Uchwała Nr V/23/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,          art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5.179.886 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.038.041 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 69.638.079 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 65.490.279 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.147.800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”

 

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.475.595 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.333.750 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 68.779.508 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 65.490.279 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 3.289.229 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.”.

 

 

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


 

Uzasadnienie

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Teresin wprowadzono zwiększenie w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Pisia     wraz  z rozbudową kładki  pieszo – rowerowej z dojazdami w ciągu drogi powiatowej                   Nr 3837W w m. Szymanów”.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenia planu w kwocie 570.200 zł dokonano w związku z:

- utworzeniem nowych paragrafów – 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (10.000 zł), oraz 0920 – Pozostałe odsetki (200 zł),                        -  zwiększeniem paragrafu 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności               oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z nowym operatem szacunkowym na przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość DPS w Sochaczewie

- przeznaczeniem środków w kwocie 560.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych

·         „Adaptacja i rozbudowa DPS w Młodzieszynie” – 73.000 zł

·         „Zakup wyposażenia dla  potrzeb DPS w Młodzieszynie” – 227.000 zł

·         Wkład własny do zadania pn.„Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W odcinek Suchodół – Władysławów” – 110.000 zł

·         „Zakup samochodów dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego” – 120.000 zł

·         „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – zakup kserokopiarki ”- 30.000zł.

 

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 20 zł, celem urealnienia planu                   w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej (na podstawie pisma z PINB w Sochaczewie).

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenia w kwocie 10.220 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów – wpływy            z różnych dochodów – przeszacowanie dochodów.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na mocy pisma z MUW  z dnia 25.02.2011r zwiększono plan dochodów w kwocie 345.016 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków za nadgodziny za II półrocze 2010r.

 

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W związku z pismem z MUW urealniającym plany finansowe z zakresu administracji rządowej na rok 2011 wprowadzono zwiększenie w kwocie 600 zł.

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 11 lutego 2011r  wprowadzono zwiększenie w kwocie  914.774 zł na sfinansowanie wydatków w jednostkach oświatowych.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejszenie w kwocie 1.025.321 zł oraz zwiększenie w kwocie  1.503.875 zł związane           jest prawidłowym zaklasyfikowaniem środków unijnych (przeniesienie środków                           do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów), oraz z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Wiem, że potrafię – aktywność moją szansą – II edycja” (478.554 zł).

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób                  nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011r zwiększono plan dotacji celowych             na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.800 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejszenia w kwocie 2.500 zł oraz zwiększenia w kwocie 4.300 zł dokonano w celu urealniania planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.500 zł            -  zabezpieczenie środków w planie z tytułu odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji dla DPS w kwocie 1.800 zł.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększenia planu w kwocie 626.489 zł dokonano na podstawie w związku z aneksem                 Nr UDA-POKL.07.01.02-14-035/08-05 z dnia 23 marca 2011 roku do umowy ramowej                 z dnia 8 grudnia 2008 roku z przeznaczeniem na projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Człowiek najlepsza inwestycja” realizowanego przez PCPR w Sochaczewie. Na łączną kwotę zwiększenia w wysokości 626.489 zł składają się :

- 594.989 zł – środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 31.500 zł – środki z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym dokonano zwiększenia w kwocie 542.812 zł z przeznaczeniem                             na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie  - kwota 535.400 zł (Decyzja Ministra Pracy              i Polityki Społecznej z dnia 31.01.2011r) oraz w związku z aktualizacją wniosku                            o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” – zwiększono plan projektu  o kwotę 7.412 zł.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z pismem z WFOŚiGW  z dnia 24.01.2011r zwiększono plan w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej Nr 3819W Ruszki – Rybno – gr. Województwa”.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia na łączną kwotę 710.000 zł dokonano:

- na mocy Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Teresin wprowadzono zwiększenie w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Pisia  wraz  z rozbudową kładki  pieszo – rowerowej z dojazdami w ciągu drogi powiatowej                   Nr 3837W w m. Szymanów”.

- w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego  pn.”Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W odcinek Suchodół – Władysławów” – zabezpieczono wkład własny w kwocie 110.000 zł , środki do pozyskania – 400.000 zł.

 

W dziale 600 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę  710.000 zł.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększenia planu w kwocie 15.000 zł dokonano z przeznaczeniem na prace geodezyjne                 na opracowanie osnowy wysokościowej na terenie powiatu sochaczewskiego.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenia w kwocie 52.492 zł oraz zwiększenia w kwocie 202.492 zł dokonano                        z przeznaczeniem na zakup samochodów dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego (120.000 zł) oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie                         - zakup kserokopiarki (30.000 zł).

W związku z likwidacją PFGZGiK wprowadza się § 2960 – Przelewy redystrybucyjne                w kwocie 52.492 zł tytułem uregulowania należności do Urzędu Marszałkowskiego (odpis            na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010r).

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 345.016 zł dokonano na podstawie pisma z MUW urealniającego plany finansowe z zakresu administracji rządowej na rok 2011 z przeznaczeniem na nadgodziny  dla strażaków za II półrocze 2010r.

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W związku z pismem z MUW urealniającym plany finansowe z zakresu administracji rządowej na rok 2011 wprowadzono zwiększenie w kwocie 600 zł.

 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększenia wydatków w kwocie 10.000 zł  w rozdziale tym dokonano z przeznaczeniem             na wykonanie mapy do opracowania „Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie rezerwy w kwocie 25.000 zł związane jest z przeznaczeniem środków na prace geodezyjne w kwocie 15.000 zł (z rezerwy ogólnej na opracowanie osnowy wysokościowej na terenie powiatu sochaczewskiego) oraz 10.000 zł (z rezerwy celowej) na wykonanie mapy do opracowania „Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego”, zgodnie z  pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 120.030 zł, natomiast rezerwy celowej 97.000 zł. Łączna wartość po zmianach – 217.030 zł.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenia w kwocie 1.227.659 zł oraz zwiększenia w kwocie 2.618.966 zł dokonano związku z :

-  pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 11 lutego 2011r  wprowadzono zwiększenie                w kwocie  914.774 zł na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych

- prawidłowym zaklasyfikowaniem środków unijnych (przeniesienie środków                              do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów) – 1.132.666 zł

-  wprowadzeniem nowego projektu pn. „Wiem, że potrafię – aktywność moją szansą                – II edycja” -  478.554 zł

-   koniecznością urealnienia planów finansowych jednostek oświatowych (przesunięcia środków) – 92.443 zł – zgodnie z pismami jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób                  nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2011r zwiększono plan dotacji celowych           na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.800 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenia w kwocie 301.800 zł dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji dla DPS            w Sochaczewie (1.800 zł, pismo z MUW) oraz z przeznaczeniem środków finansowych              na dokończenie zadań pn.”Adaptacja i rozbudowa DPS w Młodzieszynie” (73.000 zł)                   w związku z potrzebą wykonania robót uzupełniających do realizowanego zadania                        oraz na wykonanie przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz „Zakup wyposażenia  dla potrzeb DPS w Młodzieszynie” (227.000 zł), w związku                   z rozstrzygniętym przetargiem należy w roku 2011 ująć w wydatkach majątkowych kwotę 227.000 zł, która wynika jako różnica zabezpieczonych środków w 2010 (wydatki niewygasające), a kwotę rozstrzygniętego przetargu.

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejszenia planu w kwocie 61.073 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków w planie wydatków stanowiących wkład własny powiatu do realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie projektu współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na samodzielność”.

 

Rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 687.562 zł dokonano w związku z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.02-14-035/08-05 z dnia 23 marca 2011 roku do umowy ramowej                    z dnia 8 grudnia 2008 roku z przeznaczeniem na projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Człowiek najlepsza inwestycja” realizowanego przez PCPR w Sochaczewie. Łączną wartość zadania w kwocie 687.562 zł stanowią :

- 594.989 zł – środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 31.500 zł – środki z budżetu państwa,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                       i  ośrodki interwencji

Zmian w kwocie 190 zł dokonano celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejszenia w kwocie 7.328 zł oraz zwiększenia w kwocie 550.140 zł dokonano w związku z:

- uaktualnieniem wniosku o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” – zwiększono plan projektu o kwotę 7.412 zł,  

- na mocy Decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.01.2011r zwiększono plan          o kwotę  535.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek               na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie

-  dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w jednostce w kwocie 7.328 zł.

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmniejszenia w kwocie 12.500 zł oraz zwiększenia w kwocie 14.521 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Remonty i szkolenia.

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z pismem z WFOŚiGW  z dnia 24.01.2011r zwiększono plan w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej Nr 3819W Ruszki – Rybno – gr.Województwa”.

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok”:

 

Łączne zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków w kwocie 960.000 zł:

·         Na mocy Umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminą Teresin urealniono zapis środków otrzymanych od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego           pn. „Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Pisia wraz  z rozbudową kładki  pieszo – rowerowej z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W                w m. Szymanów”. Kwota 600.000 zł stanowi środki pozyskane do budżetu Powiatu  na 2011 rok.

·         Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn:

Ø  „Zakup samochodów dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego” – łączna wartość zadania 120.000 zł – środki własne,

Ø  „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Odcinek Suchodół – Władysławów” – łączna wartość 510.000 zł (110.000 zł – środki własne, 400.000 zł – środki zaplanowane do pozyskania),

Ø  „Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – łączna wartość zadania 73.000 zł, są to środki własne (kontynuacja zadania z 2010r)

Ø  „Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”, łączna wartość zadania 227.000 zł, są to środki własne (kontynuacja zadania z 2010r)

Ø  „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – zakup kserokopiarki ” łączna wartość 30.000 zł, są to środki własne.

 

 

zalacznik_nr_1.xls

 zalacznik_nr_2.xls

zalacznik_nr_3.xls

zalacznik_nr_4.xls

zalacznik_nr_5.xls

zalacznik_nr_6.xls

zalacznik_nr_7.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 12:18:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 12:20:23
  • Liczba odsłon: 1321
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459485]

przewiń do góry