UCHWAŁA Nr XII/51/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1

 

1. Uchwała określa warunki całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1/ dziecku – należy przez to rozumieć osoby małoletnie umieszczone w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletnie, które pozostają w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, którą rozpoczęły przed osiągnięciem pełnoletności;

2/ dochodzie rodziny – należy przez to rozumieć sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego ustalenie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;

3/ dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

4/ kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

 

§ 2

Starosta może całkowicie zwolnić rodziców z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, gdy:

  1. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego;
  2. rodzice dziecka ponoszą opłatę za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce interwencyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej i dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu tej opłaty nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego;
  3. dochód na osobę w rodzinie jest większy od 150% kryterium dochodowego, ale nie przekracza 250% przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności:

  1. istnieje w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba;
  2. wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i powyżej);
  3. zaistnieje zdarzenie losowe, którego skutki dotkną członków rodziny;
  4. zaistnieje klęska żywiołowa.

 

§ 3

1. Starosta może zwolnić częściowo rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w zależności od wysokości dochodu w rodzinie.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 ustala się według następujących zasad:

 

Tabela zwolnień z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Lp.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:51:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:56:55
 • Liczba odsłon: 1277
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448962]

przewiń do góry