiele decyzji odnośnie zwolnienia z odpłatności za pobyt wychowanek w MOW w Załuskowie, ze względu na trudną sytuację tych wychowanek.  W ubiegłym roku 41 wychowanek zostało zwolnionych z odpłatności, (pokrywanie kosztów wyżywienia).

 

Baza i wyposażenie szkół. Dyrektor przedstawił i omówił tabelę przedstawiającą bazę lokalową szkół i placówek.

Nadmienił, iż w ZS CKP w Sochaczewie nadal wyłączonych jest 7 sal lekcyjnych, ze względu na fakt, iż w ubiegłym roku sale te zostały zalane podczas ulewy i oczekują na zakończenie ich remontu.

W naszych szkołach mamy dość trudne warunki, jeśli chodzi o realizację zajęć wychowania fizycznego. Są szkoły, w których jest brak sali a nawet w dużych szkołach posiadanie jednej czy dwóch sal też nie zabezpiecza potrzeb.

Powiat na bieżąco prowadzi remonty i modernizacje w celu poprawy warunków nauczania.  Na większość tych prac pozyskiwaliśmy środki pozabudżetowe, z rezerw ministerialnych, a duża część pochodzi z subwencji oświatowej.

 

 

Obsługa administracyjna i finansowa.

Obsługi tej dokonuje powołana jednostka Powiatowy Zespół Edukacji.

Do obsługi tej wykorzystujemy nowoczesne narzędzia elektroniczne, doskonalimy  - arkusz OPTIWUM,   jakość danych, które służą do opracowywania polityki oświatowej i planowania odpowiedniego budżetu. Wydatki oświatowe w 80%  stanowią płace, a arkusz organizacyjny mówi o zatrudnieniu nauczycieli  szkolnych planów nauczania.

Prowadzona jest również sprawozdawczość informacyjna oświaty, na podstawie której naliczana jest subwencja oświatowa.

Wspieramy działalność szkół poprzez wprowadzenie wsparcia elektronicznego naboru do szkół, wykorzystujemy specjalny system kierowania nieletnich do MOS i MOW, w sposób elektroniczny prowadzimy naliczanie wynagrodzeń i wypłat, prowadzimy księgowość wszystkich jednostek, zbieramy bazę oświatową, która służy do planów budżetowych i do dokonywania zmian w budżetach jednostek, jak również do sporządzania sprawozdań wymaganych ustawą o rachunkowości.

Plany lekcji przygotowywane są również w formie elektronicznej, dyrektorzy elektronicznie planują zastępstwa i rozliczanie godzin ponadwymiarowych.  

W wyniku prowadzenia elektronicznej bazy naboru, wiemy jak kształtuje się nabór, jakie jest zainteresowanie poszczególnymi typami szkół i ewidentnie widzimy, że licea profilowane w najbliższym czasie znikną z sieci naszych szkół ponadgimnazjalnych.

W celu przygotowania właściwego naboru do szkół musimy pamiętać co nas czeka i na ile oddziałów możemy wyrazić zgodę.  Biorąc pod uwagę  badania demograficzne widzimy, że jest trochę lepiej, w roku 2009/2010 otworzyliśmy 40 oddziałów a nie 30, nabór jest większy o 10 oddziałów w stosunku do roku poprzedniego. Zrekrutowaliśmy 1120 uczniów a nie tak jak planowaliśmy 1061, różnicę tę stanowią uczniowie z powiatów ościennych i powinniśmy stwarzać taką ofertę, aby konkurować z innymi powiatami. Powinniśmy utrzymać tę tendencję.

Zakres finansowania oświaty -  oświata finansowana jest z subwencji oświatowej ale również szkoły podejmują działania poprawy finansowania swoich jednostek poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków np. z tytułu wykorzystania mienia, z programów zewnętrznych, z tytułu darowizn i darowizn rzeczowych.

Bieżące utrzymanie działalności szkół i placówek oświaty finansowane jest z subwencji.

Dyrektor w podsumowaniu informacji podkreślił, iż sytuacja materialna i organizacyjna naszej oświaty jest na dobrym poziomie, o czym świadczą nienajgorsze wyniki nauczania, stale poprawiająca się baza dydaktyczna jednostek oraz w dużym zakresie przeprowadzone prace remontowe, na które wydatkowano po kilka milionów złotych rocznie.

Myślę, że możemy sobie życzyć na przyszłość, tak udanego roku jak rok 2008/2009.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Tadeusz Głuchowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z powyższą Informacją na posiedzeniu w dniu wczorajszym. Komisja zaopiniowała Informację Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 jednogłośnie, pozytywnie.

Przewodniczący w imieniu Komisji podziękował dyrektorowi PZE Panu Markowi Fergińskiemu za bardzo szczegółową i przejrzystą Informację.

Przewodniczący nadmienił, iż Komisja analizowała szczegółowo przedstawione zagadnienia, skupiła się m.in. na kształceniu i jego wynikach oraz na warunkach lokalowych szkół. Komisja uważa, że w naszych szkołach mamy bardzo bogatą ofertę kształcenia i jest ona ciągle dostosowywana do potrzeb rynku pracy i jest to czynione  we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Komisja ma pewne uwagi co do naboru na niektóre kierunki. Zwracamy uwagę na kształcenie ustawiczne, słyszeliśmy, że nie udało się dokonać naboru w bieżącym roku, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest szereg czynników, które nie pozwoliły na to, ale uważamy także, iż wystąpiły tu również zaniedbania ze strony dyrekcji ZS RCKU – informacja o naborze  na temat tego kształcenia była niepełna.  Uznaliśmy, że np. nabór do Liceum powinien być prowadzony w zasadniczych szkołach zawodowych, powinna być tym uczniom przedstawiona oferta i wówczas może więcej byłoby chętnych. Tego nie można przesądzać ale skoro nauka w naszych szkołach jest bezpłatna, to zastanawiające jest, że w szkołach niepublicznych (płatnych) nie ma problemu z naborem. Nad tym trzeba popracować, złożony jest projekt naboru na 60 kandydatów i trzeba starać się go wdrożyć.

Komisja szczegółowo omawiała wyniki kształcenia (sprawdzian po klasie szóstej, egzamin gimnazjalny oraz wyniki maturalne) i uznała, iż są one dobre w porównaniu z wynikami w skali województwa mazowieckiego i skali kraju. Wyniki maturalne mają przełożenie na kontynuację nauki na studiach, gdzie od lat b. dobrze wypadają one w ZSO w Sochaczewie jak również duża liczba absolwentów ZS im. J. Iwaszkiewicza kontynuuje naukę na studiach.  Jest to duża praca dyrekcji i nauczycieli.

Z Informacji wynika, że mamy wykształconą kadrę pedagogiczną a ilość awansów zawodowych stale wzrasta, co przekłada się również na wielkość subwencji.

Jeśli chodzi o warunki lokalowe szkół i placówek Komisja uważa, że zmiany są widoczne, z roku na rok jest co raz lepiej. Obecnie najważniejsza jest inwestycja budowy ZSS w Erminowie ale również były realizowane trzy mniejsze remonty w ZS CKP, ZS RCKU i w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Oprócz tego we wszystkich szkołach przeprowadzane są drobne remonty, na które pieniądze pochodzą nie tylko z budżetów szkół ale również z pieniędzy pozyskiwanych z innych źródeł.

Wyposażenie szkół w środki dydaktyczne stale ulega poprawie, co raz więcej pieniędzy jest przeznaczane na ten cel.  Zmiany są widoczne a jeśli chodzi o pracownie komputerowe to znajdują się one we wszystkich szkołach. 

Natomiast bolączką jest brak sal gimnastycznych w szkołach, szczególnie w ZS CKP w Sochaczewie, gdzie jest jedna mała sala na tylu uczniów i w ZS. im.J. Iwaszkiewicza są trudne warunki.

Komisja wyraża podziękowania dyrektorom szkół za wszelkie starania a nauczycielom za wyniki nauczania. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski  w pierwszej kolejności odniósł się do inwestycji remontowych. Stwierdził, iż w obecnej kadencji jako Przewodniczący Komisji bywa zapraszany na odbiory robót i musi powiedzieć, że w wielu szkołach zrobiono b. dużo. Były duże zaniedbania ale pozyskano wiele środków i tak jak pamiętamy, że w ZS CKP w Sochaczewie przez wiele lat nie można było nic zrobić z warsztatami w tej szkole to dzisiaj wygląda tam wszystko inaczej. Wiele remontów zrobiono w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie jak również w ZS RCKU w Sochaczewie i ZS w Teresinie.

Zgłaszam do Pana Starosty, aby w przyszłym roku potraktować b. poważnie ZSO w Sochaczewie. Szatnia w tej szkole nie spełnia wymogów, to cud, że nic złego się tam do tej pory nie stało. Wejście do tej szkoły również jest w fatalnym stanie. Mamy w Informacji zapis, że jest zalecenie wykonania odpowiedniego wejścia do tej szkoły jak i doprowadzenie szatni do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego.

Jeśli zaś chodzi o bazę sportową to myślę, że Zarząd Powiatu, jeśli jest taka możliwość powinien rozważyć wejście w program budowy np. „Orlika” przy  którejś ze szkół. Widzimy jak wyglądają zrealizowane tego typu boiska.

Następnie Radny odniósł się do powołania Powiatowego Zespołu Edukacji. Pozytywnie oceniam tę decyzję. Potwierdza sięt to w przedstawionej Informacji ale również taki sposób prowadzenia oświaty służy Staroście, który ma pełny obraz realizacji budżetu a w tym zadań oświatowych, potrzeb szkół i na pewno nie ograniczyło to samodzielności pracy dyrektorów.

Radny pogratulował Pani dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza i Panu dyrektorowi ZSO w Sochaczewie za tak dobre wyniki, jeśli chodzi o zdawalność matur.

Radny zwrócił uwagę na problem z kształceniem ustawicznym w naszym powiecie. Tego powinniśmy się wszyscy wstydzić. Jeżeli ponad 2000 osób kształci się w szkołach niepublicznych, na różnych kierunkach a w naszych szkołach kształcimy 55 osób, to jest to wstyd. Nie może tak być, bo w szkołach prywatnych zdawalność egzaminów jest niewielka, mimo, że otrzymują 50% dotacji.

Opłaty za szkoły niepubliczne również nie są niskie. Ja nie oczekuję tu żadnych wyjaśnień, tu należy błyskawicznie zareagować i trzeba to zmienić. Przecież, to nie jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, jeśli mamy w nim 9 uczniów.

Radny nadmienił, iż Informacja została bardzo dobrze przygotowana, ale brak jest w niej danych o problemach wychowawczych. Nie wspomniano w niej o żadnych problemach typu: narkotyki, alkohol czy  przemoc, czyli rozumiem, że tych problemów w naszych szkołach nie ma. Jeśli tak jest to bardzo się cieszę, ale myślę, że pewne sprawy można było zasygnalizować.

Radny zwrócił się do Starosty i wyraził zadowolenie z wyników nauczania i poprawy bazy dydaktycznej w naszych szkołach, stwierdził, iż możemy cieszyć się także z pracy dyrektorów szkół  i dyrektora PZE.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy odnośnie przedstawionej Informacji.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 6.                  Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych podległych mu pracowników.

 

Starosta T. Koryś odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku poinformował:

 

Zgodnie  z  art.  25 c  ust.  12  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. 
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  przedstawiam  Wysokiej  Radzie  informację  dotyczącą  złożonych  oświadczeń  majątkowych  w  2009  roku.

 

1.      Oświadczenia  majątkowe  złożyły  53  osoby  zobowiązane  tj.  dyrektorzy  powiatowych  jednostek  organizacyjnych,  skarbnik  i  sekretarz  powiatu,  dyrektorzy  wydziałów  Starostwa  i  osoby  podpisujące  decyzje  w  imieniu  Starosty.

2.      Oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie  tj.  do  dnia 
30  kwietnia  2009 roku.  Nowo zatrudnieni  pracownicy  zobowiązani  złożyć  oświadczenia  w  ciągu  30  dni  od  zatrudnienia,  również  złożyli  oświadczenia  majątkowe.

3.      Analiza  złożonych  oświadczeń  majątkowych  nie  wykazała  nieprawidłowości  w  ich  wypełnianiu.

4.      Do  dnia  26  października  2009  roku  nie  wpłynęła  do  Urzędu  informacja  z  Urzędu  Skarbowego  w  Sochaczewie  o  wynikach  przeprowadzonej  weryfikacji  oświadczeń  majątkowych  przekazanych  przez  Starostę.

5.      Wobec  powyższego  nie  wystąpiła  konieczność  podjęcia  działań  wskazanych  w  ustawie  tj.  rozwiązania  umowy  o  pracę  lub  odwołania  pracowników. 

6.      Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Powiatu  i  pracowników  zostały  opublikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

 

 

Ad. pkt 7.                  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach                                           majątkowych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przedstawił informację odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2008 do dnia 30 kwietnia 2009r.

 

Zgodnie  z  art.  25 c  ust.  12  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. 
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  przedstawiam  Wysokiej  Radzie  informację  dotyczącą  złożonych  oświadczeń  majątkowych  w  2009  roku.

 

 1. Oświadczenia  majątkowe  złożyło  20 Radnych tj. wszyscy Radni  zobowiązani do złożenia oświadczeń Przewodniczącemu Rady.
 2. Oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie.
 3. Analiza  złożonych  oświadczeń  majątkowych  nie  wykazała  nieprawidłowości  w  ich  wypełnianiu.
 4. Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady, które odczytam: Na podstawie  art.  25 c  ust.  12  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r. 
  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  przedstawiam  wyniki analizy  oświadczeń  majątkowych  za  2008  rok:

- Starosta, Pan Tadeusz Koryś – złożył oświadczenie terminowo i w komplecie. Wyniki analizy – bez uwag.

- Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Grabarek – złożył oświadczenie terminowo i w komplecie. Wyniki analizy – bez uwag.

Podpisała z up. Wojewody Mazowieckiego Pani Magdalena Kamińska Dyrektor Biura Ochrony.

 

Do Rady Powiatu w Sochaczewie nie wpłynęło jeszcze pismo z Urzędu Skarbowego w Sochaczewie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Radnych. Przedstawię je Radzie, kiedy ono wpłynie, na następnej sesji.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady nie był zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w ustawie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie uzupełnię informację o problematykę z dzisiejszego posiedzenia Zarządu:

- Zarząd zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty w powiecie sochaczewskim”. Jest to wniosek współfinansowany ze środków  EFS, działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Jeśli są pytania, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań i głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i imprezach:

-       Inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w WSZiM w Sochaczewie.

-       Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sochaczewie.

-       Uroczystości jubileuszu 35-lecia istnienia ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.

-       V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Pasjonat 2009 w Sochaczewie.

-       Otwarciu nowej siedziby Poradni Stomatologicznej i Pracowni Protetycznej ZOZ SP w Sochaczewie.

-       Powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Sochaczewie.

-       Uroczystości jubileuszu z okazji 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.

-       Uroczystym otwarciu przebudowanej drogi Mistrzewice-Żuków, na odcinku w Żukowie.

-       W Dniu Seniora w Iłowie.

-       IV Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej w Łącku.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli również Wiceprzewodniczący i Państwo Radni.

 

Wiceprzewodniczący Rady Jan Łopata reprezentował Radę w XI Dniach Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska reprezentowała Radę Powiatu w czasie premiery Spektaklu Edukacyjno-Profilaktycznego w Sochaczewie i w Miejskiej uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował również, iż w ramach prac Przewodniczącego Rady, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielił członkom Zespołu Kontrolnego stosownego upoważnienia zgodnie z ust. 2 § 39 statutu Powiatu Sochaczewskiego do przeprowadzenia planowej kontroli. W punkcie – sprawy różne Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformuje Radę o wynikach kontroli.

 

Na sesję przybyła Wiceprzewodnicząca Rady Halina Pędziejewska. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 

·         pismo Pani Marty Zakościelnej następującej treści. Przewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 9.

Przewodniczący Rady nadmienił, iż po analizie tego problemu i rozmowie z Radcą Prawnym proponuję, aby skargę tę przekazać do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej. Uważam, że okoliczności zawarte w skardze mogą domniemywać popełnienie przestępstwa. Nie proponuję rozpatrywania tego pisma przez Komisję Rewizyjną a proponuję przekazać je do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej.

Jeżeli Państwo Radni uznają inaczej, to trzeba będzie podjąć decyzję odnośnie pracy Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady A. Grabarek propozycję przekazania pisma Pani M. Zakościelnej do rozpatrzenia wg właściwości przez Prokuraturę Rejonową  poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało       17 Radnych

"Przeciw"                                              ------------

"Wstrzymało się"                                  2 Radnych

 

Rada Powiatu przyjęła propozycję przekazania pisma Pani M. Zakościelnej do rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową  17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  2 głosach „wstrzymujących się”.

 

·         pismo Pana Władysława Panka, datowane 3.10.2009r., w którym ponownie prosi o zwołanie sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w celu rozpatrzenia zarzutu, pozbawienia Pana Panka przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sochaczewie części nieruchomości w miejscowości Matyldów, które do wiadomości przekazuje najwyższym organom władzy państwowej, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Prezydenta i kilku Ministrów.

Po analizie problemu, dyskusji z Radcą Prawnym i dyrektorem Wydziału Geodezji został przygotowany projekt odpowiedzi dla Pana Panka, w którym chcemy wyjaśnić raz jeszcze Panu Pankowi, że na tę okoliczność nie może być zwołana sesja Rady Powiatu, gdyż, to nie pracownicy Starostwa dokonali podziału geodezyjnego, a dokonała tego prywatna firma Pana Dariusza Modzelewskiego. Nasz Wydział Geodezji powyższe dane, jakie otrzymał, tylko wprowadził do ewidencji.

Ponieważ pisma zostały wysłane do różnych instytucji, chcemy udzielić wyczerpującej odpowiedzi, aby nie zostać posądzonym, że w tym zakresie nic nie robimy.

Jeżeli Państwo Radni sobie życzą projekt odpowiedzi mogę odczytać, niemniej wszystko już tu powiedziałem. Jeśli Państwo akceptujecie propozycję, to przy tym pozostanę.

Rada zaakceptowała propozycję odpowiedzi dla Pana Wł. Panka.

·         Wpłynęło pismo Klubu Radnych Powiatowego Forum Samorządowego dotyczące wniesienia projektu pewnych zadań do budżetu na rok 2010. Zgodnie z kompetencjami przekazałem je do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek przypomniał, iż zbliża się okres intensywnych prac nad projektem budżetu roku 2010.

Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu przypominam o dotrzymaniu terminów opiniowania projektu budżetu zgodnie z § 8 Uchwały Rady Powiatu z 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu sochaczewskiego. Komisje opiniują projekt budżetu w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu budżetu.

Natomiast Komisja Budżetu i Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonuje analizy i usystematyzowania wniosków i przedstawienia pisemnej opinii.

Chciałbym, aby wszystkie prace zamknęły się do dnia 04.12.2009r.

Do dnia 30.11.2009r. prace winny zakończyć wszystkie Komisje.

Do dnia 04.12.2009r. prace winny przedstawić dwie Komisje - Komisja Budżetu i Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu miałby wówczas czas na rozpatrzenie do dnia 11.12.2009r.

Sesja budżetowa planowana jest na dzień 18.12.2009r.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek przypomniał również Przewodniczącym Komisji o przygotowaniu planów pracy Komisji na rok 2010 oraz Komisji Rewizyjnej planu kontroli planowych na 2010 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski i zapytał odnośnie składania wniosków do projektu budżetu na 2010 rok. Nadmienił, iż do zadania pytania skłoniła go informacja, iż jeden z Klubów Radnych złożył taki wniosek a skoro on nie należy do żadnego Klubu, więc chciałby, aby jego wystąpienie odnośnie ZSO w Sochaczewie i boiska „Orlik” uznać jako taki wniosek, co może również uczynić na piśmie i zapytał, do kiedy takie wnioski należy składać.

Radny nadmienił, iż na jednym z posiedzeń jego Komisji była przedstawiana prośba mieszkańców wsi Jeżówka dotycząca budowy chodnika i ten wniosek również powinien być ujęty w budżecie, choć myślę, że Zarząd zapoznał się wcześniej z tym wnioskiem i wprowadzi go, mimo że Komisja nie złożyła tego na piśmie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z procedurą uchwalania budżetu powiatu sochaczewskiego, uchwaloną w dniu 26.10.2007 roku, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy zestawienia określające: 1) wysokość niezbędnych środków budżetowych zapewniających realizację zadań bieżących jednostki, 2) niezbędne potrzeby w zakresie nakładów majątkowych  (inwestycyjnych).

Radni, dyrektorzy jednostek, a także podmioty ubiegające się o dotację mogą składać do merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Uważam, że wniosek złożony na dzisiejszej sesji przez Pana Radnego wysłuchany został przez Zarząd Powiatu i zostanie wzięty pod uwagę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 10.                Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja.

Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.                    Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad . pkt 12                   Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z kontroli, która została  zaplanowana w rocznym planie kontroli.

Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny, który otrzymał od Przewodniczącego Rady  upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009. Przewodniczący poprosił zatem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wyników kontroli.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się  kontrolą planową zgodnie z planem kontroli.

Przewodniczący Komisji A. Chełpiński odczytał protokół pokontrolny zespołu kontrolnego z kontroli planowej w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Zespół Kontrolny w składzie: Andrzej Chełpiński   - Przewodniczący, Jan Kraśniewski, Urszula Pawlak          

przeprowadził kontrolę wynikającą z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli działalności Urzędu Starostwa Powiatowego i jego wybranych jednostek organizacyjnych, w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65.

Przedmiot kontroli: Kontrola odbyła się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i  dotyczyła następujących robót remontowych, które zostały wytypowane przez Komisję na posiedzeniu w dniu 12.10.2009r.:

1.      W  Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 51 - remont I-go piętra budynku warsztatowego, montaż sufitów podwieszanych oraz odtworzenie oprzewodowania instalacji elektrycznej.

2.      W Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie ul. Chopina 99A:

a)      wykonanie remontu elewacji i fundamentów budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej, budową opaski i kostki brukowej;

b)      wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Termin kontroli: 22.10.2009r.

Podstawa prawna kontroli:  Statut Powiatu Sochaczewskiego § 37 ust.3.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Stefan Grefkowicz -  dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska     Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Fakty ustalone w czasie kontroli:

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefan Grefkowicz omówił  poszczególne roboty remontowe od momentu składania zamówienia, aż do momentu zakończenia postępowań przetargowych oraz terminów realizacji poszczególnych robót.

 

Zespół Kontrolny brał pod uwagę takie kryteria jak: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Zespół Kontrolny Rady Powiatu w Sochaczewie po wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie przeprowadzonej procedury w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych na w/w  zadania inwestycyjne nie zgłosiła żadnych uwag, co do prawidłowości przeprowadzenia przetargów. Potwierdzono celowość realizacji w/w robót remontowych w placówkach oświatowych jak również oceniono pozytywnie rzetelność i gospodarność przy ich wykonaniu.

Protokół niniejszy pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie.

Protokół podpisali Kontrolowany i Zespół Kontrolujący. Jego odpisy przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Sochaczewskiemu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionego sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady poinformował iż, do  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęło pismo w sprawie funkcjonowania myjni przy ul. 600-lecia w Sochaczewie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji p. M. Głuchowskiemu w celu przedstawienia tego pisma.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski  nadmienił, iż chce przedstawić dwie sprawy i tak:

- korzystając z okazji, iż na sesji obecny jest Komendant Powiatowej Policji, chcę podziękować mu za bardzo dobre zabezpieczenie imprez biegowych, które odbywały się w ostatnim czasie na terenie Sochaczewa. Według opinii zawodników, osób im towarzyszących i wg mnie jako organizatora,  imprezy te były zabezpieczone wzorowo, takie zabezpieczenie jest godne naśladowania. Za przygotowanie to, odpowiedzialny był Pan Paweł Dubielecki, który działał w imieniu Komendanta. Przewodniczący Komisji podziękował zarówno Panu P. Dubieleckiemu jak i Panu Komendantowi.

 

Następnie Przewodniczący Komisji  poinformował odnośnie problemu przedstawionego w piśmie a dotyczącego uciążliwości związanych z głośną pracą myjni. Myjnia ta znajduje się przy ul. 600-lecia  i jest to myjnia samoobsługowa.  Dla okolicznych mieszkańców stwarza ona duży dyskomfort zamieszkiwania, gdyż hałas podczas pracy myjni jest uciążliwy. Mieszkańcy nie kwestionują jej lokalizacji ale hałas im przeszkadza. Były przeprowadzane badania odnośnie przekroczeń hałasu i wyniki są na pograniczu możliwości. Mieszkańcy uważają, iż badania zostały przeprowadzone w takim czasie, kiedy nie było pełni natężenia hałasu pracy tej myjni.

Mieszkańcy zwracają się z problemem do Starosty Sochaczewskiego a tym samym przekazują pismo do wiadomości naszej Komisji. Mieszkańcy proszą o dokonanie zabezpieczeń tak, aby hałas ten był mniej dokuczliwy.

Komisja na swym posiedzeniu wysłuchała wyjaśnień dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefana Grefkowicza, który poinformował, iż w tej sprawie zostały podjęte działania i prawdopodobnie będzie wykonana ocena oddziaływania na środowisko.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi.

 

Starosta Tadeusz Koryś odniósł się do głosu Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wykorzystania przyznanych nam środków na drogi, które otrzymaliśmy w ostatnim czasie a dokładnie w poniedziałek 19.10.br. Na temat inwestycji na  drogach, na które otrzymaliśmy pieniądze rozmowy rozpoczęto rok temu, odbyły się one w różnych gremiach a zainteresowane były trzy samorządy: powiat sochaczewski, gmina Sochaczew i Brochów. W między czasie padały różne kwoty i terminy przyznania środków ale uważaliśmy, że sierpień br. to będzie ostateczny czas. Gdy ich nie otrzymaliśmy do tego terminu, przesądzone było, iż środków tych już nie będzie. Złożyłem wówczas deklarację, że Powiat będzie składał wnioski o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówki”.  Taki wniosek złożyliśmy.

Skoro jednak otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów, na które tak długo czekaliśmy i to w niemałej kwocie, bo 3.410.000zł, to postanowiliśmy je wykorzystać. Problem jest tylko w tym, że należy je wykorzystać do 15.12.br, z rozliczeniem do 18.12.br. Środki te są środkami wygasającymi i na następny rok nie da się ich przełożyć.

Stanęliśmy przed trudną decyzją, czy wziąć te pieniądze czy nie. Niemniej podjęliśmy się wyzwania i będziemy robili wszystko, aby je wykorzystać, albo wykorzystamy ich tyle ile to będzie możliwe.

 

Starosta w dalszej wypowiedzi zaprosił wszystkich na oddanie przeprawy mostowej w ciągu  ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Obiekt zostanie oddany w dniu 08.11.2009r. o godz. 1200.

Inwestycja ta jest chyba największą inwestycją drogową jaka była zrealizowana przez samorząd powiatowy.  

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach

 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 15.

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:03:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:03:40
 • Liczba odsłon: 1423
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460052]

przewiń do góry