XXX Sesja Budżetowa Rady Powiatu w Sochaczewie             19 grudnia 2008r.

 

 

Protokół Nr XXX/ 2008

 

 

z obrad XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2008 r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XXVIII uroczystej sesji,

b)     XXIX sesji.

4.       Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2009 rok:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii komisji stałych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

d)     odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXX/2008

z obrad XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

19. 12. 2008 r. o godz. 1200 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

W posiedzeniu XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 19. 12. 2008 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli: Radny J. Kraśniewski i Radny J. Gołębiowski.

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny J. Ciura.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                          Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 w/z M. Wójcik

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                               w/z Jan Piecka

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie               Maria Olędzka

Dyrektor MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie                                  Joanna Kamińska

Dyrektor PUP                                                                                             Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZS w Teresinie                                                                            Stanisław Wójcik

Dyrektor ZSS w Sochaczewie                                                                    Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego                                       Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Robert Szewczyk

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                               Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki          Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                          Barbara Bogiel

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński

 

Lista obecności gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.     Otwarcie obrad  

                            

 

Otwarcia  obrad XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Grabarek  stwierdzając  "Otwieram obrady XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji Budżetowej w chwili obecnej udział bierze 18 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny J. Ciura.

Usprawiedliwienie Radnego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady  XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor i wychowankom MOW w Załuskowie za przygotowanie świątecznej dekoracji na sesję.

 

 

Ad. pkt 2.          Przyjęcie porządku obrad     

     

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXX Sesji Budżetowej został doręczony Radnym  w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi  do porządku obrad.

 

Uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał proponowany porządek obrad.

 

Porządek obrad XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XXVIII uroczystej sesji,

b)     XXIX sesji.

4.       Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2009 rok:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii komisji stałych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

d)     odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                przyjęciem głosowało          18  Radnych

"Przeciw"                                                     ----------------

"Wstrzymało się"                                        ----------------

 

Porządek obrad XXX  Sesji Budżetowej  Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad pkt 3 a)                Przyjęcie protokołu z XXVIII uroczystej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXVIII uroczystej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXVIII uroczystej Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXVIII uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXVIII uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Ad pkt 3 b)                Przyjęcie protokołu z XXIX sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4a)                Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż prace nad projektem budżetu na 2009 rok były prowadzone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Nadmienił, iż projekt uchwały budżetowej został doręczony Radnym w ustawowym terminie.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały budżetowej.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu przedstawienia uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak poinformowała, że Radni otrzymali poprawioną wersję projektu uchwały budżetu na rok 2009 r. kwoty dochodów i wydatków budżetowych nie uległy zmianie. Na podstawie decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonano zmiany zapisów wysokości rezerwy budżetowej poprzez dodanie do rezerwy ogólnej i celowej rezerwy oświatowych na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161.000 zł. Dodała, że środki te zapisane były w wydatkach oświatowych – sfinansowane z subwencji oświatowej. Po zmianach rezerwa wynosi 381.000 zł.

Planowane dochody to kwota 57.591.532 zł na sumę tę składają się następujące pozycje:

-          subwencja oświatowa 32.284.327 zł, co stanowi 56,06% ogółem dochodów

-          subwencja wyrównawcza i równoważąca 2.309.381zł,

-          udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.284.704zł, co stanowi 21,33% dochodów ogółem w tym:

a)      podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.004.704zł

b)      podatek dochodowy od osób prawnych – 280.000zł

-          dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – to kwota 5.053.075zł

-          wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.000.000zł

-          wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.300.000zł

-          dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień to kwota – 348.425zł

-          wpływy z usług – odpłatny pobyt pensjonariuszy w DPS – 670.000zł

-          środki z Funduszu Pracy – 345.000zł

-          Pozostałe dochody – 996.620zł, w tym za: użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe.

 

Wydatki budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 63.759.379zł.

Ze środków tych sfinansowane są następujące zadania:

-          wydatki oświatowe – 32.402.727zł, tj. 50,8% wydatków ogółem

-          świadczenia społeczne – 3.094.647zł, - w tym rodziny zastępcze, składki zdrowotne, dotacje dla WTZ, dotacja dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na rok 2009 zaplanowane inwestycje zamykają się kwotą 36.236.487zł, w tym:

-          środki z kredytów i pożyczek – 7.000.000zł

-          środki pochodzące z innych źródeł – 6.004.264zł

-          środki do pozyskania z Unii europejskiej – 23.232.223zł

Planowany kredyt zapisany został jako wkład własny w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na następujące inwestycje:

-          budowa DPS w Młodzieszynie – 3.000.000zł

-          rozbudowa z adaptacją ZSS w Erminowie – 3.000.000zł

-          przebudowa ciągu drogowego ul. Młynarska – 781.294zł

-          przebudowa drogi powiatowej Kamion-Witkowice –Sochaczew – 49.524zł

-          przebudowa drogi powiatowej Wymyśle – Nowosiadło – Piotrkówek – 59.477zł

-          przebudowa drogi powiatowej Paprotnia – Teresin – Szymanów – 109.705zł

 

Wydatki na realizację zadań z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.053.075zł

-          obsługa długu (odsetki od kredytów i obligacji) i poręczeń 1.234.000zł

-          pozostałe wydatki w tej kwocie mieszczą się wydatki związane z pokryciem kosztów działalności: PZD, Dom Dziecka, DPS, POIK, PCPR, Starostwo Powiatowe, PUP.

 

Po stronie przychodów zaplanowana została kwota 8.500.000zł, w tym:

-          emisja obligacji – 1.500.000zł

-          planowany kredyt na wydatki inwestycyjne – 7.000.000zł

 

Rozchody ogółem – 2.332.153zł, w tym: spłaty kredytów 258.572zł, spłata pożyczek – 173.581zł, wykup obligacji – 1.900.000zł.

 

Zadłużenie powiatu po uwzględnieniu planowanego kredytu na rok 2009 wynosi 24,98%, jest to zadłużenie, które nie spowoduje utraty płynności finansowej Powiatu.

Pani Skarbnik nadmieniła, że w swoim wystąpieniu ograniczyła się do podania głównych kwot dochodów wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Szczegółowo omawiane były one na posiedzeniach komisji Rady.

Mając powyższe na uwadze poprosiła Wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu budżetu na 2009 rok.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny J. Kraśniewski. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 4 b)               Odczytanie opinii komisji stałych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem wszystkie Komisje Rady Powiatu zaopiniowały projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2009 rok. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu budżetu wpłynęły poprzez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Opinie w/w Komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Przewodniczących Komisji Rady  o przedstawienie swych opinii na temat projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2009 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 27.11.2008r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2009 rok, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu 27.11.2008r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2009 rok, zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  p. Tadeuszowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  T. Głuchowski poinformował, iż Komisja projektem budżetu dotyczącym wydatków na oświatę, kulturę i sport  zajmowała się w dniu 02 grudnia 2009 r. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Skarbnik, Dyrektor PZE i Pan Wicestarosta. Komisja bardzo szczegółowo zapoznała się z wydatkami. Subwencja oświatowa stanowi ponad połowę budżetu powiatu, tzn. ponad 32 mln zł. Subwencja oświatowa w całości została przeznaczona na wydatki oświatowe. Ujęte zostały w tym wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli 2 razy po 5% i 10% dla obsługi. Zabezpieczone zostały również środki na bieżące remonty szkół w wysokości 1,3 mln zł, zaplanowane są także 2 duże inwestycje tj. budowa ZSS w Erminowie i termomodernizacja ZS RCKU w Sochaczewie. Komisja na swym posiedzeniu rozmawiała również o ZSO im. F. Chopina w Sochaczewie, chodzi o szatnie i front szkoły. Komisja otrzymała zapewnienie iż jest to projekt, który będzie trzeba podjąć całościowo i w tym roku ma być uaktualniona i uzupełniona dokumentacja dotycząca nadbudowy i rozwiązania problemu szatni i frontu budynku.

Komisja żadnych uwag nie miała i opiniuje jednogłośnie pozytywnie projekt budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. Arturowi Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 26.11.2008r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2009 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Wiesławowi Domagalskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 26. 11. 2008 r.  po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2009 rok, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja nad projektem budżetu obradowała w dniu 04.12.2008 r. w pełnym składzie. Komisja zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2009 rok jednogłośnie pozytywnie.

Komisja z zadowoleniem stwierdza fakt, iż projekt budżetu na 2009 rok przeznacza wiele środków finansowych na planowane inwestycje. Z analizy wynika, że tempo inwestycji nie ulegnie zmniejszeniu, a gdyby były pozyskane środki, o które zabiega Zarząd Powiatu to będzie jeszcze bardziej dynamicznie.

Komisja była bardzo zainteresowana pewnymi zadaniami inwestycyjnymi. Po pierwsze ul. Gawłowską i poprawieniem bezpieczeństwa na tej ulicy tj. budową chodnika. Wicestarosta obecny na posiedzeniu Komisji jednoznacznie stwierdził, że budowa chodnika na ul. Gawłowskiej to jest realizacja zadania nr 3 w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, czyli przebudowa układu komunikacyjnego centralnej części Powiatu Sochaczewskiego – I etap – przebudowa drogi powiatowej Kamion-Witkowice-Sochaczew. Ten fakt Komisja przyjęła z dużym zadowoleniem gdyż od początku kadencji na ten temat dyskutowano.

Drugie zadanie, które zwróciło uwagę Komisji to przebudowa ciągu drogowego ul. Młynarska w Sochaczewie, a więc budowa mostu na rzece Utracie. Zadanie to jest ujęte w planie budżetowym, jest ono istotne nie tylko dla mieszkańców miasta ale i okolicznych wsi.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż cieszy fakt że praktycznie w każdej gminie planowane są inwestycje drogowe. Cieszy fakt współpracy z samorządami gminnymi. Radny jest przekonany, że ta współpraca będzie miała  miejsce również na linii Burmistrz – Starosta, czy Starosta – Burmistrz. Tylko współpraca daje pozytywne efekty.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż na Komisji rozmawiano również o niedokończonej ulicy, która jest w ciągu drogi Zosin – Wypalenisko - ul. Trojanowska. Niemniej jednak nie widać tego w planie budżetowym, ale jest to zadanie, które może pojawi się w przyszłym roku.

Komisja zwróciła uwagę na to samo co Komisja Oświaty, tzn. poprawę bezpieczeństwa uczniów w ZSO w Sochaczewie. Wicestarosta udzielił satysfakcjonującej odpowiedzi, bowiem w przyszłym roku będzie wykonany projekt.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja z zadowoleniem przyjmuje projekt budżetu jeśli chodzi o inwestycje, jest to budżet aktywny nie pasywny mimo trudnej sytuacji jaka być może nas czeka. Zarząd patrzy na powiat jako coś spójnego nie zostawiając żadnej gminy na boku. Planowanych jest dużo inwestycji w placówkach oświatowych. Jeśli zostanie zrealizowane to co jest planowane to będzie naprawdę bardzo wysoka ocena dla Zarządu Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 05.12.2008 r. zapoznała się wnioskami Komisji Rady dotyczącymi projektu budżetu powiatu na 2009 rok. Po bardzo szczegółowej analizie, uzyskaniu wyjaśnień od Pani Skarbnik i Pana Wicestarosty, Komisja Budżetowa jednogłośnie, pozytywnie opiniuje projekt budżetu powiatu na 2009 rok. Przewodniczący Komisji nadmienił, iż ma nadzieję że w budżecie roku 2009 będą się pojawiać dodatkowe środki, takie jak pojawiały się w tym roku. Dodał, iż 14,5 mln zł powiat pozyskał w tym roku dzięki działalności Zarządu, za co złożył gratulacje i życzył aby rok 2009 był pod względem finansowym podobny do tego roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował wszystkim Komisjom za pracę nad projektem budżetu na rok 2009, a ich Przewodniczącym za dotrzymanie terminów i sprawne zaopiniowanie projektu budżetu.

 

Ad. pkt 4 c)               Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 298/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu wraz z uzasadnieniem.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2009 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

 

 

Ad. pkt 4 d)               Odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysiowi w celu odczytania stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Rady Powiatu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że projekt budżetu powiatu na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady. Radni nie wnieśli uwag i nie zgłosili wniosków do projektu.

W czasie prac nad projektem z pewnością zauważyliście Państwo, że zawiera on bardzo ambitne zamierzenia inwestycyjne, na łączną kwotę 36.236.487zł, w tym udziały własne powiatu na kwotę ponad 7.000.000zł, które pozyskane będą z planowanego kredytu. Najważniejsze z planowanych inwestycji to:

-          budowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,

-          rozbudowa i adaptacja Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie,

-          termomodernizacja ZS RCKU,

-          kontynuacja inwestycji drogowych rozpoczętych w 2008 roku, na czele z inwestycją historyczną i sztandarową  tj. budowa 2 obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie.

Ponadto zaplanowana jest kontynuacja prac remontowych w placówkach oświatowych.

Oprócz planowanych inwestycji i remontów przedstawiony projekt budżetu zabezpiecza wydatki bieżące wszystkich naszych jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu przewidziano na koniec 2009 roku zadłużenie w wysokości 24,98% planowanych dochodów i jak wspomniała wcześniej Pani Skarbnik nie spowoduje ono utraty płynności finansowej Powiatu, co potwierdza pozytywna opinia RIO.

Na zakończenie Starosta podziękował wszystkim Radnym za wnikliwą analizę projektu budżetu na 2009 rok i nie ukrywa, że liczy na okazanie Zarządowi zaufania wyrażonego przyjęciem zaproponowanej uchwały, o co Radnych poprosił.

Ad. pkt 4 e)               Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że bardzo dobrze iż na Komisjach odbyła się merytoryczna dyskusja nad projektem uchwały.

Radny zwrócił uwagę, że w przychodach poszczególnych naszych jednostek pojawiły się pewne środki finansowe jak co roku. Dobrze się dzieje, że w budżecie te środki od razu są przypisane tym jednostkom, które je wypracowały. To mobilizuje dyrektorów, kierowników do tego aby zabiegać o dodatkowe środki finansowe.

Druga sprawa, która daje większą samodzielność i lepszą możliwość gospodarowania środkami tj. upoważnienie kierowników zakładów, czy dyrektorów jednostek do tego że mogą dokonywać zmian w planie budżetowym, w wydatkach bieżących, czy między paragrafami.

Radny nadmienił, iż istotną kwestią w tych trudnych czasach jest zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego. Zadłużenie powiatu na ok. 24%, gdyby 7mln zł planowanych w budżecie zmaterializować to jest to zadłużenie bardzo bezpieczne.

Na zakończenie Radny poinformował, że będzie głosował za przyjęciem budżetu powiatu na 2009 rok.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

Ad. pkt  4 f)               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt budżetu powiatu na 2009 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                             ---------------

 

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2009 rok została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 5.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek w imieniu Prezydium Rady pogratulował Zarządowi przyjęcia przez Radę jednogłośnie budżetu na 2009 rok. Życzył pomysłów, wytrwałości w pozyskiwaniu dalszych środków budżetowych, aby nasz powiat w 2009 roku bez zagrożeń mógł realizować swoje zamierzenia i wypełniać powinności na niego nałożone, ale jednocześnie rozwijać się służąc mieszkańcom naszego powiatu.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

                                            

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

 

Starosta T. Koryś podziękował Radnym za jednogłośnie przyjęcie budżetu powiatu na 2009 rok. W imieniu Zarządu zapewnił, że zrobią wszystko aby pozyskać kolejne środki finansowe dla powiatu.

Następnie Starosta poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta zaproponował, że przedstawi informacje wraz z jej uzupełnieniem na następnej sesji, która odbędzie się w pół godziny po zakończeniu Sesji Budżetowej.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 6.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał się Radnych czy akceptują aby Starosta na następnej Sesji przedstawił wszystkie informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Radni przychylili się do propozycji.

 

 

 

Ad pkt  6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach, konferencjach, sesjach:

-          uroczystym koncercie inauguracyjnym XVI Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w Sochaczewie,

-          uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Powiatu Sochaczewskiego w Giżycach,

-          konferencji „10 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego, dokonania i perspektywy” w Pułtusku,

-          uroczystości nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Gawłowie i poświęcenia sztandaru,

-          konferencji powiatowej w Sochaczewie na temat „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury”,

-          konferencji Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia lokalnego i aktywizacji pracy w Sochaczewie,

-          uroczystości przekazania specjalnego samochodu pożarniczego tzw. podnośnika dla KP PSP w Sochaczewie,

-          Sesji Rady Gminy w Młodzieszynie,

-          spotkaniu opłatkowym z Radą Gminy w Iłowie,

-          uroczystym spotkaniu wigilijnym nauczycieli zorganizowanym przez Klub Nauczyciela, Zarząd Oddziału ZNP i Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie,

-          spotkaniu wigilijnym WTZ w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska reprezentowała Radę w:

-          koncercie laureatów XVI Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w Sochaczewie,

-          Miejskim Dniu Pracownika Socjalnego w Sochaczewie,

-          uroczystości otwarcia sali gimnastycznej oraz Klubu Olimpijczyka Jedynka przy Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie,

-          koncercie kolęd w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie,

-          spotkaniu integracyjnym „Kolędujmy wszyscy wraz” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie.

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli też i inni Radni.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęła odpowiedź na Stanowisko Rady Powiatu podjęte w sprawie punktu poboru krwi w szpitalu. Przewodniczący odczytał w/w odpowiedź.

Odpowiedź na stanowisko w załączeniu – Złącznik Nr 7.

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęło również pismo od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, które następnie odczytał.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodniczący poinformował, że do Rady Powiatu ale również i do Starosty wpłynęło pismo od Wójta Gminy Iłów następującej treści: Wójt Gminy Iłów w załączeniu przesyła pismo sołtysów i podpisy mieszkańców Gminy Iłów  w sprawie remontu nawierzchni i urządzeń drogowych na drodze powiatowej Iłów-Młodzieszyn z prośbą o rozpatrzenie sprawy. Obecny stan techniczny tej drogi jest po prostu katastrofalny, po tej drodze kursują autobusy komunikacji publicznej oraz autobusy dowożące dzieci do szkół oraz liczne pojazdy prywatne. W przypadku zaistnienia kolizji na drodze krajowej nr 50 droga jest wykorzystywana jako objazd dla ruchu tranzytowego, w tym dla samochodów ciężarowych typu TIR. Obecny stan techniczny nawierzchni i parametry drogi stwarzają znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników i dlatego popieram prośbę mieszkańców oraz wnioskuję o włączenie do planów inwestycyjnych modernizacji tej drogi w trybie awaryjnym. Ze swej strony pragnę zapewnić, że Gmina Iłów jest zainteresowana współpracą i pomocą w realizacji tego zadania od wielu lat oczekiwanego przez społeczeństwo znacznej części gminy. W załączeniu lista z podpisami.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w ramach prac Przewodniczącego Rady został opracowany projekt Harmonogramu prac Rady Powiatu na 2009 rok w porozumieniu ze Starostą i Wicestarostą. Został on zaakceptowany przez Prezydium Rady i zostanie przedłożony Radnym do zatwierdzenia na planowanej sesji w dniu 30.12.2008r. o godz. 1300. Ze strony Komisji nie było żadnych sygnałów co do wprowadzenia punktów do harmonogramu prac Rady.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w imieniu Rady Powiatu podpisał wraz z Panem Starostą życzenia dla okolicznych samorządów, instytucji, jednostek i osób, które współpracują z samorządem powiatowym.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od:

-          Przewodniczącej Rady Miasta Danuty Radzanowskiej,

-          Burmistrza Miasta Sochaczewa Bogumiła Czubackiego,

-          Przewodniczącej Rady Gminy w Młodzieszynie Albiny Doroba i Wójta Gminy Młodzieszyn Joanny Szymańskiej,

-          Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej Mirosława Jelonka i Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego,

-          Dyrektora ZSS w Sochaczewie Hanny Milcarz,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, pracowników oraz młodzieży Zespołu Szkół w Teresinie,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów ZS CKP w Sochaczewie,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów ZS RCKU w Sochaczewie,

-          Kierownika POIK w Sochaczewie p. Moniki Radwańskiej-Komosa,

-          Dyrektora, Rady Pedagogicznej, uczniów i pracowników ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,

-          Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszka Pasiaka,

-          Dyrekcji, mieszkańców i pracowników DPS w Sochaczewie,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i pracowników oraz wychowanek MOW „Dom na Szlaku” im. Gen. Kutrzeby w Załuskowie,

-          Dyrekcji i pracowników PCPR w Sochaczewie,

-          Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzaty Dębowskiej z pracownikami,

-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Marii Olędzkiej,

-          Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie Waldemara Orlińskiego,

-          Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2380 w Sochaczewie ppłk Dariusza Cichala,

-          Rady Nadzorczej Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka,

-          Uczestników i pracowników WTZ w Sochaczewie,

-          Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół  Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie Stanisława Kajdasa  i Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie,

-          Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Mieczysława Głuchowskiego z pracownikami,

-          Danuty Malickiej z Firmy DIM 2 COMPLEX w Warszawie,

-          Dyrektora i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,

-          Zespołu Mazowieckiego Portu Lotniczego w Sochaczewie,

-          Dyrekcji i pracowników Sochaczewskiej Szkoły Umiejętności,

-          Kierownika Oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Czesława Gwary,

-          Chórzystów Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej,

-          Dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,

-          Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzego Misiaka,

-          Firmy MARS Polska.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu swoim, całego Prezydium Rady, Starosty, Zarządu zaprosił wszystkich na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się po zakończeniu następnej XXXI Sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Z-cy Burmistrza Miasta Sochaczewa p. K. Ciołkiewicz.

 

Z-ca Burmistrza  p. K. Ciołkiewicz na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję Rady Powiatu, jak również za możliwość zabrania głosu. Swoje wystąpienie podzielił na 3 aspekty.

1.       Podziękowania

Z-ca Burmistrza poinformował, że po 2 latach już czas najwyższy i jest stosowana pora żeby takowe podziękowania publicznie padły. Ta współpraca przynosi owoce, przynosi pożytki dla całego regionu sochaczewskiego. Nadmienił, iż chciały aby te podziękowania nie były pustymi słowami, żeby nie była to czysta kurtuazja. Dlatego podał dwa z licznych przykładów ilustrujących dobrze, merytorycznie układającą się współpracę.

-          Współpraca ma charakter regionalny, bo te działania, które podejmuje samorząd powiatowy a również i miasto często wykraczają poza granice funkcjonowania jednostek samorządowych. Dwa lata temu rozpoczęto prace nad projektem poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew. Co ten projekt oznacza dla miasta? Otóż dzisiaj Sochaczew skanalizowany jest w 2/3, natomiast 1/3 jeszcze nie. Przekładając to na cyfry i kilometry długości sieci kanalizacyjnej wynosi to odpowiednio 250 mln i 87 km. Przy budżecie miasta wysokości 82 mln zł i jednostki która ma realizować ten projekt - Zakład Wodociągów i  Kanalizacji o kapitale zakładowym 37 mln zł to już jest skala zadania o charakterze regionalnym. Dlatego kiedy braliśmy się za ten projekt to była duża niewiara, że się nie uda, że to jest niemożliwe. Ja nie mówię, że ten projekt jest zrealizowany, natomiast jedno jest pewne osiągnęliśmy pierwszy etap. Drugi jest przed nami, jeszcze trudniejszy. Pozyskaliśmy pieniądze z Funduszu Spójności, został rozstrzygnięty długo oczekiwany pierwszy konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska na te projekty. Wśród 97 projektów zakwalifikowano 37, w tym Sochaczewski. Jest to kwota 102 mln zł, a cały I etap wyniósł 180 mln zł.

Z-ca Burmistrza poinformował, że bez współpracy z samorządem powiatowym ten projekt nie miał żadnych szans powodzenia. To była mozolna codzienna współpraca w dziedzinie dokumentacji, uzgadniania, wydawania pozwoleń na budowę itd. W imieniu Pana Burmistrza i swoim własnym podziękował Zarządowi, Starostom, dyrektorom Wydziałów, wszystkim pracownikom. Na co dzień pracowali głównie z Wydziałem Architektury, Wydziałem Geodezji, Powiatowym Zarządem Dróg, Wydziałem Komunikacji. Podziękował również wszystkim jednostkom, instytucjom, inspekcjom powiatowym gdzie relacje również układają się pozytywnie.

-          Narodowy program budowy dróg lokalnych – schetynówka. Zarówno powiat jak i miasto uzyskały kwalifikacje w realizacji swoich wytypowanych dróg. Miasto uzyskało 600.000zł na dokończenie ul. Traugutta. I etap remontu tej ulicy został zakończony. Ulica ta stanowi nerw komunikacyjny naszego miasta. Ona stanowi nowy wizerunek dla tego miasta. Tak jak I część ul. Traugutta ma wyglądać w przyszłości jak najwięcej ulic w Sochaczewie. Gdyby nie było tu działania między jednostkami samorządowymi powiatu i miasta nic by z tego nie wyszło. Z-ca Burmistrza podziękował Zarządowi za takie a nie inne pozytywne decyzje podejmowane pod presją czasu.

 

2.      Gratulacje

Z-ca Burmistrza serdecznie pogratulował samorządowi powiatowemu osiągnięć, wyników i tego co dzisiaj można było usłyszeć. Bardzo dobra kondycja finansowa powiatu, wskaźniki zadłużenia bezpieczne, pozyskanie pieniędzy zewnętrznych rekordowe, inwestycje wykonane.

 

3.      Życzenia

Z-ca Burmistrza życzył kontynuacji jak najlepszych, największych dokonań i osiągnięć samorządu powiatowego, nie tylko dla całego regionu ale dla dalszej poprawy warunków życia społeczeństwa w ujęciu lokalnym. Życzył Radzie Powiatu, pracownikom Starostwa i wszystkich jednostek żeby nie zabrakło sił i motywacji, zdrowia, aby osiągnięcia były jak największe ku zadowoleniu obu stron.

Z-ca Burmistrza złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzył aby te święta były pełne satysfakcji, zadowolenia, spokoju, radości zarówno w samorządzie jak również w życiu rodzinnym i osobistym, żeby nowy rok przynosił same sukcesy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż bardzo miło słyszeć że Wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne, Zarząd potrafią w sprawach ważnych, rozwojowych podjąć decyzje czasami bardzo szybko i to decyzje trudne, ale one służą wszystkim naszym mieszkańcom z czego można być zadowolonym. Przewodniczący w imieniu wszystkich Radnych podziękował za życzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w tym punkcie.

 

Więcej głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny J. Gołębiowski. Rada obraduje w 19 osobowym składzie, gdyż w międzyczasie obrady sesji opuścił Radny W. Kowala.

 

 

 

Ad. pkt  10.          Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę i uwagę na Sesji. Jednocześnie Przewodniczący zaprosił wszystkich Radnych i gości na XXXI Sesję Rady Powiatu w dniu dzisiejszym o godz. 1400.

 

Radni zaproponowali aby następna Sesja rozpoczęła się 15 min. wcześniej tzn. o godz. 1345.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał wszystkich Radnych czy zgadzają się aby XXXI Sesja rozpoczęła się o godz. 1345.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXX Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady zakończono o godz. 1330.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:23:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:23:40
 • Liczba odsłon: 1385
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448692]

przewiń do góry