Uchwała Nr VIII/42/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217                  art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.045.173 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 116.000 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.454.015 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 67.535.015 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.919.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”

 

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.475.711 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu  o łączną kwotę 456.538 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.685.444 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.708.695 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.976.749 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.

 

 

5. § 3 Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 768.571 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 758.571 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 690.000 zł (emisja papierów wartościowych – 600.000 zł, oraz wolne środki – 90.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 690.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 431.429 zł).

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”.

 

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”

 

 

7. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.”.

 

 

8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiany w planie przychodów budżetowych

 

Plan przychodów budżetowych na 2011 rok został zwiększony w kwocie 90.000 zł                         w paragrafie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Teresinie’ – wartość zadania 60.000 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki remontowe jednostki KP PSP                         w Sochaczewie – 30.000 zł.

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 740.000 zł dokonano na podstawie Promesy                       z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice”.

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększenia w kwocie 20.000 zł dokonano na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie Nr 57/2011 z dnia 21.06.2011r. z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenia w kwocie 101.000 zł oraz zmniejszenia w kwocie 100.000 zł dokonano w celu urealnienia planu :

-  poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami – 100.000 zł

- w związku z przesunięcie środków z Rozdziału 90019 – zwiększono plan w kwocie 1.000 zł.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 117.773 zł dokonano na podstawie:

-  Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 092/2011 z dnia 22 lipca 2011r z przeznaczeniem                  na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP                         w Sochaczewie – 111.718 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 077/2011 z dnia 4 lipca 2011r z przeznaczeniem                  na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP                         w Sochaczewie – 6.055 zł,

 

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 29.300 zł dokonano na podstawie informacji                     z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zwiększenia w kwocie 100 zł dokonano celu urealnienia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenia w kwocie 600 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów w związku                    z wyższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie wpływów z różnych dochodów.

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększenia w kwocie 850 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów w związku                    z wyższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie wpływów z różnych opłat.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększenia w kwocie 20.550 zł dokonano w celu urealnienia planu dochodów budżetowych w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z różnych dochodów.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar              za korzystanie ze środowiska

Zmniejszenia planu w kwocie 16.000 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy Rozdziałami:

- 1.000 zł – pozostałe odsetki - przesunięcie do Rozdziału 75020 – starostwa powiatowe,

- 15.000 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych – przesunięcie do nowo utworzonego Rozdziału 90095 – pozostała działalność w związku z poprawnym zapisem kwoty planu dotacji.

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wprowadzenia planu w kwocie 15.000 zł dokonano w związku z urealnieniem planu dochodów poprzez przesunięcie środków pomiędzy Rozdziałami w związku z poprawnym zapisem kwoty planu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmian w łącznej kwocie 78.400 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków w jednostce PZD w Sochaczewie poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

 

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 740.000 zł dokonano na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice”- realizacja planowana przez jednostkę PZD w Sochaczewie

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 20.000 zł oraz zmniejszenia w kwocie 14.000 zł dokonano:

- na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie Nr 57/2011            z dnia 21.06.2011r. zwiększono plan w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

- w celu urealnienia planu wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia planu w kwocie 14.000 zł w związku z przesunięciem planu do Rozdziału 75020 z przeznaczeniem                        na wydatki bieżące.

 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmian w łącznej kwocie 7.000 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w jednostce PINB w Sochaczewie                z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmian w łącznej kwocie 2.000 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenia w kwocie 131.100 zł oraz zmniejszenia w kwocie 110.000 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez:

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w jednostce Starostwo Powiatowe                           w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (110.000 zł),

-  zwiększenie planu w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – środki pochodzące z przesunięcia z Rozdziału 71014,

-  zwiększenie planu w kwocie 7.100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – środki pochodzą z urealnień planu dochodów.

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmian w kwocie 7 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu w kwocie 30.000 zł dokonano w związku ze zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki remontowe KP PSP w Sochaczewie.

 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 129.373 zł oraz zmniejszenia w kwocie 11.600 zł dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 092/2011 z dnia 22 lipca 2011r z przeznaczeniem                  na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP                         w Sochaczewie – 111.718 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 077/2011 z dnia 4 lipca 2011r z przeznaczeniem                  na zwiększenie dobowych stanów etatowych – rekompensata za nadgodziny w KP PSP                         w Sochaczewie – 6.055 zł,

- pisma z jednostki – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków budżetowych w kwocie 11.600 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętów                   oraz zakup leków i materiałów medycznych,

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenia w kwocie 277.927 zł oraz zmniejszenia w kwocie 188.627 zł dokonano                      w związku z :

- zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29.300 zł dokonanej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych,

 -urealnieniem planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 188.627 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych,

- zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne                              pn. „ Wykonanie przyłącza gazowego w zespole Szkół w Teresinie” – 60.000 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmian w łącznej kwocie 40.000 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                       i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmian w łącznej kwocie 540 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki POIK w Sochaczewie                z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmian w łącznej kwocie 265 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki PUP w Sochaczewie                z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmian w łącznej kwocie 99 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki PPP w Sochaczewie                z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 15.000 zł, dokonano z przeznaczeniem na wydatki bieżące – remontowe w MOW w Załuskowie. Środki pochodzą z urealnienia planu dochodów budżetowych.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmian w łącznej kwocie 4.000 zł dokonano w związku z urealnieniem planu poprzez przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w planie jednostki Starostwo Powiatowe                 w Sochaczewie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”

Zmiany w załączniku polegają na :

- zwiększeniu planu w kwocie 60.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Teresinie” – łączna wartość zadania w kwocie 60.000 zł to środki pochodzące z przychodów z  innych źródeł,

-  urealnieniu zapisu planu środków własnych w zadaniu pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego” – do kwoty 126.000 zł, która stanowi łączna wartość zadania,

-   urealnieniu zapisu planu środków własnych w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne                     dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – zakup kserokopiarki” – do kwoty      24.000 zł, która stanowi łączna wartość zadania.

-  w zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w m. Witkowice” zł - urealnieniu zapisu środków w kwocie 740.000 zł z planowanych do pozyskania na pozyskane                         oraz urealnieniu pozostałych środków planowanych do pozyskania do kwoty 185.525 zł. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie.Załączniki:

042_zalacznik_nr_1.xls

042_zalacznik_nr_2.xls

042_zalacznik_nr_3.xls

042_zalacznik_nr_4.xls

042_zalacznik_nr_5.xls

042_zalacznik_nr__6.xls

042_zalacznik_nr__7.xls

042_zalacznik_nr__8.xls


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-13 15:01:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 15:01:24
  • Liczba odsłon: 1316
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448710]

przewiń do góry