WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony druk wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku) oraz:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą

  naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby

  twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę

  w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami

  nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana

  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu

  Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231

  wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku

  do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu

  niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane

  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatru dnianiu osób

  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie

  z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek

  twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do

  wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
 • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kategorii C i D prawa jazdy) - w przypadku przedłużenia ważności dokumentu.
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (nie dotyczy przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu).

WAŻNE:

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał prawa jazdy.


OPŁATY:

Za wydanie prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starosta Sochaczewski Wydział Komunikacji i Transportu.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Pokój nr 11

Kontakt: Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz.

Poniedziałek w godz. 8.00 - 17.30, pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.

tel. 046 864 18 11, 864 18 42 e-mail: uprawnienia@powiatsochaczew.pl


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. z 2019r. poz.341 ze zm).

„Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia”.


Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html


wniosek_na_prawo_jazdy.pdf

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia składanego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.


oswiadczenie_utrata_pr.j..pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-26 15:28:21
 • Liczba odsłon: 2385
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460045]

przewiń do góry