UCHWAŁA  NR XLIX/177/2010

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

 

 

w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewódzkiemu  Sądowi  Administracyjnemu

w  Warszawie

 

Na  podstawie  art.  54  §  2  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153  poz.  1270  z późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co następuje:

 

 

§  1

 

 

1.      Przekazuje  się  Sądowi  Administracyjnemu  w  Warszawie  skargę  Pana  Stanisława  Zakościelnego  na  uchwałę  Nr  XLII/155/2009  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  27  października  2009  roku  w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną.

2.      Odpowiedź  na  skargę,  o której  mowa  w  ust.  1 stanowi  załącznik  do  uchwały.

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  do  przekazania  skargi  wraz  z  aktami  sprawy  i  niniejszą  uchwałą  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik  do  uchwały Nr  XLIX/177/2010

                                                                                                              Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

                                                                                                              z  dnia  27 kwietnia 2010 roku

w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewódzkiemu  Sądowi Administracyjnemu  w  Warszawie

Sygn. akt I KO 77/10

 

 

                                                                                  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny

                                                                                  w  Warszawie

                                                                                  00 – 013  Warszawa

                                                                                  ul.  Jasna  2/4

                                                                                 

 

                                                           Skarżący:       Stanisław  Zakościelny

                                                                                   96 – 500  Sochaczew

                                                                                  ul.  Zamkowa  9       

 

 

 

                                                           Organ  jednostki  samorządu  terytorialnego

działanie  którego  jest  przedmiotem  skargi:

Rada  Powiatu  w Sochaczewie

96 – 500  Sochaczew

ul.   Marszałka Józefa  Piłsudskiego  65

           

 

 

 

 

Odpowiedź  na  skargę

 

 

Rada Powiatu  w  Sochaczewie  wnosi  o  odrzucenie  skargi  Pana  Stanisława  Zakościelnego  na  uchwałę  Nr  XLII/155/2009  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia 
27  października  2009  roku  w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną.

Zdaniem  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  powyższa  skarga  winna podlegać  odrzuceniu  przez  Sąd  z  przyczyn  określonych  przepisami  art.  58  §  1  pkt.  1 i 6  ustawy  z  dnia 
30  sierpnia  2002 roku  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153  poz.  1270  z  późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Pismem  z  dnia  23  marca  2010  roku  (data wpływu  do  Biura  Rady  Powiatu 
w  Sochaczewie  w  dniu  29  marzec  2010  roku)  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  skargę  Pana  Stanisława  Zakościelnego  na  działalność  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  w  celu  nadania  tej  skardze  biegu  zgodnie  z procedura  określoną  przepisami  ustawy  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi. Do  powyższej  skargi  skarżący  załączył  uchwałę  Nr  XLII/155/2009  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  27  października  2009  roku  w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną,  a  tym  samym  powyższy  akt  wydany  przez  organ  stanowiący  Powiatu  w  Sochaczewie  jest  przedmiotem  skargi.

 

W  ocenie  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  skarga  Pana  Stanisława  Zakościelnego  podlega  odrzuceniu  przez  Sąd  z  następujących  przyczyn:

 

-        zgodnie  z  treścią  przepisu  art.  3 ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  Prawo 
o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153  poz.  1270),  sąd  administracyjny  sprawuje  kontrolę  działalności  administracji  publicznej.  Kontrolą  tej  działalności  objęty  jest  katalog  spraw  wymienionych  w tym  przepisie  ustawy.  Wśród  spraw  objętych  kognicją  sądu administracyjnego  nie  jest  wymieniona  kategoria  skargi  powszechnej  uregulowanej  w  dziale  VIII  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (a  sprawa  należąca  do  tej  kategorii  spraw  jest  przedmiotem  skargi).  Bowiem  rozstrzygnięciom  wydanym  w  wyniku  zastosowania  tych  przepisów  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  nie  można  przypisać  cech  aktu  administracyjnego  (sprawy  z  zakresu  administracji  publicznej  - vide:  np.  postanowienie  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia 
10  października  2007 roku  sygn. akt  I SAB/Wa 42/07,  postanowienie  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Krakowie  z  dnia  9  lipca  2009  roku  sygn. akt III SA/Kr 772/09,  postanowienie Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego 
w  Warszawie  z  dnia  21  grudnia  2009  roku  sygn. akt VII SAB/Wa  145/09,  postanowienie  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  z  dnia 
12  listopada  2009  roku  sygn. akt  III SA/Gl 944/09,  postanowienie  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  8  października 2009  roku  sygn.  akt  I SA/Wa  1251/09).  Okoliczność  ta  -  w  świetle tak  utrwalonego  orzecznictwa  sądów  administracyjnych  -  w  ocenie  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  -  przesądza,  o  tym
   przedmiotowa  skarga  Pana  Stanisława  Zakościelnego  winna  podlegać  odrzuceniu  na  podstawie  art.  58  §  1  pkt.  1 powołanej  wyżej  ustawy,

 

-        stosownie  do  dyspozycji przepisu  art.  87  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r  Nr  142 poz.  1592  z  późn. zm.)  -  każdy,  czy  interes  prawny  lub  uprawnienia  zostały  naruszone  uchwałą  podjęta  przez  organ  powiatu  w  sprawie  zakresu  administracji  publicznej,  może 
po  bezskutecznym  wezwaniu  do  usunięcia   naruszenia  prawa,  zaskarżyć  uchwałę 
do  sądu  administracyjnego.  Pomijając  już  wcześniejsze  rozważania  dotyczące  braku  podstaw  zaliczenia  rozstrzygnięć  z  zakresu  skarg  powszechnych  do  kategorii  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej - podkreślenia  w  sprawie  wymaga  fakt, 
  złożenie  skargi  do  sądu  administracyjnego  na  uchwałę  organu  jednostki  samorządu  terytorialnego  (w  myśl  powołanego  wyżej  przepisu  prawa)  musi  być  poprzedzone  bezskutecznym  wezwaniem  tego  organu  do  usunięcia  naruszenia.  Niedopełnienie  tego  wymogu  (jak  to  miejsce  w  przypadku  przedmiotowej  skargi)  czyni  skargę  Pana  Stanisława  Zakościelnego  niedopuszczalną  z  przyczyn  określonych  przepisem  art.  58  §  1  pkt.  6  ustawy  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (vide:  np.  postanowienie  Naczelnego  Sadu  Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  13  maja  2009  roku  sygn.  akt II GSK 947/08.

 

Mając  na  względzie  powyższe  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  wnosi jak  na  wstępie.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  do  uchwały

 

 

            W  dniu  25  marca  2010  roku  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie  przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  skargę  Pana  Stanisława  Zakościelnego 
na   działalność  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  w  celu  nadania  tej  skardze  biegu  zgodnie  z  art.  54  §  2  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153,  poz.  1270  z  późn. zm.).

            Ponieważ  skarga  dotyczyła  uchwały  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie 
Nr XLII/155/2009  z   dnia  27  października  2009  roku,  organem  właściwym 
do  przekazania  jej  sądowi  wraz  z  aktami  sprawy  i  odpowiedzią  na  skargę  będzie  organ  stanowiący  powiatu  tj.  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 09:48:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 09:48:16
  • Liczba odsłon: 1357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459399]

przewiń do góry