UCHWAŁA  NR XLIX/181/2010

 

RADY  POWIATU W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

 

 

w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewódzkiemu  Sądowi 

Administracyjnemu  w  Warszawie

 

 

Na  podstawie  art.  54  §  2  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153,  poz.  1270  z  późn. zm.), 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

1.      Przekazuje  się  Wojewódzkiemu  Sądowi  Administracyjnemu  w  Warszawie  skargę  Pani  Marty  Zakościelnej  na  bezczynność  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

2.      Odpowiedź  na  skargę,  o  której  mowa  w  ust.  1  stanowi  załącznik  do  uchwały.

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  do  przekazania  skargi  wraz  z  aktami  sprawy  i  niniejszą  uchwałą  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Załącznik  do  uchwały Nr  XLIX/181/2010

                                                                                                              Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

                                                                                                              z  dnia  27 kwietnia 2010 roku

w  sprawie  przekazania  skargi  Wojewódzkiemu  Sądowi Administracyjnemu  w  Warszawie

Sygn. akt IV KO 63/10

 

 

                                                                                  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny

                                                                                  w  Warszawie

                                                                                  00 – 013  Warszawa

                                                                                  ul.  Jasna  2/4

                                                                                 

 

                                                           Skarżący:       Marta  Zakościelna

                                                                                  96 – 500  Sochaczew

                                                                                  ul.  Zamkowa  9       

 

 

 

                                                           Organ  jednostki  samorządu  terytorialnego,

bezczynność  którego  jest  przedmiotem  skargi:

Rada  Powiatu  w Sochaczewie

96 – 500  Sochaczew

ul.   Marszałka Józefa  Piłsudskiego  65

           

 

 

Odpowiedź  na  skargę

 

 

Rada Powiatu  w  Sochaczewie  wnosi  o  oddalenie  skargi  Pani  Marty  Zakościelnej 
na  bezczynność  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Pismem  z  dnia  15  kwietnia  2010  roku   (data  wpływu  do  Biura  Rady  Powiatu 
w  Sochaczewie  19  kwietnia  2010 r.)  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  skargę  Pani  Marty  Zakościelnej  na  bezczynność  tego  organu  stanowiącego  Powiatu  Sochaczewskiego  w  celu  nadania  jej  biegu  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153,  poz.  1270  z  późn. zm.).

 

Zdaniem  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  skarga  nie  zasługuje  na uwzględnienie.

 

W  dniu  5  marca  2010  roku  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  wpłynęła  skarga  Pani  Marty  Zakościelnej  (sygnowana  ta  sama  datą).  Z  treści  tej  skargi  wynikało,    jest  ona  niezadowolona  ze  sposobu  załatwienia  przez  Starostę  Sochaczewskiego  jej  spraw  majątkowych  związanych  z  własnością  gruntów  położonych  we  wsiach  Lubatka 
i  Leśniaki  gmina  Iłów.  Pismo  to  z  uwagi  na  jego  treść,  potraktowano  jako  skargę 
na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego,  do  rozpatrzenia  której  organem  właściwym  -  w  świetle  przepisów  art.  229  pkt. 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2000 r. Nr  98  poz.  1071  z  późn. zm.)  -  była  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie.  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  jest  kolegialnym  organem  stanowiącym  Powiatu  Sochaczewskiego  obradującym  na  sesjach  zwołanych  przez  jej  przewodniczącego  w miarę  potrzeb,  nie  rzadziej jednak  niż  raz  na  kwartał  (vide:  art.  15  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  -  Dz.U.  z 2001 r.  Nr  142  poz.  1592  z  późn. zm.).  Z  tych  też  względów  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  pismem  Nr  OR.0045/4/2010  z  dnia 
12  marca  2010 roku poinformował  skarżącą,    jej  skarga  zostanie  rozpatrzona  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie  na  najbliższej  sesji  Rady,  której  zwołanie  planowane  jest  na  koniec  kwietnia  2010  roku.

 

(dowód:  pismo  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  znak:  OR.0045/4/2010  z  dnia  12  marca  2010 roku)

 

 

Na  sesji  Nr XLIX  w  dniu  27  kwietnia  2010  roku Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  rozpatrzyła  powyższą  skargę  Pani Marty  Zakościelnej  na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego  i  uchwałą  Nr  XLIX/180/2010  uznała    skargę  za  bezzasadną.

 

(dowód:  uchwała   Nr  XLIX/180/2010   Rady  Powiatu  w   Sochaczewie  z   dnia  
 27  kwietnia  2010  roku  w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną).

 

Podkreślenia  w  sprawie  wymaga  również  fakt,    w  dniu  1  października  2009  roku 
do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  wpłynęło  pismo  Pani  Marty  Zakościelnej  (sygnowane    sama  datą)  zawierające  zarzuty  dotyczące  sfałszowania  dokumentacji  geodezyjnej 
i  posługiwania  się  taką  dokumentacja  przez  pracowników  administracji publicznej, 
a  więc  zarzuty  stwarzające  domniemanie popełnienia  przestępstw  ściganych  z  urzędu. 
Z  uwagi  na  fakt,    rozstrzyganie  tego rodzaju  zarzutów  nie  należy  do  kompetencji  organów  stanowiących  jednostek  samorządu  terytorialnego,   Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  -  działając  z  upoważnienia  Rady Powiatu  w  Sochaczewie  -  przekazał  to  pismo  Pani  Marty  Zakościelnej  do  rozpatrzenia  Prokuraturze  Rejonowej 
w  Sochaczewie,  powiadamiając ją  o  tym  fakcie. 

 

 

 

(dowód:          1)  pismo  Pani  Marty  Zakościelnej  z  dnia  1  października  2009 roku,

2)  pismo  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie       Nr OR 0045/33/2009  z  dnia  28  października  2009  roku).

 

W  tym  stanie  rzeczy  zawarty w  skardze  Pani  Marty  Zakościelnej zarzut  dotyczący  bezczynności  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  jest  bezzasadny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Pismo  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  znak: OR.0045/4/2010  z  dnia  12 marca  2010 roku.

 

2.      Uchwała   Nr  XLIX/.   ./2010   Rady  Powiatu  w   Sochaczewie  z   dnia  27  kwietnia  2010  roku  w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną).

 

3.      Pismo  Pani  Marty  Zakościelnej  z  dnia  1  października  2009 roku.

 

4.      Pismo  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie Nr OR-0045/33/2009  z  dnia  28 października  2009  roku.

 

 

 

 

Uzasadnienie  do  uchwały

 

 

            W dniu  15  kwietnia  2010  roku  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  skargę  Pani  Marty  Zakościelnej  na  bezczynność  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  w  celu  nadania  jej  biegu  określonego  przepisami  art.  54  §  2  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153,  poz.  1270  z  późn. zm.).

            Ponieważ  skarga  dotyczyła  bezczynności  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  organem  właściwym  do  przekazania  jej  sądowi  wraz  z  aktami  sprawy  i  odpowiedzią  na  skargę  będzie  organ  stanowiący  powiatu  tj.  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie.

                       

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 09:53:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 09:53:07
  • Liczba odsłon: 1386
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441641]

przewiń do góry