Protokół Nr III/ 2006

z obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 15 grudnia 2006 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. powołania Komisji Rewizyjnej,
 2. ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie,
 3. powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu i wyboru ich przewodniczących,
 4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego,
 5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006,
 6. zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006.

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Protokół Nr III/2006

z obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

15. 12. 2006 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 15. 12. 2006 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Powiatowy Lekarz Weterynarii         Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Klawenek

Dyrektor DPS Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Maria Olędzka

Dyrektor MOS w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSS w Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

P.o. dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Ewa Płowik

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców, związków zawodowych a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 19 Radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady III sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż proponowany porządek obrad III  Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż wpłynął wniosek grupy 11 radnych o zmianę do porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku punktu: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.

Punkt ten wprowadzony zostałby jako punkt 4b a dotychczas proponowane podpunkty od 4b-4f przesunięte zostałyby o jeden i byłyby podpunktami od 4c-4g.

Wniosek grupy radnych w załączeniu – Załącznik Nr 3.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie wniosku grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 4b punktu – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 19 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Wniosek został przyjęty przez Radę 19 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i  “ wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z naniesioną zmianą a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 19 Radnych

" Przeciw" -------------

" Wstrzymało się" -------------

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 19 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. powołania Komisji Rewizyjnej,
 2. ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie,
 3. powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu i wyboru ich przewodniczących,
 4. ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego,
 5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006,
 6. zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006,
 7. utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu.

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołu z I sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad I Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż powołanie Komisji Rewizyjnej wynika z art. 16 Ustawy o samorządzie powiatowym, Rada wybiera przewodniczącego jak i zastępcę przewodniczącego Komisji.

W imieniu Prezydium Rady Powiatu, po konsultacji z grupami Radnych proponujemy następujący skład Komisji Rewizyjnej: Pan Andrzej Chełpiński – Przewodniczący Komisji, Pan Jan Kraśniewski – Zastępca Przewodniczącego, Pan Wiesław Domagalski, Pan Artur Papierowski i Pani Urszula Pawlak – Członkowie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał przedstawionych kandydatów czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący nadmienił, iż zaproponowany do pracy w tejże Komisji Pan Wiesław Domagalski aktualnie jest nieobecny ale w tej chwili jest w drodze na dzisiejsze obrady i wyraził zgodę telefonicznie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek zapytał o inne propozycje.

Innych propozycji Radni nie zgłosili.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt 4b).   Podjęcie uchwały ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanego projektu uchwały.

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż koszty administracyjne naszego samorządu należą do dość wysokich i wnioskodawcy mając na celu obniżenie tych kosztów przedstawiają projekt uchwały redukujący ilość stałych Komisji Rady Powiatu. Mając na względzie aspekt ekonomiczny wnioskodawcy nie chcą jednak zakłócić pracy Rady i dlatego proponują redukcję, która będzie dotyczyła (w dwóch przypadkach) połączenia (tylko) dwóch Komisji tj. dotychczasowa Komisja Oświaty i Wychowania zostałaby połączona z Komisją Kultury i otrzymałaby nazwę Komisja Oświaty i Wychowania, Sportu i Turystyki oraz dotychczasowa Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska połączona zostałaby z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Mienia Publicznego i Promocji a otrzymałaby nazwę Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wnioskodawcy uwzględnili tutaj strukturę organizacyjną Starostwa jeśli chodzi o liczebność jednostek organizacyjnych, które podlegałyby pod tę Komisję.

Radni którzy zasiadali w Komisjach poprzedniej kadencji Rady również uważają, iż propozycje te są zasadne.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu H. Pędziejewskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu H. Pędziejewska odniosła się do propozycji połączenia Komisji Oświaty i Wychowania z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki i nadmieniła, iż w proponowanej nazwie po połączeniu tych dwóch Komisji, która brzmi: Komisja Oświaty i Wychowania, Sportu i Turystyki pominięto zapis Kultura. Poprosiła by nie zapomniano o uwzględnieniu Kultury w proponowanej nazwie Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wniosek Pani H. Pędziejewskiej, by nazwa Komisji wymieniona w projekcie uchwały jako trzecia Komisja nosiła nazwę: Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Wniosek został przyjęty 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z naniesioną poprawką poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4c).   Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady

                       Powiatu i wyboru ich przewodniczących

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały .

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż do kompetencji Rady Powiatu należy powoływanie stałych Komisji Rady i ich przewodniczących zgodnie z § 44 Statutu Powiatu Sochaczewskiego. Po konsultacjach z Radcą Prawnym zastępców będą wyłaniać ze swoich składów powołane Komisje.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w imieniu Prezydium Rady Powiatu i po konsultacji z przedstawicielami Radnych proponuje Radzie powołanie Komisji w następujących składach osobowych:

 1. Komisja Statutowo – Regulaminowa

 1. Bogdan Dobrzyński - Przewodniczący
 2. Andrzej Grabarek
 3. Józef Gołębiowski
 4. Urszula Pawlak
 5. Jan Kraśniewski

 1. Komisja Budżetowa

 1. Zbigniew Pakuła - Przewodniczący
 2. Piotr Osiecki
 3. Bogdan Dobrzyński
 4. Tadeusz Głuchowski
 5. Jan Łopata

 1. Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Tadeusz Głuchowski - Przewodniczący
 2. Tadeusz Koryś
 3. Halina Pędziejewska
 4. Zbigniew Pakuła
 5. Jolanta Popiołek

 1. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Artur Papierowski - Przewodniczący
 2. Wojciech Zbytniewski
 3. Mieczysław Głuchowski
 4. Janusz Ciura
 5. Jan Łopata

 1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Wiesław Domagalski - Przewodniczący
 2. Józef Gołębiowski
 3. Wiesław Kowala
 4. Wojciech Zbytniewski
 5. Tomasz Połeć

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Mieczysław Głuchowski - Przewodniczący
 2. Andrzej Chełpiński
 3. Ryszard Ambroziak
 4. Wiesław Kowala
 5. Jolanta Popiołek

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał wszystkich kandydatów wymienionych do pracy w poszczególnych Komisjach - czy ktoś z Radnych nie wyraża zgody na pracę w przedstawionych składach osobowych Komisji.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne propozycje radnych.

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady  Powiatu i wyboru ich przewodniczących poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady  Powiatu i wyboru ich przewodniczących została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w dalszej części obrad sesji będą podejmowane uchwały, które powinny być zaopiniowane przez stałe Komisje Rady. Skoro powołane zostały już Komisje, zatem proszę Komisję Statutowo-Regulaminową i Komisję Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o zaopiniowanie projektów uchwał, które zostały przygotowane na dzisiejszą sesję a merytorycznie wiążą się z tematyką pracy tych Komisji.

Dokonania zaopiniowania projektów uchwał będzie można dokonać w czasie 30 minutowej przerwy, którą za chwilę ogłoszę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 30 minutową przerwę od godz. 11.30 do godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

Ad. pkt 4d). Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu Pani Zofii Romanowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy m.in. ustalenie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu tj. Starosty Sochaczewskiego. Wynagrodzenie Starosty ustalane jest w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych jak również o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w samorządach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

W załączniku do w/w Rozporządzenia określone są wykazy stanowisk w tym Starosty i podane są kwoty wynagrodzenia zasadniczego (podane w widełkach) w zależności od liczby mieszkańców powiatu, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych.

W § 7 Rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005r. znajduje się zapis o przysługującym Staroście dodatku specjalnym w wysokości co najmniej 20% i maksymalnie 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Również Ustawa o pracownikach samorządowych ogranicza wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu i każdego etatowego członka Zarządu. To wynagrodzenie nie może przekraczać miesięcznie – siedmiokrotności kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej dla osób pracujących na kierowniczych stanowiskach. Kwota zaproponowana w projekcie uchwały nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej a kwoty ustalane w widełkach są tak ustalane aby tej siedmiokrotności nie przekraczały. Zarząd Powiatu zaproponował Wysokiej Radzie do uchwalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego, funkcyjnego i dodatku specjalnego w wysokości 40% jak również stażowego wynikającego ze stażu pracy Pana Starosty w kwotach tak jak zaproponowano w projekcie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej Panu Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarza Powiatu uznała, iż powyższy projekt uchwały jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wnioskuje do Wysokiej Rady o jego uchwalenie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" 1 Radny

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego została przyjęta 19 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i  1 głosem" Wstrzymujących się "

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 4e) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Zdrowia Panu Sylwestrowi Szymańskiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Zdrowia S. Szymański poinformował, iż PFRON pod koniec bieżącego roku wyasygnował dodatkowe środki do rozdysponowania przez PCPR na zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na powiat sochaczewski środki te przypadły w wysokości 219.579 zł. Ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w ramach prowadzonej przez siebie rehabilitacji zawodowej nie zgłaszał potrzeb w związku z tym kwota ta została skierowana do PCPR-u na rehabilitację społeczną. Mając rozeznanie w potrzebach, jeśli chodzi o poszczególne zadania, środki te rozdysponowaliśmy w następujący sposób: zwiększyliśmy kwotę na Warsztaty Terapii Zajęciowej o 50 tys.zł., na turnusy dla osób niepełnosprawnych zwiększenie wynosi 34.381 zł., na likwidację barier architektonicznych i komunikowania się została zwiększona kwota o 40.000 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz środki pomocnicze to kwota 95.198 zł. Mankament jest jeden, gdyż środki te przekazane zostały dość późno, bo w następnym dniu po zakończeniu urzędowania poprzedniej Rady Powiatu i w związku z tym będzie problem czy uda nam się te wszystkie środki zagospodarować.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przedstawienia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Artur Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Komisja prosi o sensowne wydanie tych środków.

Komisja postawiła pytanie, dlaczego Powiatowy Urząd Pracy nie wykorzystał tych środków i nie udzielił żadnego wsparcia a przecież wiemy, że potrzeby istnieją.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PUP w Sochaczewie Panu Krzysztofowi Wasilewskiemu w celu odpowiedzi na postawione pytanie i wyjaśnienie wątpliwości.

Dyrektor PUP K. Wasilewski poinformował, iż biorąc pod uwagę zadania jakie musielibyśmy zrealizować za te środki wiemy, że ze względów proceduralnych byłoby to niemożliwe. Chyba, że złamalibyśmy dyscyplinę finansową, czego nie radzę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

" Za" głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków Funduszu na te zadania na rok 2006 została przyjęta 19 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 4f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla                        przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala                        Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny Rady Powiatu Wiesław Domagalski. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Zdrowia Panu Sylwestrowi Szymańskiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

Dyrektor Wydziału Zdrowia S. Szymański poinformował, iż z Ustawy o rachunkowości i Ustawy o opiece zdrowotnej wynika, że sprawozdanie finansowe musi być sprawdzone pod względem zgodności z prawem przez biegłego rewidenta. Wyboru rewidenta dokonuje szpital a Rada Powiatu go zatwierdza. W drodze przetargowej szpital wybrał biegłego rewidenta natomiast Radzie pozostaje zatwierdzenie wyboru.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przedstawienia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Artur Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006 została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

Ad. pkt 4f) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panu Sylwestrowi Szymańskiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

Dyrektor PCPR S. Szymański poinformował, iż z Ustawy o pomocy społecznej § 19 wynika, że do zadań własnych powiatu należy prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Instytucja ta będzie pozwalała osobom bądź rodzinom znajdującym się w nieoczekiwany sposób w sytuacji kryzysowej, zapewnić w danym momencie dach nad głową, wyżywienie, poradę specjalistyczną prawną i psychologiczną i spokojny czas do załatwienia tej sytuacji kryzysowej.

Organizacja Ośrodka wynika z diagnozy społecznej Powiatu dokonanej przez PCPR w listopadzie 2003 roku. Wynikające z niej wnioski zostały ujęte w Strategii Rozwoju Polityki Społecznej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2004-2013. Wynika to także ze Strategii Społeczno-Gospodarczej Powiatu Sochaczewskiego zapisany jako punkt, cel społeczny – utworzenie na terenie powiatu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – czas realizacji rok 2006-2007. Po uzyskaniu zgody Rady poprzedniej kadencji, PCPR napisało projekt na utworzenie tego Ośrodka i  z Wydziału Polityki Społecznej otrzymaliśmy pieniądze w wysokości 25 tys.zł. na jego zorganizowanie. Na czas obecny prace są zaawansowane w 95%, pozostały prace wykończeniowe i gruntowne posprzątanie. Ośrodek ten mieści się przy ul. Ziemowita 10 w suterenach, tam gdzie dotychczas mieściło się poradnictwo dla osób w kryzysie.

Jeżeli chodzi o kadrę, to będzie wykorzystana kadra pracująca dotychczas w poradnictwie rodzinnym w PCPR a pieniądze na funkcjonowanie tej kadry zostały wyodrębnione z budżetu PCPR w wysokości 25 tys.zł. O dodatkowe środki tj. o kolejne 25 tys.zł., bo te, które posiadamy stanowią 50% zapotrzebowania, wystąpimy do Wojewody i sądzę, że je otrzymamy, gdyż zapotrzebowanie to jest uzasadnione. Jeśli są pytania to chętnie odpowiem.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przedstawienia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Artur Papierowski poinformował, iż ze zdziwieniem słucha wypowiedzi Pana dyrektora. Na posiedzeniu Komisji nie słyszeliśmy, że pracownikami tego Ośrodka będą dotychczasowi pracownicy. Była mowa o zatrudnieniu i o tym, że jest ono zwiększane a przecież wiemy jaka jest sytuacja finansowa w naszym powiecie i jaka jest struktura zatrudnienia. Pieniądze, które są do wykorzystania na proponowany Ośrodek można w części wykorzystać na zadania w jednostkach już funkcjonujących. Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym wyraziła zdanie, aby nie zwiększać ilości jednostek powiatowych i odrzuciła powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu.

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż Zarząd Powiatu przygotowując pod obrady proponowany projekt uchwały kierował się tym, co mówił dyrektor Szymański, iż jest to kontynuacja zadania już rozpoczętego. Jeśli chodzi o celowość powołania tego Ośrodka to myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną, iż nie podlega ona dyskusji. Przemoc w rodzinie nie jest wydarzeniami pojedynczymi i z dnia na dzień ona się powiększa. Rozpoczęto działania z podmiotem, który przekazał nam pieniądze, przeprowadzono prace adaptacyjne, które są na ukończeniu i jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania. Obecnie stoimy przed decyzją czy powołamy ten Ośrodek. Ja wiem, że ważne są względy finansowe, ale musimy również brać pod uwagę względy społeczne. Musimy wyważyć, które w tym konkretnym przypadku będą miały decydujące znaczenie. Konsekwencje niepodjęcia tej uchwały są takie, że niewykorzystane pieniądze musimy zwrócić a problem nadal nie będzie rozwiązany. Proszę, zatem podejmując tę decyzję o uwzględnienie aspektu, iż jest to kontynuacja zadania rozpoczętego. Pewne wzajemne zobowiązania już poczyniliśmy. Rozumiem, że zatrudnienie to sprawa drażliwa i budzi ona emocje, ale sądzę, że przy odpowiedniej organizacji pracy można te skutki finansowe zniwelować, gdyż co najmniej 50% tych środków będziemy otrzymywać z zewnątrz.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski stwierdził, iż Komisja podziela uwagi, o których mówił Pan Wicestarosta, my nie jesteśmy przeciwko powołaniu Ośrodka, gdyż byłby to duży błąd. Komisja podjęła negatywną opinię dlatego aby w najbliższym czasie można było przygotować propozycje, które pokazałyby, że wykorzystujemy ludzi już zatrudnionych, zagospodarujemy obecna kadrę a ewentualnie zatrudnimy brakującą. Na Komisji otrzymaliśmy informację, że zatrudnienie będzie nowe dla całego ośrodka. Gdyby Komisja zaopiniowała tak jak było proponowane, to na samym początku dalibyśmy sygnał, że będziemy wydatkować środki finansowe w sposób nieprzemyślany. Proponujemy zatem poprawki do projektu uchwały, które spowodują, że projekt zostanie zaakceptowany przez Komisję. Jeśli chodzi o fakt powołania takiego Ośrodka, to jest to jak najbardziej konieczne.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi.

Starosta T. Koryś zaproponował przeniesienie podjęcia decyzji o powołaniu Ośrodka na sesję w miesiącu lutym przyszłego roku. Wówczas zaproponujemy Radzie rozwiązania organizacyjne, co do proponowanego Ośrodka.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek propozycję Starosty ze względów formalnych poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

" Za" głosowało 21 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Rada Powiatu przyjmując powyższy wniosek zdecydowała, iż procedowanie na powyższy temat zostało przerwane i nie zostanie w dniu dzisiejszym podjęta decyzja o powołaniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu. Zarząd Powiatu przeanalizuje raz jeszcze powyższy projekt uchwały i przedstawi swoją propozycję Radzie na przyszłej sesji.

 

Ad. pkt 5) Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                        Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie od pierwszej sesji Rady Powiatu jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w:

 • spotkaniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa z Honorowymi Dawcami Krwi w Sochaczewie,
 • II Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sochaczewie,
 • Uroczystości 50-lecia kapłaństwa Księdza Prałata Jana Kaczmarczyka Dziekana Dziekanatu Sochaczew Św. Wawrzyńca w Chodakowie,
 • Spotkaniu władz samorządowych powiatu i miasta z Zarządem Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie,
 • Posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pani Wiceprzewodnicząca Halina Pędziejewska i Wiceprzewodniczący Jan Łopata uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym pod nazwą “Kolędujemy wszyscy wraz” ze społecznością Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie.

Przewodniczący poinformował również, iż w imieniu całej Rady Powiatu podpisał wraz z Panem Starostą życzenia świąteczne, które zostały przesłane okolicznym samorządom, jednostkom organizacyjnym i instytucjom współpracującym oraz mediom.

Przewodniczący poinformował również, iż na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło pismo następującej treści: Pan Andrzej Grabarek, Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie, zgodnie z § 50 Statutu Powiatu Sochaczewskiego na zebraniu założycielskim w dniu 11 grudnia 2006 roku utworzony został klub radnych pod nazwą ”Wspólnota Samorządowa”, w skład klubu weszli radni: Tadeusz Głuchowski-przewodniczący, Jan Kraśniewski-członek, Wojciech Zbytniewski-członek. Dobrowolna przynależność do klubu “Wspólnota Samorządowa” została potwierdzona podpisami.

Wpłynęły także życzenia dla wszystkich radnych ze Szkoły Administracji Rządowej w Warszawie.

W tej chwili chciałbym zwrócić się do Przewodniczących Komisji z konkretnymi propozycjami pracy Rady na najbliższy okres.

 • Komisja Rewizyjna przygotuje roczny plan kontroli na rok 2007 – do dnia 21.12.20-06r. tak, by można było go przedstawić Radzie do końca 2006 roku.
 • Pozostałe Komisje również przygotują plany pracy na 2007 rok - do dnia 21.12.20-06r.

Plany te zostaną przedstawione Radzie Powiatu na planowanej sesji w dniu 29.12.2006 roku.

Radni otrzymali również projekt budżetu na rok 2007 przygotowany przez Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 1999r.

w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwał budżetowych, praca nad budżetem powinna być podjęta przez Radę niezwłocznie po jego otrzymaniu. W tym roku jest szczególne opóźnienie ze względu na dość późne wybory do Rad, konstytuowanie się Rady i jeszcze przed nami święta.

W porozumieniu z Zarządem Powiatu chyba, że Rada zdecyduje inaczej proponuje się następujący harmonogram prac nad budżetem:

 • Do 10.01.2007r. wszystkie Komisje Rady za wyjątkiem Komisji Budżetowej wypracowują swoje opinie i wnioski, które kierują do Komisji Budżetowej,
 • Do15.01.2007r. Komisja Budżetowa dokonuje analizy, opinii i wniosków poszczególnych Komisji.

Te wyniki prac Komisji Budżetowej ja niezwłocznie przekażę Zarządowi Powiatu celem ustosunkowania się i ewentualnie wypracowania autopoprawek, tak abyśmy mogli przyjąć budżet na początku lutego 2007 roku.

Zwracam się do Komisji i ich Przewodniczących aby dość dokładnie przeanalizować budżet by na sesji budżetowej było jak najmniej wątpliwości. Komisja merytorycznie głównie pracuje nad swoim tematem ale nie przeszkadza aby pochyliła się nad innymi problemami i wskazała swoje wątpliwości. Przewodniczący Komisji mogą zaprosić za pośrednictwem Pana Starosty – Panią Skarbnik, tak to jest w praktyce i merytorycznie dyrektorów Wydziałów Starostwa by wyjaśnili wątpliwości związane z budżetem.

Myślę, że do 22 stycznia 2007 roku zostaną wypracowane ewentualne uwagi, co do opinii Komisji Budżetowej, tak aby na 14 dni przed sesją przedstawić Radzie projekt wraz z autopoprawkami do zatwierdzenia.

Przewodniczący przypomniał o obowiązku składania przez Radnych oświadczeń.

W terminie 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez PKW czyli od dnia 16 listopada br. Radni są zobowiązani złożyć 3 oświadczenia: o zatrudnieniu małżonka, o działalności gospodarczej małżonka i o umowach cywilno-prawnych. Następne oświadczenia radni składają w przypadku zmian, np. gdyby współmałżonek przestał pracować, zmienił pracę, w którejś z jednostek organizacyjnych czy też podjął działalność gospodarczą.

W terminie 30 dni od złożenia ślubowania Radni składają oświadczenia majątkowe i odręczne oświadczenie o zaprzestaniu bądź nie prowadzeniu działalności przez radnego.

Chcę również poinformować, iż posiadam nowe informacje, co do składania oświadczeń i podawania w nich informacji. I tak np. sprawę współwłasności należy określić dokładnie w jakiej części określona jest ta współwłasność. Druga sprawa dotyczy punktu VIII oświadczenia. W punkcie tym należy wpisać dochody za rok 2006 na dzień składania oświadczenia np. na dzień 10 grudnia. Oświadczenia to należy złożyć do świąt.

Niezłożenie któregokolwiek oświadczenia powoduje wygaśnięcie mandatu.

Przewodniczący zaprosił wszystkich na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się po zakończeniu sesji w dniu 22 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

Radna Jolanta Popiołek zapytała odnośnie wypełnienia punktu VIII oświadczenia majątkowego.

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił zasady wypełniania pkt VIII.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

 

Ad. pkt 7. Wnioski i oświadczenia radnych

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

Radny A. Papierowski poinformował, iż otrzymał od pracowników szpitala powiatowego pismo, które chciałby złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 8. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sochaczewie p. M. Olędzkiej.

Pani dyrektor M. Olędzka odniosła się do wcześniej omawianego tematu dotyczącego utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej i poinformowała, iż Sanepid otrzymał pismo w tej sprawie ale słyszę, że już trwają prace remontowo-wykończeniowe a na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odstępstwa Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego co do możliwości adaptacji na ten cel pomieszczeń w suterenach. Nie ma żadnej dokumentacji, która podlega pod prawo sanitarne. Nie wiem zatem, czy jest możliwość uruchomienia tego Ośrodka w terminie, o którym mowa.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi.

Starosta T. Koryś stwierdził, iż informacja którą przekazała p. dyrektor Sanepidu zostanie uwzględniona przy omawianiu tematu uruchomienia Ośrodka.

Następnie p. Starosta podziękował całej Radzie za jednogłośne podjęcie uchwały dotyczącej jego wynagrodzenia. Nadmienił, iż będzie się starał wywiązywać ze swoich obowiązków.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż na poprzedniej sesji pytał odnośnie dyrektora szpitala i poprosił p. Starostę o kilka słów na ten temat.

Starosta Tadeusz Koryś stwierdził, iż w pewnym sensie celowo nie poruszał tego tematu, gdyż rozmowy trwają a obecnie mamy informację od dyrektora szpitala, że na pewno będzie pełnił swą funkcję do końca roku 2006. W poniedziałek będzie kolejna odpowiedź czy jest możliwość, aby p. Gajda pełnił tę funkcję do końca stycznia 2007r.

Na ostatnim Zarządzie Powiatu została podjęta decyzja o rozpoczęciu procedury ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szpitala.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Zbytniewskiemu, który zapytał, kto będzie pełnił obowiązki dyrektora szpitala jeśli odejdzie dyrektor Gajda. Nadmienił, iż załoga się niepokoi całą tą sytuacją. Wybór dyrektora szpitala to podjęcie się pewnych obowiązków ale również naszym obowiązkiem jest pomóc dyrektorowi, obojętnie kto nim będzie. Sam dyrektor nie poradzi sobie z tymi obowiązkami. Sam wybór dyrektora nie załatwia sprawy. Tu nie chodzi o to, aby przyszedł kolejny dyrektor, popracował rok czasu czy pół roku, wziął pieniądze i znów odszedł.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie, który nadmienił, iż jest radnym drugą kadencję i już w poprzedniej nawoływał z tego miejsca do podjęcia się restrukturyzacji w szpitalu. Wówczas kiedy mówiłem o zwolnieniach niepotrzebnie zatrudnionych ludzi w tej jednostce, to przynajmniej od części Państwa słyszałem takie głosy, że dr Łopata znów mówi o pieniądzach, o rzeczach niepopularnych w tamtej kadencji. Uważam, że to było racjonalne, gdyż potrafię przewidywać, nie to co inni. Przewidywałem co może nastąpić i właśnie następuje koniec z tym szpitalem. To pytanie należy sobie zadać, ale było je zadać znacznie wcześniej. Ja sobie zadawałem to pytanie, nieliczni też to robili ale nie był to na pewno dyrektor tego szpitala, czy ci co zarządzali Powiatem.

Kiedy rozpoczynaliśmy działalność drugiej kadencji to zadłużenie szpitala wynosiło 10 mln.zł., ja pół roku temu mówiłem o zadłużeniu na kwotę 25 mln.zł. a teraz dowiaduję się z prasy, iż wynosi ono 28 mln.zł. Zapaść szpitala się pogłębia. Jeśli przyjdzie komornik, to chyba trzeba będzie zamknąć ten szpital a wszystkie straty dopisać do strat, które będą się wpisywać w budżet powiatu.

Trzeba sobie zadać pytanie, czy ten szpital jest dla tych 200-250 osób, które tam nie powinny pracować a nie są pracownikami białego fartucha czy jest on dla 85 tysięcy mieszkańców powiatu a więc tych, którzy go zamieszkują. Oczywiście jest to tragedia gdy ludzie tracą pracę ale tam gdzie się tworzy sztuczne etaty i próbuje się robić socjotechnikę, mówi się, że ci wszyscy ludzie są niezbędni, to jest to jedna wielka fikcja. Problem narasta i nie jest to problem dnia dzisiejszego on trwa od powstania powiatu i oddania szpitala powiatowi. Zarząd Powiatu odpowiada za szpital ale i tak rozliczać będą nas wszystkich. Problem jest o tyle groźny, że jeśli dopisze się do tego 28 mln.zł., to grozi to naszym upadkiem i zarządem komisarycznym. Naszym powiatem podzielą się ościenne powiaty a powiat sochaczewski zniknie z mapy powiatów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu, który stwierdził, iż dr Łopata przedstawił swoje wnioski, sądy i przypuszczenia, z którymi ja się w stu procentach nie zgadzam. Po pierwsze dług, o którym mówił, jest wzięty “ z sufitu”, wolałbym aby media tych informacji nie ujawniały na razie, bo chodzi tu o dobro szpitala. Mamy jednostki finansujące szpital i takie informacje będą niekorzystne. Jeśli będziemy nagłaśniać trudną sytuację finansową, to już dziś możemy zamykać szpital i cała rzesza pracowników pójdzie na bruk.

My nie możemy przejść do tematu poprzez szybką restrukturyzację, musimy znać przyczyny tej złej sytuacji szpitala. Jeszcze rok temu czytając prasę powiatową wiedzieliśmy jak to cudownie jest w szpitalu. Tak pisał Rzecznik Starostwa. Pisano, że wychodzimy z zapaści. A okazuje się, że była podawana “sztuczna księgowość”, na którą Państwo Radni, odpowiedzialni za szpital i jego finanse nie zwracaliście uwagi. Ostatni moment był na wiosnę tego roku, w trakcie rozmów prowadzonych z załogą o swoich słusznych żądaniach i spłatach zadłużenia. To był ostatni moment, w którym p. Starosta mógł zmniejszyć ten dług, który spadł teraz na nas. Już są wyroki z natychmiastową wykonalnością. Ja uprzedzam Pana Starostę i Zarząd, że codziennie dług wzrasta i działania muszą być natychmiastowe. Pan dyrektor Gajda jest b. uczciwym człowiekiem, ale wątpliwe jest, czy da sobie radę, gdyż nie jest menadżerem. Dyrektor Gajda myślał, że prosząc załogę, aby odstąpiła od swych żądań, poprawi sytuację. Czy załoga ma ponieść konsekwencje za błędy zarządzających i ich oszustwa, bo byli członkowie zarządu uważają, że nic nie wiedzieli, bo nie chcieli wiedzieć. Jest jeszcze sprawa wypłat z “ustawy 203”. Dyrektor Gajda prowadził ludzkie rozmowy, ale nie “zamiótł brudów” po dyrektorze Milczarku. Dyrektor nie jest dyktatorem, ale czasami powinien być Pracownicy żądają, aby wreszcie ktoś rozliczył osoby winne sytuacji czteroletniego zaniedbania. To w tej chwili, mówię z pełną odpowiedzialnością jest warunkiem rozmów z pracownikami. Wszyscy, którzy nie wygrali procesów żądają, aby znaleźć osoby winne. Ktoś jest winny. Tylko sama zmiana dyrektora tu nie pomoże, my musimy pomóc dyrektorowi, ale pomóc konkretnie nie mówię o pieniądzach, ale powinniśmy wesprzeć go w decyzjach, być może w nieprzyjemnych decyzjach, lecz ktoś musi wskazać winnego. Nie może być tak, że dyrektor odchodząc z dnia na dzień otrzymuje nagrodę w postaci książki i kwiatów. Niepłacenie składek ZUS-u za pracowników jest przestępstwem a do tego my mamy to spłacać. Nie będzie naprawy tego szpitala ani żadnej ugody między pracownikami i nowym dyrektorem jeśli się nie wskaże winnych. Jeżeli ktoś robi przestępstwo powinien stanąć przed prokuratorem. Dyrektor Gajda mówił, że jest to przestępstwo ale nie wiem dlaczego się wstrzymywał z decyzjami.

Apeluję o szybkie decyzje, by nie utrzymywać takiego stanu rzeczy, żeby pozostał dr Gajda, bo on już tu nic nie zrobi. On jest uczciwy i ma b. łagodny charakter a tu trzeba człowieka, który się nie boi skalać decyzją, która jest dla niego niesympatyczna. Proszę wziąć pod uwagę te sugestie, nie możemy utrzymywać patologii, lecz należy podjąć konkretne ruchy, przy naszym wsparciu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta Piotr Osiecki nadmienił, iż wypowiedzi przedmówców podzieli tematycznie. Pierwszy temat, tak jak wspomniał p. Starosta odnośnie dyrektora szpitala wygląda następująco.

Pan dyrektor Gajda pierwotnie wypowiedział umowę, gdzie okres wypowiedzenia kończył się 22 grudnia br., następnie odbyła się rozmowa osobista z p. dyrektorem Gajdą i dyrektorem do spraw medycznych i na dzień dzisiejszy skutkuje tym, że p. dyrektor Gajda do 31 grudnia br. na pewno będzie pełnił funkcję dyrektora szpitala. W poniedziałek natomiast odpowie ostatecznie, czy tę funkcję jest w stanie pełnić do dnia 31 stycznia 2007 roku.

Zarząd podejmując rozmowy z dyrektorem Gajdą prosił go o przedłużenie swojej pracy do 31 stycznia 2007 roku. My dowiedzieliśmy się o wypowiedzeniu dyrektora Gajdy w dniu 7 grudnia 2006 roku. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że między 7 a 22 grudnia jesteśmy w stanie przeprowadzić jakąkolwiek procedurę i znaleźć osobę rzetelną i wiarygodną, która pełniłaby tak odpowiedzialną funkcję. Uwzględniając terminy byłoby to niemożliwe. Tu nie chodzi o samo obsadzenie stanowiska. Wiele tu zostało dzisiaj powiedziane i aby sytuacja się nie powtórzyła na to potrzeba czasu i dopełnienia wiele staranności. Podjęcie decyzji wymaga odpowiedniego czasu na przeprowadzenie procedur. Uważamy, że termin 31 stycznia 2007r. jest terminem sensownym, który daje nam pewne możliwości. Oczywiście pewności nigdy nie mamy, bo to życie pokazuje nam, czy decyzje podjęte znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach.

Drugi temat odnośnie sytuacji finansowej – tutaj byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o podawanie cyfr i określeń, które są określeniami jednoznacznymi. Musimy wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z bardzo dużym, specyficznym zakładem pracy. Słowa zbyt pochopne tworzą nieraz na wyrost obraz b. niekorzystny, który w konsekwencji utrudnia w rzeczywistości jakiekolwiek działania rzeczywiste. Ja mogę powiedzieć tyle, że poprosiłem p. dyrektora, aby przekazał nam odpowiednie sprawozdania finansowe dotyczące szpitala i mogę powiedzieć, że te kwoty, o których słyszymy nie mają odzwierciedlenia w faktach. Bardzo ważna jest również atmosfera, która powstaje wokół tej placówki, bo o ile zupełnie nieuzasadniona była atmosfera całkowitej błogości i szczęśliwości, która panowała do pewnego momentu, tak teraz nie popadajmy w kolejną skrajność i nie roztaczajmy wizji zbyt katastroficznych. Nic się nie dzieje nagle, proces narastał. Gdyby w zakładach pracy pojawiały się tak katastroficzne informacje jak pojawiają się w ostatnim czasie w naszych mediach lokalnych, to każdy zakład miałby trudności, chociażby ze swoimi dostawcami usług i materiałów, którzy byliby zaniepokojeni takimi wizjami. Nie na marne mówi się, że słowo może “zabić”.

Jesteśmy w przededniu rozmów z częścią załogi szpitala, która słusznie swoje roszczenia zaspokoiła w sądzie i ma pozytywne wyroki sądowe. Mają oni do wyboru, czy pójdą do komornika i wyegzekwują swoje należności natychmiast, czy też zaufają dyrektorowi i podpiszą ugody, które spowodują, że szpital będzie miał szansę mając dłuższą perspektywę czasową to zrealizować.

Jeśli my będziemy mówić w mediach i na sesjach, że szpital to bankrut, to nie wyobrażajmy sobie, że załoga będzie chciała z takim bankrutem rozmawiać. Ja sądzę, ze emocje w tej sprawie są b. niedobre. Zgadzam się z przedmówcą, że ten stan rzeczy nie powstał “ z niedzieli na poniedziałek”.

To trzeba rzetelnie wyjaśnić i jeśli były zaniedbania, to wyciągnąć konsekwencje, tak jak nakazuje prawo. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Proszę Państwa dajcie nam czas, dajcie czas załodze i dajmy sobie wszyscy ten czas. Zostało tu zbyt dużo powiedziane, padały rzeczy nie mające odzwierciedlenia w faktach, które mogą spowodować, iż sytuacja się tylko pogorszy. Były uwagi dotyczące restrukturyzacji i prowadzenia tego zakładu pracy. Chcę przypomnieć, iż jest to zakład pracy, który posiada osobowość prawną, zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, na którego czele stoi dyrektor i nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że my tutaj na sesji będziemy wprowadzali ręczne sterowanie. My nie mamy takich uprawnień. O tym, czy będzie zwalniał i kogo będzie zwalniał a kogo przyjmował, decydował będzie pracodawca, czyli dyrektor szpitala.

Naszym zadaniem jest wybrać taką osobę, do której będziemy przekonani, iż da nam gwarancję, że podjęcie niezbędnych kroków ta osoba poczyni. Raz jeszcze proszę o rozwagę.

Pan Radny Papierowski mówił o cechach osobowościowych p. dyrektora Gajdy ale nie mnie je oceniać. Moim zdaniem sytuacja byłaby najgorsza, gdyby w szpitalu w ogóle nie było dyrektora, gdyby powstał okres przejściowy gdzie p. Gajda mając wszystkiego dość zrezygnowałby z zajmowanej funkcji a my nie bylibyśmy w stanie uczciwie wybrać dyrektora do 1 stycznia. Wówczas należałoby coś zrobić z tym problemem. Wyłonienie osoby na dyrektora na okres przejściowy nie byłoby łatwe, gdyby ta wizja była tak często tu roztaczana.

Temat ten jest b. poważny i dzisiaj na pewno go nie wyczerpiemy.

Obecnie jest okres dla wszystkich placówek zdrowotnych b. kluczowy, bo trwa kontraktacja usług i negocjacje z NFZ mogą być jeszcze bardziej utrudnione, kiedy do NFZ dojdą wyrażane w prasie i tutaj opinie. Działania należy czynić ale nie wpadajmy w panikę i dajmy sobie czas wzajemnie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Wiesławowi Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski z racji 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy tych, którzy 25 lat temu poprzez bezprawne wprowadzenie wojny przeciwko narodowi stracili życie. Chciałbym, abyśmy jako mieszkańcy powiatu sochaczewskiego pamiętali, że nigdy więcej takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca, iż władza występuje przeciwko własnemu narodowi. A to się niestety w Polsce stało. To kosztowało niektórych życie a niektórych utratę dóbr czy też musieli się przemieścić na wskutek działań ówczesnej władzy.

Pamiętajmy, że naród, który nie pamięta o swojej przeszłości nigdy nie zbuduje dobrej przyszłości.

Wszyscy zebrani powstali i uczcili pamięć tych, którzy stracili życie w okresie stanu wojennego minutą ciszy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż w między czasie zapoznał się z apelem załogi szpitala, który skierował Radny A. Papierowski do Starosty T. Korysia oraz do wiadomości Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał treść apelu. Apel do władz Powiatu Sochaczewskiego. Pracownicy Szpitala Powiatowego w Sochaczewie są poważnie zaniepokojeni informacjami o możliwości utraty płynności finansowej przez szpital z powodu jego zadłużenia. W związku z tworzeniem ogólnokrajowej sieci szpitali nasza placówka lecznicza w zaistniałej sytuacji może do tej sieci nie wejść. Konsekwencje wynikające z w/w powodu mogą zagrozić społeczeństwu powiatu sochaczewskiego – brakiem dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, a załodze szpitala utratą miejsc pracy. Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne i dobro społeczne załoga Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zwraca się z apelem do Władz Powiatu o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia realnego zagrożenia. Apelujemy o spłatę długu oraz pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy. W załączeniu złożone zostały podpisy pracowników szpitala, którzy poparli powyższy apel.

 

Ad. pkt 9 Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad III został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz.1330.

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:05:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:05:39
 • Liczba odsłon: 1391
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459344]

przewiń do góry