UCHWAŁA NR XXXIV/125/2009                                                     

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   27 LUTEGO 2009  ROKU

 

 

w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy

Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami  pozarządowymi

 

 

 

Na  podstawie art. 12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku 
o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U.  z  2001  r.  Nr   142,  poz.  1592 
z  późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz. U.  Nr  96,  poz.  873 
z  późniejszymi  zmianami)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:                

 

 

 

§  1

 

 

Uchwala  się Program  Współpracy  Powiatu  Sochaczewskiego z  organizacjami  pozarządowymi  oraz z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia 
24  kwietnia  2003  roku o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2009  rok,  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Art.  5  ust.  3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2004 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  nakazuje organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  uchwalenie  corocznego programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  w/w  ustawy. 

Proponowany  Radzie  Powiatu  projekt  programu  określa  m.in.  zakres  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  realizacji  zadań  sfery  publicznej,  należących  do  zadań  powiatu,  które  to  zadania  będą  realizowane  w  ramach  przyjętego  budżetu  powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Załącznik  do  Uchwały  Nr  XXXIV/125/2009

                                                                                                                                                                     Rady  Powiatu  w Sochaczewie  z  dnia  27 lutego 2009 roku

                                                                                                                                                                     w  sprawie  uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu

                                                                                                                                                                     Sochaczewskiego z  organizacjami  pozarządowymi

 

 

 

 

PROGRAM

WSPÓŁPRACY  POWIATU  SOCHACZEWSKIEGO

Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ  PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA  W  ART.  3  UST.  3  USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO

  I  O  WOLONTARIACIENA  2009  ROK

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

CELE PROGRAMU

 

 

 Celem  programu  jest:

1)   podnoszenie jakości realizacji zadań sfery publicznej,

2)   rozszerzanie zakresu działalności społecznie użytecznej,

3)   umożliwianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego włączanie się w realizowanie zadań sfery publicznej,

4)   tworzenie warunków do zwiększania aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY I PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

 

 

1.    Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie powiatu lub dla jej mieszkańców podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i organizacji pozarządowych.

2.    Przedmiotem współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest w szczególności:

a) realizacja zadań powiatu określonych w ustawach oraz wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego,

b) podwyższanie efektywności działań skierowanych do mieszkańców powiatu,

c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

d) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY

 

 

Powiat Sochaczewski współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań sfery publicznej, należących do zadań powiatu , a w szczególności w zakresie:

1)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

-       organizacja imprez masowo – rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu,

-    szkolenie specjalistyczne oraz udział w sportowym współzawodnictwie w różnych  dyscyplinach,

-      szkolenie sportowe dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów i rozgrywek  sportowych,

2)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – organizacja  tematycznych  spotkań  informacyjnych,  szkoleń,  seminariów,

3)      działań o charakterze proekologicznym:

-     edukacja ekologiczna poprzez włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym (organizacja konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych),

-     wspieranie działań poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań tj.  konserwacja urządzeń melioracyjnych, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach , termomodernizacja budynku szkolnego, zakup sorbentów środka pianotwórczego oraz wielogazowego wykrywacza, prace nad Zalewem w Kozłowie Biskupim, mające na celu poprawę stanu wody oraz roślinności nad brzegami,

4)      działalności turystycznej:

-  organizacja działań mających na celu promocję turystyki na terenie powiatu     sochaczewskiego, organizacja imprez promocyjnych, produkcja wydawnictw turystycznych,

5)      działalności wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych:

-   organizacja festiwali, przeglądów artystycznych i spektakli teatralnych, organizacja     konkursów z zakresu kultury,

-     organizacja wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych,  kiermasze prac uczestników WTZ,

6)      działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

-   konsultacje i udostępnienie informacji w  zakresie  rehabilitacji  zawodowej i      społecznej,

-       przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

-   kształtowanie świadomości społecznej w celu zapobiegania marginalizacji osób  niepełnosprawnych,

-           wspomaganie działań integracyjnych w sferze edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,   współpraca w realizacji działań z zakresu wolontariatu,

7)      pomocy społecznej:

-                 działania  opiekuńczo – wychowawcze  i  terapeutyczne  dla  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej  uzależnieniami  w  formie  prowadzenia  placówki  opiekuńczo  -  wychowawczej  wsparcia  dziennego,

-                 działania i inicjatywy pomagającym osobom pokrzywdzonym oraz szkolenia dotyczące prewencji handlu ludźmi,

8)      ochrona  zdrowia:

-          działania  wspierające i promujące zdrowy tryb życia mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowotnych w zakresie:

§  szkoleniowo – informacyjnym

§  edukacyjno – poznawczym

§  profilaktyki uzależnień pierwszego stopnia prowadzonej na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki w szkołach oraz lokalnych mediach,

 

 

9)      wspieranie  działań  na  rzecz  informatyzacji  i  budowy  społeczeństwa  informacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

FORMY WSPÓŁPRACY

 

W 2009 roku współpraca Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie
w następujących formach:

 

1)      zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm./, które może mieć formę:

a) powierzania,

b) wspierania.

2)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3)      udzielania pomocy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet powiatu źródeł finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

1.    Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom współpracy oraz ich kontrola odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.    W 2009 roku zlecanie zadań odbywać się będzie w formie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji –
w ramach środków zapisanych na ten cel w budżecie powiatu.

3.    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w celu realizacji zadań publicznych przez podmioty Programu zamieszcza się, w zależności od zadania  w dzienniku lokalnym lub
o zasięgu ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie  oraz  w  Internecie.

4.    Decyzję o wyborze podmiotów , które uzyskają dotację oraz wysokość dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej , powołanej uchwałą Zarządu Powiatu.  Wyniki  konkursu  zamieszcza  się  na  tablicy  ogłoszeń  w  Starostwie  Powiatowym  w  Sochaczewie  oraz  w  Internecie.

5.    W imieniu Zarządu Powiatu kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty Programu sprawują odpowiednie merytoryczne Wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne.

6.     Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok podmioty te mogą zgłaszać Radzie Powiatu za pośrednictwem Wydziału Promocji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:34:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:34:26
  • Liczba odsłon: 1443
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459335]

przewiń do góry