Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

  Nr   XLIV/161/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 238, art. 242, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,   art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)   Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Dochody w łącznej kwocie 65.980.846 zł,   w tym:

1)       dochody bieżące w kwocie: 59.675.181 zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie: 6.305.665 zł,

­    zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

1.   Wydatki w łącznej kwocie 67.210.273 zł, w tym:

1)       wydatki bieżące w kwocie 61.281.850 zł,

2)       wydatki majątkowe w kwocie 5.928.423 zł,

­    zgodnie z załącznikiem   nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.229.427 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie   800.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 429.427 zł,

-       zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł.

 

       § 5

 

1. Rezerwę ogólną   w wysokości   130.000 zł.          

2. Rezerwy celowe   w wysokości   20.000 zł,  

w tym na:  

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000 zł,

 

 

§ 6

 

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów    lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

 

1.       Dotacje podmiotowe dla:

1)    Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów w wysokości 3.262.441 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

2.       Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

 

§ 8

 

 

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie   z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

1.       Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody   154.000zł,

2)       wydatki   140.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

 

2.       Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)       przychody 850.000 zł,

2)       wydatki 850.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 10

 

1.       Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2.       Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

3.       Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 11

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

 

 

 

§ 12

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku   i lata następne.

 

§ 13

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

 

  Do pobrania:

Treść uchwały

Załączniki do uchwały  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-08 12:48:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Cholewa Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-21 12:33:38
  • Liczba odsłon: 1645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459533]

przewiń do góry