Uchwała Nr  XXI/115/2013

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  25 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Zarząd tego Funduszu w wysokości 1.256.856,00 zł, przeznacza się w 2013 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

 

1)  zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu                                                                                                                                                                                                       -  6.170,00zł.

                                                                          

2)      dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
                                                                                                                       - 739.800,00 zł.                                               

                                                                                       

3)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

     w turnusach rehabilitacyjnych                                                               -   200.886,00 zł.

      z tego:

     - min. 20.720,00 dla beneficjentów projektu „Czas na     samodzielność”, współfinansowanego  ze środków EFS.

 

4)      dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów                                                                                                             -  310.000,00 zł.       

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2013r. w wysokości 1.256.856,00  istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: najpilniejsze potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków.

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

Z powodu znacznie zmniejszonych środków na 2013 rok (o kwotę 394.091 zł w stosunku do roku ubiegłego) nie przyznano środków do niżej wymienionych zadań:

- likwidacji barier funkcjonalnych (bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się),

- organizacji sportu, kultury i wypoczynku przez osoby prawne i organizacje pozarządowe – dla osób niepełnosprawnych,

- zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej – realizowanych przez PUP (dopłaty do uruchomienia działalności gospodarczej, nowych stanowisk pracy, szkoleń).

 

Zadania te będą realizowane po przyznaniu dodatkowych środków z PFRON.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-09 11:10:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-09 11:10:14
  • Liczba odsłon: 1226
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459465]

przewiń do góry