UCHWAŁA  NR XIX/78/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
z  dnia 25 stycznia 2008 roku

w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego
Powiatu  Sochaczewskiego


Na  podstawie  art.  12.  pkt.  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


1. Przyjmuje  się  Strategię  Rozwoju  Powiatu  Sochaczewskiego  na  lata  2008 – 2013 stanowiącą  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały  i  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  Powiatu  Sochaczewskiego na  lata  2008 – 2013  stanowiący  załącznik  Nr  2 
do  niniejszej  uchwały.
2. Strategia  i  Plan,  o  których  mowa  w  ust.  1  stanowią  Plan  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Sochaczewskiego  wytyczający  kierunki  działań  Zarządu  Powiatu 
w  zakresie  rozwoju  społeczno – gospodarczego  powiatu.

§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Sochaczewskiego.

§  3


Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/110/2004  Rady  Powiatu  w Sochaczewie  z  dnia 
29  czerwca  2004  roku  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Sochaczewskiego.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 


UzasadnieniePrace  nad  opracowaniem  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Sochaczewskiego  trwały 
od  czerwca ubiegłego  roku.  Opracowanie  przedstawione  Radzie  Powiatu 
do  zatwierdzenia  wyznacza  kierunki  działań  Zarządu  Powiatu  w  zakresie  rozwoju  społeczno – gospodarczego  na  najbliższe  lata.
Prace  nad  opracowaniem  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego trwały  od  czerwca  2007  roku.  Rada  Powiatu  31  maja  2007  roku  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zasad  opracowania,  uchwalania  i  realizacji  Wieloletnich  Planów  Inwestycyjnych.  Zarząd  Powiatu  realizując  powyższą  uchwałę  ustalił  procedurę  tworzenia  i  uchwalania   WPI  oraz  powołał  Zespół  koordynujący  ds.  prac  nad  WPI.  14  czerwca  2007  roku  na  wniosek  Zespołu  Zarząd  Powiatu  uchwalił  kryteria  weryfikacji  zgłaszanych  propozycji  do  WPI.  W  oparciu  o  powyższe  kryteria  Zespół  dokonał  oceny  zgłoszonych  propozycji 
i  pierwsza  wersja  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  została  zgłoszona  przez  Zarząd,  jako  załącznik  do  budżetu  powiatu  na  2008  rok.
Z  uwagi  na  zmianę  struktury  dochodów  powiatu  w  2008  roku  firma    Inwest  Consulting  opracowującą  analizę  możliwości  finansowania  zaplanowanych  inwestycji  uaktualniła  plan  finansowy  Powiatu  Sochaczew.
Strategia  Rozwoju  i Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  stanowią  Plan  Rozwoju  Lokalnego
 i  są  niezbędnym  elementem  przy  składaniu  wniosków  o  dofinansowanie  z funduszy  unijnych.
Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym  stanowienie  kierunków  działań  Zarządu  Powiatu  należy  do  wyłącznej  kompetencji  Rady  Powiatu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-24 12:26:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-24 12:26:34
  • Liczba odsłon: 1160
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3103449]

przewiń do góry