Deklaracja dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie:

Grażyna Gerasik

(46) 864 18 02

ggerasik@powiatsochaczew.pl

Dorota Kodym

(46) 864 18 02

dkodym@powiatsochaczew.pl

Jakub Krawczyk

(46) 864 18 23

jkrawczyk@powiatsochaczew.pl

Zbigniew Madej

(46) 864 18 16

zmadej@powiatsochaczew.pl

 

Zarządzenie Nr 33.2020 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Deklaracja dostępności serwisu http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej serwisu http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.powiatsochaczew.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Można użyć strony kontrastowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Pan Tomasz Taras

tel. (46) 864 18 89, e-mail: ttaras@powiatsochaczew.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M. Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

Do budynku głównego prowadzą 3 wejścia znajdujące się na parterze budynku. Wejście główne, wejście do Wydziału Komunikacji i Transportu oraz wejście do Wydziału Geodezji, Kartografii ,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Przy wszystkich wejściach znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych. Dodatkowo przy trzecim wejściu znajduje się winda, która pozwala na swobodne przemieszczenie się do wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych umiejscowiona na parterze. W budynku przy wejściu głównym znajduje się biuro podawcze. W razie potrzeby pracownicy schodzą do biura podawczego aby ułatwić klientowi załatwienie sprawy. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem jeżeli zwierzęta posiadają odpowiedni certyfikat.
W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

[Liczba odsłon: 3460419]

przewiń do góry