UCHWAŁA  NR  XL/149/2009

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  28  SIRPNIA  2009  ROKU

 

 

w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001 roku  Nr  142,  poz.  1592 z  późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.   z 2000 r.  Nr 98 poz. 1071  z  późń.  zmianami)

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Po  rozpatrzeniu  skargi Pana   Józefa  Dębskiego  z  dnia  15  czerwca  2009  roku
na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego dotyczącą wykonywania  zadań  związanych
z nadzorem  nad  Stowarzyszeniem  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Brzozowie     -  uznaje się tę skargę za bezzasadną.

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie,  do  poinformowania    skarżącego  o  sposobie  załatwienia  jego  skargi.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W  dniu  15  czerwca  2009  roku  wpłynęła  do  Zarządu  Powiatu w  Sochaczewie  skarga  Pana  Józefa  Dębskiego  na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego  w zakresie  wykonywania  przez  niego  zadań  ustawowych  dotyczących  nadzoru  nad  działalnością  Stowarzyszenia  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Brzozowie.  Ponieważ,  zgodnie  z  przepisem  art.  229  pkt.  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz. U.  z  2000 r.  Nr  98  poz.  1071  z  późn. zm.)  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  starosty jest  rada  powiatu  -  Zarząd  Powiatu 
w  Sochaczewie  pismem   Nr  OR.0552-5/09  z  dnia  17  czerwca  2009  roku  przekazał  powyższą  skargę  organowi  stanowiącemu  Powiatu  w  Sochaczewie  do  rozpatrzenia.  Przedmiotem  tej  skargi  jest  zarzut  bezczynności  Starosty  Sochaczewskiego
w  załatwieniu  wniosku  Pana  Józefa  Dębskiego  z  dnia  2  grudnia  2008  roku  w  sprawie  nieprawidłowości  w  działaniu  organów  Stowarzyszenia  Ochotnicza  Straż  Pożarna 
w  Brzozowie,  uzupełnionego  wnioskiem  skarżącego  z  dnia  31  marca  2009  roku.

           

            Dla  rozpatrzenia  powyższej  skargi  Pana  Józefa  Dębskiego  istotną  kwestią  było  ustalenie  charakteru  prawnego  postępowania  nadzorczego  określonego  w  rozdziale 
3  ustawy  z  dnia  7 kwietnia  1989  roku  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz. U.  z  2001 r. 
Nr  79  poz.  855  z  późn. zm.)  przypisanego,  odpowiednio,  do  kompetencji:

 

-        wojewody  właściwego  ze  względu  na  siedzibę  stowarzyszenia  -  w  zakresie  nadzoru  nad  działalnością  stowarzyszeń  jednostek  samorządu  terytorialnego, 

-        starosty  właściwego  ze  względu na  siedzibę  stowarzyszenia  -  w  zakresie  nadzoru  nad pozostałymi  stowarzyszeniami. 

 

W  orzecznictwie  sądów  administracyjnych  przyjęto    działania  organów  nadzorujących  określone  przepisami  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach  nie    podejmowane 
na  podstawie  przepisów  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  i  nie  mają  charakteru  decyzji  administracyjnej  ani  innego  aktu,  który  określałby  obowiązki  albo  uprawnienia  skarżącego.  Tym  samym  działań  organów  nadzorujących  prowadzonych  na  podstawie  tej  ustawy  nie  można  uznać  za  czynności  z  zakresu  administracji  publicznej  (vide: np.    postanowienie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  sygn. akt. II OSK 1559/08  z  dnia  31  października  2008 r.).  Powyższe  stanowisko  sądów  znajduje  potwierdzenie  w  treści  przepisu  art.  1  pkt.  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zgodnie  z  którym  -  kodeks  ten  normuje  jedynie  postępowanie  przed  organami  administracji  publicznej w  należących  do   tych  organów w sprawach  indywidualnych  rozstrzyganych  w  drodze  decyzji  administracyjnej  (przepisy  ustawy  Prawo 
o  stowarzyszeniach  nie  przewidują natomiast  możliwości  rozstrzygania  spraw  będących  przedmiotem  skargi  w  drodze  decyzji  administracyjnych).

 

Powyższe  ustalenia  prowadzą  do  wniosku,  iż:

 

-        postępowanie  organów  nadzorujących  określone  przepisami  ustawy  Prawo 
o  stowarzyszeniach  nie  jest  prowadzone  na  podstawie  przepisów  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  a tym  samym  nie  stosuje  się  do  tego  postępowania  przepisów tego  kodeksu  normujących  terminy  załatwienia  spraw 
(art.  35  i  następne  Kpa).  Również przepisy   ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach 
nie  regulują kwestii  związanych    z  terminami  prowadzonego  przez  organy  nadzorujące  postępowania  nadzorczego  w  stosunku  do  stowarzyszeń.  W  związku 
z  powyższym  trudno  jest  mówić  w  tych  przypadkach  o  bezczynności  organów  nadzorujących  stowarzyszenia,

-        skarżący  Pan  Józef  Dębski  nie  jest  stroną  postępowania  prowadzonego  przez  organ  nadzorujący  na  podstawie  prawa  o  stowarzyszeniach,  bowiem  postępowanie  to 
nie  dotyczy jego  praw  i  obowiązków.  W  tym  stanie  rzeczy  wnioski  Pana  Józefa  Dębskiego  nie  były  wnioskami  strony  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  a  jedynie  sygnałem  o  ewentualnych  nieprawidłowościach  w  działaniach  organów  stowarzyszenia,  który  po  jego  ewentualnym  zbadaniu  mógł  być  podstawą  dla  organu  nadzorującego  do  podjęcia  czynności  określonych  przepisem  art. 28  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach.  W  tym  stanie  formalno  prawnym  sprawy  należy  uznać,    Starosta  Sochaczewski  nie  był  obowiązany  do  poinformowania  skarżącego  o  sposobie  wykorzystania  Jego  wniosków  (pomijając  fakt,    Starosta  poinformował   skarżącego  o  sposobie  załatwienia  spraw  poruszonych  w  Jego  wnioskach,  podając  motywy  zajętego 
w  tych  sprawach  stanowiska).

 

            Podkreślenia  w  sprawie  wymaga  również  fakt,    uprawnienia  organów  nadzorujących  wynikające  z  przepisów  Prawa  o  stowarzyszeniach    dość  ograniczone.  Bowiem  ustawodawca  przyznał  tym  organom  jedynie  prawo  do  żądania  dostarczenia  przez  zarząd  stowarzyszenia,  w  wyznaczonym  terminie,  odpisów  uchwał,  walnego  zebrania członków  (vide:  art.  25  pkt.  1  ustawy)  oraz  żądania  od  władz  stowarzyszenia  niezbędnych  wyjaśnień  (vide:  art.  25  pkt.  3  ustawy).  Tymczasem  zbadanie  spraw  poruszonych  we  wniosku  Pana  Józefa  Dębskiego  wymagało  analizy  treści  uchwał  organu  wykonawczego  stowarzyszenia  (zarządu)  do  przekazania  których  stowarzyszenie  nie  było  obowiązane  przepisami  ustawy.  Czas  niezbędny  do  uzyskania  tych  źródłowych  dokumentów  od  stowarzyszenia  miał  niewątpliwie  wpływ  na termin:  zbadania  przedmiotowej  sprawy  i  zajęcia  stosownego  stanowiska  przez  Starostę  Sochaczewskiego.

 

            Mając  na  względzie  powyższe  skargę  Pana  Józefa  Dębskiego  należy  uznać 
za  bezzasadną.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-23 12:27:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-23 12:27:20
  • Liczba odsłon: 1432
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460401]

przewiń do góry