Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

Nr III/14/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r poz.595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 238, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,  art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  

1.Dochody w łącznej kwocie 75.639.296 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 67.410.935 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 8.228.361 zł,

­   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

1. Wydatki w łącznej kwocie 76.085.787 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 65.318.783 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 10.767.004 zł,

­   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

 

1.        Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie                 446.491 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów    i pożyczek z lat ubiegłych – 185.631 zł,

- zaciągniętych pożyczek – 260.860 zł.

 

2. Przychody budżetu w 2015 roku w wysokości 2.596.491 zł, rozchody budżetu w 2015 roku w wysokości 2.150.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  - 260.860 zł

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych           w kwocie 2.150.000 zł.

 

 

§ 5

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  181.500 zł.         

2. Rezerwy celowe  w wysokości  98.500 zł,

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 98.500 zł,

 

 

 

§ 6

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów                     lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie        z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

1.      Dotacje podmiotowe w 2015 roku dla:

1)   Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie załącznikiem nr 7.


§ 8

 

 

1.      Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

  

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

 

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie                z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 234.000zł.

 

§ 11

 

 

Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł zł oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań              z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

§ 12 

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

2)        dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3)        dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

 

§ 13

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

                                                                                Andrzej Kierzkowski


uzasadnienie_iii_14_2014.doc

zalaczniki_do_budzetu_na_2015r._iii_14_2014.xls

zal_inwest_iii_14_2014.xls

zalacznik_nr_1_iii_14_2014.xls

zalacznik_nr_2_iii_14_2014.xls


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-31 11:03:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 11:03:08
  • Liczba odsłon: 1798
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459329]

przewiń do góry