Uchwała Nr XXV/145/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j Dz. U. 2013.poz.595) art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, 217, art. 235, art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013 Nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.481.271 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 128.761 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.130.715 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.059.191 zł. Dochody bieżące zmniejsza                          się o kwotę 34.814 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 71.153.657 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 422.080 zł. Dochody majątkowe zmniejsza                   się o kwotę 93.947 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.977.058 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.991.218 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 3.022.869 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.932.151 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.940.007 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.507.498 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 68.338.426 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.211 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe        o kwotę 515.371 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.593.725 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok”.

 

 

§ 2

 

 

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie         1.198.564 zł, która zostanie przeznaczona na:

- pokrycie wykupu obligacji samorządowych – 1.198.564 zł.

 

Przychody budżetu w wysokości 951.436 zł, rozchody w wysokości 2.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

 

 

 

§ 3

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2013 rok”.

 

 

6. Zmiany w załączniku dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów”.

 

 

7. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2013 roku”

 

 

8. Zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe, obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „ Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe w 2013 roku”.

 

 

9. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok”.

 

 

10. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013”.

 

 

11. Rozwiązaniu ulega rezerwa ogólna, w zawiązku z czym zmniejsza się plan o kwotę 11.108 zł. Plan rezerwy kryzysowej nie uległ zmianie i wynosi 104.000 zł. Łączny plan rezerw wynosi 104.000 zł.

 

 

§ 4

 

 

Uchyla się paragrafy 4 i 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013     Nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

§ 5

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 6

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_xxv_145_2013.docx

zal_nr_1_dochody_xxv_145_2013.xls

zal_nr_2_wydatki_xxv_145_2013.xls

zal_nr_3_wydatki__biez_xxv_145_2013.xls

zal_nr_4_wyd_maj_xxv_145_2013.xls

zal_nr_5_przychody_i_rozchody_xxv_145_2013.xlsx

zal_nr_6_adm_rzadowa_xxv_145_2013.xls

zal_nr_7_dotacje_niepubliczne_xxv_145_2013.xlsx

zal_nr_8_dot_cel_dla_podm_zal_i_niezal_xxv_145_2013.xlsx

zal_nr_9_rachunki_wydzielone_xxv_145_2013.xlsx

zal_nr_10_inwest_xxv_145_2013.xlsx

zal_nr_11_umowy_jst_xxv_145_2013.xls

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-09 12:09:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 12:09:13
  • Liczba odsłon: 1199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459939]

przewiń do góry