UCHWAŁA  NR XXI/120/2013

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 25 MARCA 2013 ROKU

 

 

w  sprawie  powierzenia  Gminie  Miasto  Sochaczew  zadania

zarządzania  publiczną  drogą  powiatową

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  19  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  260),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje: 

 

 

§  1

 

Wyraża  się  zgodę  na  powierzenie  Gminie  Miasto  Sochaczew  zadania  publicznego  obejmującego zarządzanie  drogą  powiatową  Nr  3840W  (ulica  Staszica 
w  Sochaczewie)  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ulicą  Warszawską  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  4  im.  Janusza  Korczaka  (włącznie)  w  celu  realizacji  inwestycji 
pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  3840W  ul.  Staszica  w  Sochaczewie”  - na  czas realizacji  inwestycji.

 

 

§  2

 

 

Powierzenie  zadania,  o  którym  mowa  w  §  1  nastąpi  na  podstawie  porozumienia  zawartego  pomiędzy  Zarządem  Powiatu  w  Sochaczewie  a  Burmistrzem  Miasta  Sochaczew.

 

 

§  3

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  4

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miastu Sochaczew ograniczonego zarządzania drogą powiatową ul. Staszica na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską
do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka włącznie pozwoli Gminie Miastu Sochaczew na realizację zaplanowanych inwestycji – przebudowę i budowę sieci wodociągowej, przebudowę linii energetycznej, jak również rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z przebudową zjazdów z ulicy Staszica. Projektowana
w ulicy Staszica kanalizacja deszczowa również będzie włączona do sieci miejskiej. Powyższe działania w dużym stopniu wymagają zaangażowania i ciągłego nadzorowania przez służby miejskie. Istniejące już media w ulicy Staszica oraz przeznaczone do budowy lub przebudowy docelowo służyć będą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta Sochaczew. Przejęcie w zarząd powyższego odcinka ulicy na czas realizacji inwestycji przez Gminę Miasto Sochaczew zapewnić może sprawne wykonanie wszystkich zadań objętych inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 3840W ul. Staszica w Sochaczewie”.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 11:41:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-08 11:41:37
  • Liczba odsłon: 1250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460457]

przewiń do góry