Uchwała Nr  XX/87/2008

Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia  18 marca 2008 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:


§ 1

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu w wysokości 1.720.239,00 zł przeznacza się w 2008 roku na realizację niżej wymienionych zadań:


1) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej                                                 -               80.000,00 zł  

2) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
     niepełnosprawnych                                                  -                 4.000,00 zł

3) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawne                                                     -              200.000,00 zł
 
4) dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
                                                                                 -               40.000,00 zł
          


                                                     
5) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej                                               
                                                                                 -             670.700,00 zł

6) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
     w turnusach rehabilitacyjnych                                -              200.000,00 zł

7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
     się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
     niepełnosprawnych                                                 -              200.000,00 zł

8) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych                                                 -                25.000,00 zł

9) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
     ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
     niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów -        300.539,00 zł         
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008 w wysokości 1.720.239 zł istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 11:21:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 11:21:19
  • Liczba odsłon: 1182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459534]

przewiń do góry