WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zarządcy drogi, skierowany do Starosty Sochaczewskiego o opinię w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym  dla dróg publicznych powiatowych i gminnych lub dla dróg, które po wybudowaniu będą zaliczone do tych kategorii na podstawie stosownych uchwał rad gmin/powiatu.

Do wniosku należy załączyć w szczególności:

 1. upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi,
 2. opis techniczny zawierający podstawowe założenia projektowe z charakterystycznymi parametrami technicznymi drogi, tj.  prędkość projektowa, klasa techniczna drogi , pochylenia poprzeczne i podłużne, szerokość elementów przekroju, podstawowy opis stanu istniejącego,
 3. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
 4. parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyżowań i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawierającym:
 1. oś projektowanej drogi z opisem [km, hm],
 2. zwymiarowanie elementów drogi (szerokości wszystkich elementów pasa drogowego, łuki kołowe, poszerzenia jezdni na łukach, łuki na skrzyżowaniach i zjazdach),
 3. pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczyć w miejscach charakterystycznych,
 4. lokalizacja przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, podział na pasy ruchu,
 5. elementy odwodnienia jak np. wpusty deszczowe, które mogłyby kolidować z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów,
 6. legenda ze wszystkimi istniejącymi i projektowanymi elementami (np. rodzaje powierzchni, krawężniki, obrzeża, ścieki, granice pasa drogowego),
 1. przekroje normalne (charakterystyczne) w skali 1:50 (1:100),
 2. sprawdzenie przejezdności w skali 1:500 wraz z wrysowaniem konturu pojazdu w jego zewnętrzne obwiednie i przedstawienie widoku bocznego miarodajnego pojazdu z określeniem jego charakterystycznych wymiarów (dotyczy rond, skrzyżowań z wyspą centralną, skrzyżowań skanalizowanych, skrzyżowań o skomplikowanym kształcie, placów parkingowych, itp.); jako pojazd miarodajny należy przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą, a w wyjątkowych sytuacjach inny pojazd.

Opcjonalnie:

 1. sprawdzenie widoczności na: wyprzedzanie, zatrzymanie (dotyczy w szczególności obiektów inżynierskich),
 2. sprawdzenie trójkąta widoczności na wlotach skrzyżowania dla uzasadnienia znaku B-20 „Stop”,
 3. przekrój podłużny,
 4. inne dokumenty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.
Wydział Komunikacji i Transportu, pok. nr 2
tel. 46 8641839
Złożenie wniosku : Kancelaria Starostwa Powiatowego w  Sochaczewie (parter budynku) ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65
Odbiór dokumentów : Opinię Starosty Sochaczewskiego w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym można odebrać osobiście lub zostanie przesłana listem poleconym do na adres Wnioskodawcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych – dopuszcza się termin dłuższy).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starosta Sochaczewski wydaje opinię w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym po dokonaniu weryfikacji kompletności złożonych dokumentów.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie.


DODATKOWE INFORMACJE
Starosta Sochaczewski w opinii zawiera kompleksowe stanowisko w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz.U. 2017 poz. 784)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2016, poz. 124).

WNIOSEK

wniosek_o_wydanie_opinii_w_zakresie_geometrii_drogi_w_projekcie_budowlanym.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Burzykowska Grażyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-22 12:21:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 12:48:42
 • Liczba odsłon: 1523
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449014]

przewiń do góry