Uchwała Nr XXI/119/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 marca 2013 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie określającym tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół

publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz tryb i zakres

kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLV/168/2009 Rady Powiatu

w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom

o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu

Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 222, poz. 7035) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 po ust 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Organ prowadzący szkołę, o której mowa w § 3 ust 2, oprócz  informacji określonej w ust. 4, obowiązany jest do złożenia do Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie dodatkowej informacji o uczniach uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

7. Wzór informacji, o której mowa w ust. 6 określa załącznik Nr 2a do regulaminu.”

2)   w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkołom nie wymienionym w ust. 1 udziela się dotacji na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Sochaczewskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.”

3)   do Regulaminu dodaje się załącznik Nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4)   załącznik Nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


UZASADNIENIE

 

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym                  na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do kompetencji organu stanowiącego powiatu należy ustalenie, w formie stosownej uchwały, trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu powiatu szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji                           i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji. Przedłożony Radzie Powiatu w Sochaczewie projekt zmiany dotychczasowej uchwały Rady Powiatu podjętej w tej sprawie ma na celu dostosowanie jej treści do znowelizowanych w tym zakresie przepisów prawa oświatowego.


                                                                                                                                                    Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXI/119/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 marca 2013 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
o uprawnieniach szkół publicznych                            i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

wykorzystania

                                                                                                                    

Załącznik Nr 2a                                                                                                                   

 

   ...........................................

(miejscowość i data)

.........................................................                                                                 

          (pieczątka szkoły/placówki oświatowej)

Powiatowy Zespół Edukacji

w Sochaczewie

 

Informacja miesięczna o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej

50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

1.      Informacja za miesiąc ……………………..…………………………….

2.      Nazwa szkoły/placówki oświatowej………………………………………………………………….

...............................................................................................................................

3.     Liczba uczniów wg stanu na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego……………………..

 

 

 

 

..........................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 11:30:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-08 11:30:30
  • Liczba odsłon: 1234
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460450]

przewiń do góry