UCHWAŁA NR XVII/101/2012

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU

 

w  sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Rady  Społecznej 

Zespołu Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  w  związku  z  art.  48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności  leczniczej (Dz.U.  Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.) Rada Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

  

§  1

 

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”  w  Sochaczewie  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  uchwały.


§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie  z dyspozycją  art.  48  ust.  11  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej (Dz.U.  Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)  Rada  Społeczna  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie  w  dniu  27  czerwca  2012  roku  podjęła  uchwałę  Nr  12/2012  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Rady  Społecznej Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie.   Powołany  wyżej  przepis  ustawy  wymaga zatwierdzenia  tak  uchwalonego  regulaminu  przez  podmiot  tworzący  szpital,  w  tym  przypadku Radę  Powiatu  w  Sochaczewie.  

Z  tych  też  względów  niezbędnym  jest  podjęcie  w  powyższej  sprawie  stosownej  uchwały  przez  organ  stanowiący  Powiatu  Sochaczewskiego.

 

 

 

 

Załącznik  do uchwały Nr XVII/101/2012

Rady Powiatu  w  Sochaczewie

z  dnia 28 września 2012 roku

w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Rady  Społecznej  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie

 

 

 

 

REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  „Szpitala Powiatowego”

w Sochaczewie

 

§ 1

 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Sochaczewskiego jako podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, zwany dalej w regulaminie „Szpitalem” oraz organem doradczym dyrektora szpitala.

2. Rada społeczna działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654
z późn. zm.);

2)      statutu Szpitala,

3)      niniejszego regulaminu.

3. Członkowie  Rady  Społecznej  wykonują  swoje  prawa  i  obowiązki  osobiście.

 

§ 2

 

1.      Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Rada Powiatu   w  Sochaczewie.

2.      Przewodniczącym Rady jest Starosta lub osoba przez niego wyznaczona.

 

§ 3

 

Do zadań rady społecznej należy:

1)      przedstawianie  podmiotowi  tworzącemu  lub  dyrektorowi  szpitala wniosków
i opinii w sprawach  określonych  w  ustawie;

2)      dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

3)      opiniowanie wniosków w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

4)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Szpitala.

§ 4

 

1.      Rada Społeczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2.      Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż co trzy miesiące.

3.      Posiedzenie Rady Społecznej  winno  być   także  zwołane na wniosek dyrektora szpitala lub na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków składu Rady Społecznej, nie później
niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia składa się na piśmie, wraz z podaniem celu jego zwołania.

4.    Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje przewodniczący Rady Społecznej, a  w  razie  jego  nieobecności  upoważniony  przez  niego  członek  Rady  Społecznej.

5.      Na posiedzenie Rady Społecznej zapraszani są wszyscy członkowie Rady oraz osoby wymienione w § 7 ust.  2 i 3.

6.      Pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przesyła się członkom Rady Społecznej,
nie później niż na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Społecznej może skrócić termin wysłania zawiadomienia lub zastosować inny skuteczny sposób zawiadomienia o posiedzeniu.

7.      W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Społecznej należy podać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

8.      Wraz z zawiadomieniem członkowie Rady Społecznej otrzymują materiały będące przedmiotem obrad.

 

 

§ 5

 

1.      Posiedzeniami Rady Społecznej kieruje przewodniczący Rady Społecznej, który otwiera posiedzenie, stwierdza zdolność Rady Społecznej do podejmowania ważnych uchwał
i uzgadnia porządek jej obrad. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Społecznej czynności te wykonuje członek Rady Społecznej upoważniony przez jej przewodniczącego.

2.      Członkowie Rady Społecznej mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

3.      O włączeniu dodatkowych spraw do porządku obrad lub o usunięciu z porządku obrad spraw planowanych do rozpatrzenia na posiedzeniu, decyduje Rada Społeczna przy zatwierdzaniu porządku obrad.

 

§ 6

 

1.      Na posiedzeniu Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, które podpisuje przewodniczący Rady Społecznej  lub  członek  Rady  Społecznej,  o  którym  mowa  w § 5  ust.  1.

2.      Uchwały Rady Społecznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Społecznej.

3.      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Społecznej  lub  członka  Rady  Społecznej,  o  którym  mowa  w §  5  ust.  1.

4.      Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Rady Społecznej lub z własnej inicjatywy przewodniczący Rady Społecznej może zarządzić głosowanie tajne.

 

§ 7

 

1.      W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy dyrektor szpitala lub wskazana przez niego osoba.

2.      W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych i samorządów zawodów medycznych działających w Szpitalu.

3.      W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez osobę  zwołującą jej  posiedzenie.

 

§ 8

 

1.      Posiedzenia Rady Społecznej są protokołowane.

2.      Protokół z posiedzenia Rady Społecznej powinien odzwierciedlać jej przebieg,
a w szczególności zawierać:

1)    kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia;

2)    listę członków  Rady  Społecznej obecnych na posiedzeniu  i  listę  innych  osób  biorących  udział  w  posiedzeniu Rady Społecznej;

3)    przyjęty porządek obrad;

4)    stwierdzenie dotyczące prawidłowości zwołania Rady Społecznej i zdolności
do podejmowania uchwał;

5)    odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;

6)    przebieg posiedzenia, a w szczególności treść wystąpień, wniosków, uchwał i wyniki głosowania;

3.      Uchwały Rady Społecznej, zawiadomienie o posiedzeniu i lista obecności stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia.

4.      Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej lub członek Rady Społecznej upoważniony do kierowania jej posiedzeniem zgodnie z § 5 ust. 1.

 

§ 9

 

W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Społeczna może zapoznawać się
z niezbędnymi w jej pracy dokumentami związanymi z działalnością Szpitala,
z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności przewidzianymi
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 10

 

Obsługę administracyjno-biurową i techniczną Rady Społecznej zapewnia Szpital.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-08 15:06:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-08 15:06:08
  • Liczba odsłon: 1250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460038]

przewiń do góry