Podstawa prawna

1. Ustawa  z dnia 20.czerwca 1997r  Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ((t.j. Dz.U. z 2016r poz.627).)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami(Dz.U. z 2016r poz.231),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, poz. 973.
5. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r, w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami(Dz. U. z 2016r poz.702). 

Art.10 ust.5  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami(tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.155 ze zm).

Wymagane dokumenty

Wniosek

Załączniki w oryginale:

- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą

naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby

twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę

w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami

nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 231

wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku

do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 4) ); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie

z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek

twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do

wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego

techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

  -  dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami oraz akta ewidencyjne kierowcy -   przesłane z jednostki wojskowej, w której został wystawiony dokument

  dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

Do wglądu

 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65   tel.046 864 18 11.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za blankiet prawa jazdy - 100,00 zł.

Opłata ewidencyjna

 • za wydanie prawa jazdy -0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu dokumentów z jednostki wojskowej i ich sprawdzeniu Wydział przesyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu. Czas oczekiwania: ok. 1 miesiąc.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl .

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Dokument potwierdzający nabycie uprawnień do kierowania pojazdem żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej wydaje dowódca jednostki, w której odbywa on służbę. Dokument ma kształt pozwolenia do kierowania pojazdem i jest wystawiany na okres nie przekraczający jednego roku.
 2. Po zakończeniu służby wojskowej pozwolenie może być wymienione na prawo jazdy w urzędzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania strony.

Kontakt: Izabela Bednarska, Katarzyna Zygmuntowicz w poniedziałki w godz.10.00-17.30 w pozostałe dni w godz.8.00-15.00.

 

 

Zamieszczony wzór wniosku tylko do celów informacyjnych. Oryginał do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.

https://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/wniosekprawojazdy14072016.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Bednarska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-14 08:07:50
 • Liczba odsłon: 1452
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460427]

przewiń do góry