UCHWAŁA  NR   VI/34/2011

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   6  CZERWCA  2011  ROKU

 

         w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego

        w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2010 r.  -  31.12.2010 r.

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.     z 2001 r.   Nr  142,  poz.  1592   z  późn.  zm.), art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia   29  września  1994  roku               o rachunkowości  (Dz.U.  z  2009 r.  Nr  152,  poz.  1223  z  późn. zm.)  i  art.  67  ust. 1   i  ust.  3  pkt.  3  ustawy   z  dnia   30  sierpnia  1991  roku    o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  z  2007 r.  Nr 14,  poz. 89  z  późń. zm.)  oraz  §  1  pkt. 3  i  §  6  ust.  1 pkt. 3  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia 18  listopada  1999  roku     w sprawie  szczegółowych  zasad  sprawowania  nadzoru  nad  samodzielnymi  publicznymi  zakładami  opieki  zdrowotnej  i  nad  jednostkami  transportu  sanitarnego  (Dz.U.  Nr  94  poz.  1097),

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

                                                                       §  1

 

1.      Zatwierdza  się  roczne  sprawozdanie  finansowe Zespołu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego     w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2010 r.  -  31.12.2010 r.

2.      Sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie  Rada  Społeczna    Zespołu  Opieki  Zdrowotnej -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  w  dniu   06  czerwca  2011  roku.

3.      Sprawozdanie  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta,  który  nie  wniósł  uwag  do  jego  prawidłowości  i  rzetelności,  przedstawienia  sytuacji  majątkowej
i  finansowej,  wyniku  finansowego  oraz  rentowności  badanej  jednostki.

 

§  2

 

Uchwałę  przekazuje  się  Dyrektorowi  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego                      w  Sochaczewie  celem  jej  złożenia  wraz    z  rocznym  sprawozdaniem i  opinią  biegłego  rewidenta             w  Urzędzie  Skarbowym   w  Radomiu.

 

§  3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

                                                                       §  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W  myśl  ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  podmiot,  który  utworzył  zakład,  sprawuje  nadzór  nad  zakładem  opieki  zdrowotnej  między  innymi  w  zakresie  gospodarki  finansowej.  W  ramach  tego  nadzoru,  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości,  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostki  podlega  zatwierdzeniu  przez  organ  zatwierdzający,  nie  później  niż  6  miesięcy  od  dnia  bilansowego.  Przed  zatwierdzeniem  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostek  podlega  badaniu  przez  biegłego  rewidenta         i  zaopiniowaniu  przez  Radę  Społeczną  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego.

Roczne  sprawozdanie  finansowe  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  okres   01.01.2010 r.  -  31.12.2010 r.  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  uzyskało  pozytywną  opinię  Rady  Społecznej.  Uchwałę  zatwierdzającą  roczne  sprawozdanie  finansowe  przyjmuje  Rada  Powiatu,  jako  organ  stanowiący  podmiotu,  który  utworzył  zakład.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 09:15:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 09:15:01
  • Liczba odsłon: 1301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459356]

przewiń do góry