LIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie     27 października 2010r.

 

Protokół Nr LIII/ 2010

 

 

z obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 października 2010 r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LII sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

b)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

c)        udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi;

d)       określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

5.       Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.

6.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr LIII/ 2010

 

z obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27. 10. 2010 r. o godz. 13 00

 

W posiedzeniu LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 10. 2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny W. Domagalski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                               Bogusław Marcinkowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Członek Zarządu MIR                                                                               Tadeusz Szymańczak

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz pozostałych zaproszonych gości, Członka Zarządu MIR Tadeusza Szymańczaka, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 18 Radnych.

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny T. Głuchowski i Radny A. Papierowski.

Usprawiedliwienie Radnego T. Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego A. Papierowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady LIII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  LIII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  LIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LII sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

b)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

c)        udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi;

d)       określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

5.       Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.

6.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z LII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad LII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad LII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4a)    Uchwała w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, gdzie pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.500.000zł proponowane było z emisji obligacji. Uzyskane środki z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Sochaczewskiego w 2010 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym zajmowała się projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 4b)                Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że konsekwencją podjętej wcześniej uchwały jest doprecyzowanie zapisów w tzw. uchwale stanowiącej a więc uchwale budżetowej. Konkretnie chodzi tu o zapis sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.300.000zł. Na tą kwotę składają się następujące pozycje:

-          800.000zł zapis w uchwale stanowiącej na dzień 01.01.2010r., gdzie mieliśmy przychody z tytułu wyemitowania obligacji (chodziło o zrolowanie obligacji),

-          3.500.000zł zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji bieżących.

Te dwie kwoty dają nam sfinansowanie deficytu w wysokości 4.300.000zł jeśli chodzi o pokrycie z tytułu emisji obligacji.

Do tej uchwały została dołączona prognoza długu jak również został uaktualniony załącznik Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Nastąpiła zmiana źródła pochodzenia środków. Tam gdzie były środki własne jeśli chodzi o finansowanie zadania pn. Adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie ze środków własnych 3.500.000zł zmieniamy na sfinansowanie tego zadania z emisji obligacji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakuła w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 w dniu wczorajszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił Przewodniczącego Komisji M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że ponieważ projekt tej uchwały jest konsekwencją poprzedniej w związku z tym Komisja zmiany w projekcie budżetu na 2010 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 4c)                Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że 30 września br. została podjęta uchwała w sprawie zmian budżetowych, w której były zabezpieczone środki na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Słubice w wysokości 10.000zł. Konsekwencją tej uchwały jest podjęcie w dniu dzisiejszym stosownej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Słubice. Jest to zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakuła w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi w dniu wczorajszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Słubice na usuwanie skutków powodzi poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

Ad. 4d)           Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Z. Madej poinformował, że w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 r. nastąpiły zmiany, które zostały zapisane w roku 2010. Wypełniając dyspozycje wynikającą z tych zmian został przedstawiony Radnym projekt uchwały, który zawiera sposoby i formy przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Uchwała ta jest wymogiem formalnym wynikającym ze znowelizowanej ustawy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w dniu 25 października 2010r. wpłynęło do Pana Starosty Sochaczewskiego i Przewodniczącego Rady pismo Fundacji Autonomia z Plecewic dotyczące projektu tej uchwały. Przewodniczący odczytał w/w pismo skierowane do Przewodniczącego Rady.

Pismo Fundacji Autonomia w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Następnie Przewodniczący Rady A. Grabarek odczytał Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie powyższego wystąpienia.

Stanowisko Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej  B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, że Komisja w dniu dzisiejszym zapoznała się z projektem uchwały, pismem Fundacji Autonomia i ze stanowiskiem Zarządu Powiatu. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja podzieliła również stanowisko Zarządu Powiatu. Istnieje taka możliwość, że nawet podjętą uchwałę można w każdej chwili zmienić. Nie ma żadnej pewności, że jeśli uruchomimy nowy proces tworzenia tej uchwały i po przyjęciu znów jakaś fundacja czy stowarzyszenie odezwie się że powinna być przeprowadzona następna konsultacja. Przewodniczący Komisji uważa, że ta uchwała powinna być głosowana w dniu dzisiejszym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż Państwo Radni otrzymali obszerną pisemną informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, a obecnie prosił dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji p. Marka Fergińskiego o jej przybliżenie.

Informacja w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Dyrektor PZE p. Marek Fergiński poinformował, że ustawa o systemie oświaty obliguje organy wykonawcze samorządów do przedstawienia takiej informacji corocznie. Od poprzedniego roku jest taki obowiązek przedstawiania tej informacji. Zadania oświatowe są określone w ustawach o samorządzie powiatowym, o systemie oświaty, ustawie - Karta Nauczyciela  oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Przepisy te określają dość bogaty zakres wymagany przez samorządy do realizacji.

Następnie Pan Dyrektor przedstawił Informację Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w formie prezentacji multimedialnej.

Prezentacja zawierała następujące zagadnienia:

-          podstawowe zadania oświatowe,

-          sieć i organizacja szkół i placówek oświatowych,

-          sprawy kadrowo-płacowe,

-          sprawy dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze

-          baza i wyposażenie szkół,

-          obsługa administracyjna i finansowa.

Prezentacja w załączeniu- Załącznik Nr 12.

 

Na zakończenie Pan Dyrektor poinformował, że samorząd powiatowy dba o placówki oświatowe. Wszystkie zadania wymagane są realizowane na właściwym poziomie. Pan Dyrektor podziękował Zarządowi za współpracę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  poinformował, że obrady Sesji opuścił Radny T. Połeć. Rada Powiatu obraduje w 17 osobowym składzie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Jolanta Popiołek poinformowała, iż Komisja zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 na posiedzeniu w dniu wczorajszym. Informacja została bardzo starannie opracowana przez PZE. Została przygotowana z podziałem na kategorie rodzajowe i zadania, uzupełniona tabelami statystycznymi. Jak zawsze jest bardzo obszerna i przede wszystkim bardzo czytelna. Komisja wysoko ocenia działania Zarządu Powiatu jeśli chodzi o inwestycje oświatowe i remonty, które zostały wykonane w ubiegłym roku szkolnym. Mimo zmniejszenia subwencji oświatowej o 1,2 mln zł, to wydatki za ubiegły rok jeśli chodzi o remonty to prawie 1,1 mln zł, natomiast nowa szkoła w Erminowie to prawie 5,7 mln zł. Gdyby te 1,2, mln zł jeszcze doszło to na pewno byłoby o  wiele więcej przeprowadzonych remontów. Komisja również bardzo wysoko ocenia to  że nasze jednostki oświatowe pozyskują fundusze ze środków zewnętrznych, dyrektorzy nie czekają na pieniądze ze Starostwa, sami próbują pozyskać pieniądze z EFS i opracowują projekty unijne, a to jest ogromny zastrzyk dla szkół. Te szkoły, które realizowały takie projekty wiedzą, że warto robić coś takiego. Cieszy również fakt, że w tym roku już Pan Dyrektor PZE pozyskał środki 2,3 mln zł. Jest to ogromny zastrzyk dla oświaty powiatowej.

Komisję cieszy jakość pracy naszych jednostek oświatowych. Mimo, że wyniki maturalne w tym roku są nieco słabsze niż w roku ubiegłym to porównując je z wynikami woj. mazowieckiego jesteśmy w wielu przypadkach powyżej średniej mazowieckiej. Jedno tylko budziło obawy Komisji bo podane były tu tylko szkoły publiczne, a do tej ogólnej puli jak zdają nasi uczniowie maturę dochodzą szkoły niepubliczne, które ogromnie nam te wyniki zaniżają. Komisja rozważała wczoraj czy może trzeba by dać do Komisji Oświaty w Parlamencie aby Komisja zaproponowała Ministerstwu oddzielenie szkół publicznych od niepublicznych.

W imieniu Komisji p. J. Popiołek podziękowała Zarządowi Powiatu za te wszystkie starania i działania na rzecz sochaczewskiej oświaty. Mamy nadzieję, że przyszły samorząd będzie kontynuował Państwa działania.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawioną Informacją.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że z zainteresowaniem wysłuchał informacji, którą w imieniu Zarządu przedstawił Dyrektor M. Fergiński. Radny chciałby zwrócić na pewne kwestie uwagę i zdać kilka pytać. Ze wszystkim co powiedziała jego przedmówczyni Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty się zgadza. Natomiast chciałby jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego podkreślić fakt angażowania dużych środków finansowych na inwestycje i remonty oświatowe. Niemniej jednak niepokój wzbudziła informacja dotycząca zaleceń inspekcji i służb dotyczących usterek w niektórych placówkach, które należy wykonać w terminie do 31.12.2010r. Więc pytanie jest następujące czy dysponujemy środkami finansowymi, które pozwolą na zrealizowanie tych zaleceń. Patrząc na te zalecenia Radny nie widzi żadnych zaleceń dotyczących ZSO. Pamięta, że w ubiegłym roku Komisja Rozwoju Gospodarczego występowała z propozycją aby ująć w budżecie pewne środki finansowe co zostało pozytywnie przyjęte przez Zarząd i środki zostały umieszczone. W związku z tym pytanie jest takie czy w ZSO już jest w tej chwili bezpiecznie i w związku z tym nie ma tutaj żadnych zaleceń.

Radny zwrócił uwagę, że podjęcie decyzji o powołaniu PZE jego zdaniem było bardzo trafnym posunięciem ze względu chociażby na to ile środków PZE był w stanie pozyskać z zewnątrz, czego prawdopodobnie nie mogły zrobić pojedyncze placówki. Chociażby teraz te ponad 2mln zł. Pan dyrektor czuje sprawy związane z nowoczesnym zarządzaniem, z informatyką i wiele rzeczy zostaje wdrażanych tak jak zostało przedstawione. Również należy zwrócić uwagę i pogratulować trzem szkołom, dyrektorom ZS RCKU, ZS CKP i ZS im. J. Iwaszkiewicza za pozyskanie środków finansowych. Ci dyrektorzy pozyskali środki z zewnątrz i to środki znaczące.

Radny analizując informację patrzył na ilość uczniów w poszczególnych oddziałach. W ZSO w 18 oddziałach uczy się 580 uczniów, czyli na jeden oddział wypada średnio 33 uczniów. Natomiast są placówki gdzie średnia liczba uczniów w oddziale wynosi niewiele ponad 20. Radny zapytał skąd wynikają takie duże dysproporcje.

Radny pogratulował Dyrektorowi a tym samym i Zarządowi, w imieniu którego Pan dyrektor przedstawił informację. Wiele rzeczy jest naprawdę budujących. Mimo że słabiej jest ze zdawalnością matur ale utrzymujemy się na wysokim poziomie. Gratulacje dla ZSO za to, że tyle osób idzie do szkół wyższych publicznych.

Na zakończenie dodał, że wszyscy cieszymy się z pięknej placówki w Erminowie, która została oddana od użytku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PZE p. M. Fergińskiemu celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Dyrektor PZE p. Marek Fergiński odnośnie pytania związanego z zaleceniami służb i inspekcji poinformował, że terminy są określone do końca br., ale są one najczęściej związane z budową ogrodzenia, w dwóch placówkach mamy doprowadzić ciepłą wodę. W tym przypadku podjęte są już działania i do końca roku uda się to wykonać. Informacja była na podstawie aktualnych zaleceń służb. W ZSO warunki higieniczne są właściwe i nie ma tam zaleceń.

Jeśli chodzi o sprawę liczby uczniów w naszych szkołach to rzeczywiście średnia jest różna w poszczególnych placówkach. Wynika to z zainteresowania i naboru do tych szkół. Nie przyglądamy się tylko temu ale są podejmowane decyzje związane z poprawą finansowania czyli skutków prowadzenia drogich oddziałów. Od 1 września br. w trzech szkołach klasy IV i klasy III (technikum) zostały połączone w jeden oddział dlatego, że w ciągu całego cyklu nauki zmniejszyła się drastycznie liczba uczniów w oddziale. W tej chwili średnia liczba nie wynosi 17 tylko 29-30. Również 1 września br. doszło do zmniejszenia liczby oddziałów do których dokonano naboru. Wynika to z niżu demograficznego.

Z badań prowadzonych przez ośrodek analiz oświatowych z Wałbrzycha wynika, że nie ma bezpośredniego związku wyników nauczania z liczbą uczniów w klasie. Także nie jest tak, że im liczba uczniów niższa tym wyniki lepsze. Dla potwierdzenia tych badań mamy wyniki w ZSO.

Dyrektor poinformował, że szatnie w ZSO to przyszłościowa sprawa. Szatnie w ZS CKP również są w piwnicy. Natomiast przygotowywane są projekty w celu poprawy warunków bezpiecznego korzystania z pomieszczeń szkolnych. Szatnie w ZSO zostaną wyniesione na inny poziom w momencie prowadzenia nadbudowy. W tej chwili przygotowywany jest projekt związany z nadbudową tej szkoły. Tak jak były deklaracje Starosty, są czynione działania aby w następnych latach tą inwestycję rozpocząć.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w dyskusji.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę do godz. 1435.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że obrady Sesji opuścił Radny J. Gołębiowski i Radny W. Kowala. Rada obraduje w 15 osobowym składzie.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 6.                  Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

 

Starosta T. Koryś odnośnie oświadczeń majątkowych złożonych w 2010 roku poinformował:

Zgodnie  z  art.  25 c  ust.  12  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  przedstawiam  Wysokiej  Radzie  informację  dotyczącą  złożonych  oświadczeń  majątkowych  w 2010  roku.

 

1.      Oświadczenia  majątkowe  złożyły  53  osoby  zobowiązane  tj.  dyrektorzy  powiatowych  jednostek  organizacyjnych,  skarbnik  i  sekretarz  powiatu,  dyrektorzy  wydziałów  Starostwa  i  osoby  podpisujące  decyzje  w  imieniu  Starosty.

2.      Oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie  tj.  do  dnia 
30  kwietnia  2010 roku.  Nowo zatrudnieni  pracownicy  zobowiązani  złożyć  oświadczenia  w  ciągu  30  dni  od  zatrudnienia,  również  złożyli  oświadczenia  majątkowe.

3.      Analiza  złożonych  oświadczeń  majątkowych  nie  wykazała  nieprawidłowości  w  ich  wypełnianiu.

4.      W  dniu  25  października  2010  roku wpłynęła  do  Urzędu  informacja  z  Urzędu  Skarbowego  w  Sochaczewie, w której wykazano stwierdzone uchybienia natury formalnej. W dwóch przypadkach skierowano sprawę do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych.

5.      Na dzień dzisiejszy nie wystąpiła konieczność podjęcia działań wskazanych w ustawie tj. rozwiązania umowy o pracę lub odwołania pracowników. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa po kontroli skarbowej będą podjęte stosowne działania.

6.      Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Powiatu  i  pracowników  zostały  opublikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 7.                   Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zgodnie  z  art.  25 c  ust.  12  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  przedstawił  Wysokiej  Radzie  informację  dotyczącą  złożonych  oświadczeń  majątkowych  w  2010  roku.

 

1.       Oświadczenia  majątkowe  złożyło  20 Radnych tj. wszyscy Radni  zobowiązani do złożenia oświadczeń Przewodniczącemu Rady do dnia 30 kwietnia 2010r.

2.       Oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie.

3.       Analiza  złożonych  oświadczeń  majątkowych  nie  wykazała  istotnych nieprawidłowości  w ich  wypełnianiu.

4.       Oświadczenia majątkowe przekazałem Staroście Sochaczewskiemu celem publikacji w BIP i Urzędowi Skarbowemu w Sochaczewie celem kontroli.

5.       Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady i Starosty Sochaczewskiego, które Przewodniczący odczytał.

Pismo w załączeniu Załącznik Nr 13.

6.       Do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynęło pismo Urzędu Skarbowego w Sochaczewie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Radnych i pracowników Starostwa zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 14.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady nie był zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w ustawie.

 

 

Na obrady przybył Radny W. Domagalski. Rada obraduje w 16 osobowym składzie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przedstawił informację Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie o osobach, które złożyły oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem III Kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie.

Zgodnie  z  art.  25 c  ust.  12  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  przedstawił  Wysokiej  Radzie  informację  dotyczącą  złożonych  oświadczeń  majątkowych  na 2 miesiące przed zakończeniem obecnej kadencji.

 

1.      Oświadczenia  majątkowe  złożyło  20 Radnych tj. wszyscy Radni  zobowiązani do złożenia oświadczeń Przewodniczącemu Rady.

2.      Oświadczenia  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie.

3.      Analiza  złożonych  oświadczeń  majątkowych  nie  wykazała  istotnych nieprawidłowości  w ich  wypełnianiu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego jej uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta w uzupełnieniu informacji dodał, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu na którym Zarząd przyjął stanowisko skierowane do Rady Powiatu dotyczące zwiększenia opłat za punkt świadczonych usług medycznych przez Szpital Powiatowy.

Starosta poinformował, że jeśli będą jakieś pytania dotyczące informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 15.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poprosił o rozszerzenie pkt 4 informacji: Zadecydowano, że zakres robót na ulicy Gawłowskiej do której realizacji zobowiązany był ZWiK w umowie z 17.03.2010r. nie ulegnie zmianie. Radny zapytał o co tutaj chodzi czy ZWiK nie wykonał w terminie, czy przed terminem zrealizował roboty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o udzielenie odpowiedzi poprosił Starostę T. Korysia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że w miesiącu marcu była zawarta umowa, w której zawarty był punkt iż będzie wydłużenie trasy na ul. Gawłowskiej po założeniu nakładki o ok. 100m. za ul. Batalionów Chłopskich w kierunku dawnej 2. Było pismo z ZWiK aby to przełożyć na przyszły rok, ale Zarząd zadecydował żeby to zrealizować w tym roku zgodnie z umową zawartą w marcu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska poprosiła o rozszerzenie pkt 6 informacji: Planowane jest spotkanie z władzami Miasta i mieszkańcami ul. Staszica w sprawie możliwości rozwiązania problem ów z kanalizacją sanitarną. Radna zapytała czy spotkanie odbędzie się jeszcze w tym roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o udzielenie odpowiedzi poprosił Starostę T. Korysia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że na ten temat odbyło się już spotkanie z władzami miasta w dniu 20 października. W spotkaniu tym oprócz Pani Dyrektor PZD M. Dębowskiej uczestniczyło 2 członków Zarządu Pan Wicestarosta Piotr Osiecki i Radny Tomasz Połeć. Następnie Starosta poprosił Wicestarostę o przybliżenie tematyki spotkania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, że od przeprowadzenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Staszica jest tam problem z zalewaniem posesji domów znajdujących się przy tej ulicy. Spotkanie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu miało za zadanie przede wszystkim zdefiniowanie powodów zalewania tych posesji i zastanowienie się jak usunąć ten problem. Jeśli chodzi o stanowisko ZWiK i sądzę, że takie samo stanowisko jest władz Miasta Sochaczewa to widzą pewne powiązanie braku kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Staszica z tematem zalewania posesji. Naszym zdaniem nie ma to żadnego uzasadnienia ponieważ ta ulica istnieje kilkadziesiąt lat i tyle samo lat stoją tam te domy i nigdy nie było tego problemu nawet przy bardzo dużych opadach. Ten problem pojawił się przy oddaniu do eksploatacji kanalizacji sanitarnej. Jest to inwestycja, którą prowadził ZWiK. Podczas tego spotkania można było wysnuć wnioski co jest prawdziwym powodem zalewania tych posesji. Z informacji przekazanych przez Pana Prezesa ZWiK-u dowiedzieliśmy się, że bardzo duża część tej dzielnicy miasta została wpięta w tą kanalizację sanitarną i to zarówno ścieki bytowe jak również wody opadowe. Jest to osiedle na zapleczu „Biedronki”. Ukształtowanie terenu powoduje, że wszystkie wody opadowe łącznie z dróg dojazdowych typu ul. Niemcewicza, która jest wyżej położona niż ul. Staszica powodują że wszystkie wody opadowe spływają na ul. Staszica i bądź w kanalizacji sanitarnej wybijają studzienki bądź płynąc ul. Staszica powodują, że te posesje są zalewane. Dochodziło tam do kuriozalnych działań polegających na zaspawywaniu włazów studzienek, co skutkowało tym że w przypadku gdy spływ wody opadowej w kanalizacji był zbyt duży te studzienki były wybijane wraz z nawierzchnią. Wicestarosta sądzi, że te argumenty które my przytoczyliśmy i te informacje, które przekazał Prezes ZWiK, który przyznał się że część wód opadowych płynie tą kanalizacją sanitarną wyjaśniło mieszkańcom zaistniałą sytuację. To spotkanie było z udziałem mieszkańców tej dzielnicy, ok. 15 osób ze stowarzyszenia które się zawiązało ok. 2 tyg. temu. Drugim problemem poruszanym przez tych mieszkańców był stan nawierzchni ul. Staszica. Wicestarosta nadmienił, że ta ulica jest jednym terenem budowy podobnie jak ul. Okrzei w Sochaczewie. My jako właściciele pasa drogowego co chwila otrzymujemy pisma poszczególnych inwestorów (najczęściej jest to ZWiK) którzy proszą aby w pasie drogowym poszczególnych ulic miejskich ale będących w zarządzie samorządu powiatowego, wyrażać zgodą na umieszczenie poszczególnych instalacji. Widzimy co się dzieje na ul. Okrzei gdzie co chwila nawierzchnia jest niszczona i kolejne kanalizacje bądź sieci gazownicze są układane. To samo jest w ciągu ul. Staszica. My przedstawiliśmy nasz punkt widzenia mieszkańcom, że jest bez sensu w tej chwili przeprowadzanie jakichkolwiek prac modernizacyjnych na tej ulicy jeśli mamy w perspektywie jeszcze budowę wodociągu przez ZWiK, instalacji gazowej bo już mamy wniosek z firmy gazowniczej. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że byłoby wielką niegospodarnością modernizacja tej ulicy mając w perspektywie tak poważne ingerencje w pas drogowy poszczególnych inwestorów. Te informacje przekazaliśmy mieszkańcom ul. Staszica.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że uczestniczył w obradach Sesji Rady Miejskiej, na której mieszkańcy tej ulicy podnosili ten temat. Nie nastąpiło wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wicestarosta mówił, że odbyło się spotkanie w tej sprawie, Radny nadmienił, że pewno odbędzie się jeszcze kilka takich spotkań, a po opadach deszczowych ludzie nadal będą tonąć. Radny zapytał czy jest sensowne rozwiązanie w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, że nie ma możliwości aby odwodnienie samej ulicy o szerokości 6 metrów było w stanie zebrać wody opadowe z całej dzielnicy miasta. Jest to po prostu niemożliwe. Faktem jest, że położenie tej ulicy, ukształtowanie terenu powoduje, że ona zbiera w sposób naturalny wody opadowe z okolicznego osiedla. Podczas ulewy w sierpniu woda spływająca z nowo wyasfaltowanej ul. Kazimierza na ul. Staszica wyżłobiła wał. Cały teren przylegający do ul. Staszica nie jest skanalizowany jeśli chodzi o kanalizację deszczową i woda spływa na ul. Staszica. To nie ul. Staszica sama w sobie zalewa te posesje tylko cały teren wokół jest nie ujęty w kanalizację deszczową. Rozwiązanie powinno być jedno wszystkie te tereny, osiedla powinny mieć kanalizacje deszczowe. Po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych ZWiK i firmy gazowniczej powinniśmy przeprowadzić prace na ul. Staszica, w tym i kanalizację deszczową. Wtedy problem byłby rozwiązany. Natomiast prace modernizacyjne na ul. Staszica jej odwodnienie nie rozwiąże problemu jeśli w kanalizacji sanitarnej tej dzielnicy będą wody opadowe.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad pkt  9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach, imprezach i konferencjach:

-          XII Dniach Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie,

-          Koncercie Fryderyk Chopin Źródła i Konteksty w Giżycach,

-          Mszy Świętej z okazji Diecezjalnego Święta Policji w Sochaczewie,

-          Uroczystości podsumowania Roku Sportowego 2009/2010 i inauguracji Roku Sportowego 2010/2011 w Młodzieszynie,

-          Powiatowym Święcie Edukacji w Sochaczewie,

-          Uroczystości wręczenia nowego sztandaru połączonej z 50-leciem istnienia Szkół Ekonomicznych oraz Świętem Patrona Szkoły w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,

-          Uroczystej wieczornicy „Jan Paweł II - Papież Solidarności” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie,

-          Jubileuszu 100-lecia powstania OSP w Iłowie połączone z wręczeniem nowego sztandaru,

-          VI Konferencji Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne pn. „Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie miejsc pracy na terenie Powiatu Sochaczewskiego” w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska uczestniczyła reprezentując całą Radę w Miejskich obchodach Dnia Nauczyciela i Mszy Świętej w intencji ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do Rady Powiatu napłynęły następujące pisma:

-          Pismo NIK Departamentu Komunikacji Systemów Transportowych z 29.09.2010r. Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo NIK w załączeniu – Załącznik Nr 16.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 października udzielił następującej odpowiedzi: Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie informuje, iż z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Departamentu Komunikacji i Systemów Transportowych z dnia 29 września 2010r. zostanie zapoznana Rada Powiatu w Sochaczewie na Sesji planowanej na dzień 27 października 2010r. celem zapoznania się z uwagami zawartymi w tym wystąpieniu.

Przewodniczący Rady uważa, że skoro powołanie było zgodne z prawem, a obecna kadencja kończy się za kilkanaście dni nie zachodzi potrzeba podejmowania żadnych działań w tej sprawie.

 

-          Wystąpienie pokontrolne NFZ Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04.10.2010r.  dotyczące Szpitala Powiatowego. Następnie Przewodniczący odczytał w/w wystąpienie.

Wystąpienie pokontrolne NFZ w załączeniu – Załącznik Nr 17.

                       

-          Apel Pana Krzysztofa Haładusa Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów adopcji oraz opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w mieście z Sosnowca. Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 18.

Przewodniczący zaproponował aby ten apel przekazać do Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej by patrząc na nasze potrzeby, możliwości finansowe powiatu mogła to rozważyć jeśli nie w tej to może w następnej kadencji.

           

-          Pismo Pana W. Panka z Matyldowa z dnia 01.10.2010r. w sprawie znanej już Radzie Powiatu, a dotyczącej zrabowania mu ojcowizny przez pracownika Starostwa. Pan W. Panek nie wnosi niczego nowego do sprawy, która była już rozpatrywana przez Radę. Wobec powyższego Przewodniczący udzieli odpowiedzi, iż nie zachodzi potrzeba ponownego rozpatrywania na Sesji Rady Powiatu.

 

-          Pismo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie Filii w Sochaczewie w sprawie dotacji na zakup książek. Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo w załączeniu –Załącznik Nr 19.

Przewodniczący zaproponował powyższe pismo przekazać Zarządowi Powiatu.

           

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaprosił w imieniu swoim, Prezydium Rady oraz Starosty i Zarządu na Mszę Świętą dziękczynną z okazji zakończenia III kadencji Rady Powiatu, a jednocześnie za mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego, która odbędzie siew w dniu 07 listopada 2010r. o godz. 1230 w kościele parafialnym Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że przewidywane są jeszcze dwie Sesje Rady Powiatu. Jedna robocza, a druga uroczysta kończąca III Kadencję. Obie planowane są na dzień 09 listopada 2010r.

 

Przewodniczący zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.     Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie Przewodniczący zapytał o pytania bądź interpelacje.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w czasie rozpoczynającej się negocjacji Szpitali z NFZ w sprawie kontraktu na rok 2011 Szpitale z Województwa Mazowieckiego zwracają się o pomoc do organów założycielskich o poparcie ich działań w sprawie uzyskania jak najlepszego kontraktu na 2011 rok. Stąd jest propozycja Zarządu by Rada zaakceptowała projekt stanowiska, który został przedstawiony Radnym w czasie przerwy. Przewodniczący zapytał o pytania w tej kwestii.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że obrady Sesji opuścił Radny J. Kraśniewski. Rada obraduje w 15 osobowym składzie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek Stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2010 roku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

"Za"                              głosowało     15 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Stanowisko Rady Powiatu zostało przyjęte 15 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Stanowisko w załączeniu – Załącznik Nr 20.

Przewodniczący poinformował, że Stanowisko zostanie przesłane do Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz, NFZ, Mazowieckiego Oddziału NFZ.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek udzielił głosu p. T. Szymańczakowi Członkowi Zarządu MIR.

 

Pan T. Szymańczak Członek Zarządu MIR podziękował za patronat nad XII Dniami Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego. Poinformował, że jest to impreza o długiej tradycji ponad 20-letniej. Wpisała się w kalendarz imprez rolniczych, jest to jedna z największych imprez w kraju z tej branży. Cieszy fakt, że znajduje coraz to nowych partnerów do współpracy zarówno medialnych jak i patronów honorowych. Impreza ma charakter przede wszystkim edukacyjny, ale również wzajemnej promocji. Nie tylko Gmina Teresin ale i Powiat Sochaczewski jest szeroko nagłaśniany w kraju. Impreza ma również charakter rekreacyjny. W tym roku była nowość, promowano polski chleb, chleb pełnoziarnisty poprzez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, którego mam zaszczyt reprezentować.

Pan Szymańczak podziękował Dyrektorowi Szpitala p. F. Pasiakowi za prawidłową opiekę medyczną nad imprezą, Policji za utrzymanie porządku publicznego, jak również Strażakom za zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 

Następnie Pan T. Szymańczak poinformował, że jest reprezentantem i koordynatorem Teresińskiego Komitetu Pomocy dla powodzian z Gminy Słubice. Podziękował za pomoc osobom, które włączyli się w tą akcję. Nadmienił, źe Teresiński Komitet Pomocy zorganizował ponad 31 tirów pomocy dla rolników z tej gminy z 8 miejscowości, które były dotknięte tym kataklizmem. Podziękował wszystkim darczyńcom, samorządom, osobom prywatnym. Nie tylko były to dary rzeczowe, ale i wypoczynek dzieci w Ostródzie, udało się załatwić domek holenderski dla Pani która ma 4 dzieci.

 

Pan Szymańczak podziękował również za uczestnictwo w  Dożynkach w Szymanowie. Wiąże się to po części z solidarnością z rolnikami Gminy Słubice ponieważ byli tam zaproszeni wszyscy sołtysi z terenów zalanych, był zaproszony Pan Wójt. W Dożynkach uczestniczył Starosta, Przewodniczący, więc Starostwo Powiatowe było reprezentowane, chleb został wręczony.

 

Pan Szymańczak poinformował, że ponieważ kończy się kadencja ze strony MIR chciałby podziękować za współpracę. Wszystkim kandydatom wybierającym się do powiatu życzył sukcesu, czyli zdobycia mandatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że współpraca w tej kadencji z MIR układała się bardzo dobrze. Radny był na kilku posiedzeniach Powiatowej MIR, zapraszał Przewodniczącego Powiatowej MIR na posiedzenia swojej Komisji.

Radny poinformował, że zasługuje na duże uznanie fakt, iż są ludzie w powiecie sochaczewskim, którzy bezinteresownie podejmują się tego aby pomóc ludziom w nieszczęściu. Słysząc, że tyle tirów pojechało z pomocą w tamten rejon to trzeba powiedzieć że organizatorzy i ci którzy dołożyli się do tego zasługują na duży szacunek. W następnej kadencji Rady Powiatu Komisja Rolnictwa powinna z tymi ludźmi współpracować, bo nie wiadomo co kiedy nas czeka. Symboliczne pieniądze, która przekazała Rada Powiatu dobrze świadczy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 13.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że porządek obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady LIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 25.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:21:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:21:42
 • Liczba odsłon: 1309
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459403]

przewiń do góry