047_zalacznik_nr_2.xls

Uchwała Nr IX/47/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217                    art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 162.609 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 688.831 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.927.793 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę   21.946 zł, zwiększa się o kwotę 162.609 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.675.678 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 666.885 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.252.115 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”

 

 

2.   Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 969.783 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 727.434 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.927.793 zł.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 360.538 zł, zwiększa się o kwotę 780.082 zł Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.128.239 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 366.896 zł, zwiększa się o kwotę 189.701 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.799.554 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.

 

 

5. § 3 Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 otrzymuje następujące brzmienie:

1)Przychody budżetu w wysokości 1.458.571 zł (emisja papierów wartościowych                          – 600.000 zł, oraz wolne środki – 858.571 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.458.571 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 1.200.000 zł).

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”.

 

 

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”

 

 

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiany w planie przychodów budżetowych

 

Plan przychodów budżetowych na 2011 rok został zwiększony w kwocie 768.571 zł                w paragrafie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na:

-   zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie (36.700 zł),    

- dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na ul. Gawłowskiej (32.000 zł),

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” (81.000 zł),

- realizację zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” na podstawie zaktualizowanego kosztorysu dla potrzeb złożonego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW (299.989 zł)

- realizację zadania bieżącego pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego – 34.082 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacje (284.800 zł)

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 666.885 zł, w związku                              z nierozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gawłowskiej.

Wprowadzono również zwiększenie w kwocie 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2011 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych                          z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2011 wprowadzono zmniejszenie           w kwocie 6.502 zł w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2011 wprowadzono zwiększenie                   w kwocie 13.424 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej   Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększenie w kwocie 7.185 zł w rozdziale tym wynika ze zwiększenia wartości projektu unijnego pn. „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmniejszenia dotacji w kwocie 444 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147/2011 na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenia planu dotacji w kwocie 7.000 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2011 w związku z niedoborem środków finansowych w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,   dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.000 zł przeniesiono               z paragrafu 2440 na 2460 jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z otrzymaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego- na mocy Uchwały Nr 137/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011 roku wprowadzono zwiększenie w kwocie 70.000 zł   z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia w kwocie 149.700 zł oraz zmniejszenia w kwocie 1 zł dokonano                                    z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – 36.700 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” – zwiększenie w kwocie 81.000 zł - dokończenie II etapu realizowanego zadania,

- dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na ul. Gawłowskiej, dokumentacja projektowa – Kanał Łasica we Władysławowie Gmina Brochów - 32.000 zł

- zmniejszenie w planie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia w   kwocie 1 zł w związku z urealnieniem wartości zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W                               w miejscowości Witkowice”.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenia w kwocie 1 zł dokonano w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice”. Wartość zadania wg. kosztorysu wynosi 740.000,67 zł w związku z powyższym urealnia się plan do w/w wartości. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 740.001 zł.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2011 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zmiany polegają na zmniejszeniu planu                  w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2011 wprowadzono zmniejszenie           w kwocie 6.502 zł w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu w kwocie 35.245 zł oraz zmniejszenia w kwocie 21.821 zł dokonano                      w związku z :

- przyznaną dotacją w kwocie 13.424 zł w MUW zwiększa się plan wydatków                                  z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wypłatą świadczeń dla strażaków,

- wnioskiem kierownika jednostki KPPSP w Sochaczewie zmniejsza się plan w kwocie 21.821 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zwiększa się w kwocie 21.821 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej. Przesunięć w planie dokonuję się w celu urealnienia.

 

 

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 82 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki bieżące – szkolenia pracowników z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia.

 

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 284.800 zł w paragrafie odsetek                  od samorządowych papierów wartościowych - obligacje.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszenia planu w kwocie 460.806 zł oraz zwiększenia planu w kwocie 101.095 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez:

- urealnieniem wartości zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” do kwoty 299.989 zł (zmniejszenie   o kwotę 366.896 zł) na podstawie zaktualizowanego kosztorysu dla potrzeb złożonego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW,

- zwiększeniem środków w kwocie 93.910 zł oraz zmniejszeniem w kwocie 93.910 zł (przesunięcie środków pomiędzy paragrafami) w środkach unijnych, w środkach z Budżetu Państwa oraz w środkach zabezpieczonych jako wkład własny przy realizacji projektu unijnego pn.„Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”

- zwiększeniem wartości projektu unijnego pn.”Strategiczny program rozwoju umiejętności               i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego” w kwocie 7.185 zł

 

 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenia w kwocie 2.000 zł   dokonano celem urealnienia planu wydatków (przeniesienie środków do rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na stypendia dla uczniów, szkolenia i usługi z paragrafów zakup usług pozostałych ).

 

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenia w kwocie 40.110 zł   dokonano celem urealnienia planu wydatków (przeniesienie środków do rozdziału 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na stypendia dla uczniów, szkolenia i usługi z paragrafów zakup materiałów i wyposażenia   oraz usług remontowych ).

 

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmniejszenia dotacji w kwocie 444 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 147/2011 na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych.

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wniosek kierownika jednostki Dom Dziecka w Giżycach zmniejszenia planu dokonano                     w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych                  oraz pozostałych na kwotę 63.668 zł. Środki te przesunięte zostały na zwiększenie planu                  na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.750 zł                                       oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 35.918 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku Domu Dziecka w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej                  i drzwiowej”, realizowanego w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

 

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenia planu dotacji w kwocie 7.000 zł dokonano na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2011 w związku z niedoborem środków finansowych w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 116.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 116.000 zł (przesunięcie środków pomiędzy paragrafami) dokonano z przeznaczeniem na prace remontowe związane z uruchomieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej (56.000 zł), oraz zakupem samochodu dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej (60.000 zł) z planu w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

 

 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększenia planu w kwocie 13.110 zł dokonano w związku z przesunięciem środków pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

 

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  

Zwiększenia planu w kwocie 27.000 zł w MOW w dokonano z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących – koszty   ubezpieczenia – na wniosek kierownika jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

 

 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

Zwiększenia planu w kwocie 2.000 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

 

 

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki   związane z gromadzeniem środków z opłat i kar       za korzystanie ze środowiska

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie planu w kwocie 15.000 zł w związku                             z przesunięcie środków z rozdziału 90019 do rozdziału 90095 w celu prawidłowego zaklasyfikowania planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących.

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenia w łącznej kwocie 140.000 zł dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego- na mocy Uchwały Nr 137/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011 roku - zwiększenie w kwocie 70.000 zł   oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 70.000 zł dokonano z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Remont budynku Domu Dziecka               w Giżycach – etap I odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”, Łączna wartość zadania wynosi 140.000 zł.

- 70.000 zł – dotacja

- 70.000 zł – wkład własny

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”

- wprowadza się następujące zmiany:

1. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.„Zakup recyklera – urządzenia do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg                         w Sochaczewie” – 36.700 zł,

2. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.”Zakup samochodu osobowego dla potrzeb PUP w Sochaczewie oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej” – 60.000 zł

3.Utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz   zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach” – 12.000 zł

4.Zwiększenie w kwocie 81.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” – dokończenie II etapu realizowanego zadania.

5. Zwiększenia w kwocie 1 zł dokonano w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice”. Wartość zadania wg. kosztorysu wynosi 740.000,67 gr w związku z powyższym urealnia się plan do w/w wartości. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 740.001 zł.

 

 

 

 

  Załączniki:


047_zalacznik_nr_1.xls

047_zalacznik_nr_2.xls

047_zalacznik_nr_3.xls

047_zalacznik_nr_4.xls

047_zalacznik_nr_5.xls

047_zalacznik_nr__6.xls

047_zalacznik_nr__7.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-28 13:16:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-28 13:51:34
  • Liczba odsłon: 1319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441786]

przewiń do góry