Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 tekst jednolity).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz. U. z 2019r. poz 1288).

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1542)

7) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1626).

8) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

9) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.854).

10) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku(wypełnia właściciel/e).

 

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większością współwłaścicieli.

 

Załączniki w oryginale:

 

 • zwrot tablicy (w przypadku kradzieży 1 sztuki tablicy)
 • dowód rejestracyjny
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych
 • karta pojazdu - jeśli była wydana
 •  

Do wglądu

 •      - Dokument określający tożsamość:

  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

  b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

  - W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

  -  W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nierejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4,

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  

 

 

UWAGA!

 
    W poniedziałek w godz. 8.00-10.00 i 16.00.-17.30 jest ograniczona liczba stanowisk.
 

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za tablice:

a.       zwyczajne:

·          na samochód ( 2 sztuki ) - 80,00 zł.

·          na przyczepę - 40,00 zł

·          na motocykl - 40,00 zł.

·          na motorower - 30,00 zł.

b.       indywidualne :

·          zamawiane po raz pierwszy - 1000,00 zł.

·          za wtórnik - 80,00 lub 40,00 zł.

c.       zabytkowe:

·          samochodowe - 100,00 zł.

·          motocyklowe - 50,00 zł.

 • za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł.
 • za pozwolenie czasowe – 12,50 zł.
 • za nalepkę kontrolną - 18,50 zł.

Opłata ewidencyjna  

w wysokości wielokrotności 0,50 zł. za wydanie: dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

 


Opłata skarbowa

 

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Zmiana numeru rejestracyjnego – wydanie nowych tablic następuje od ręki, natomiast po nowy dowód rejestracyjny trzeba się zgłosić po upływie ok. 10 dni

Wykonanie tablicy z dotychczasowym numerem - ok. 7 dni

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu urzędu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Uwagi

 1. W stosunku do pojazdu na “białych” tablicach organ rejestrujący może na wniosek właściciela wydać zalegalizowane tablice rejestracyjne z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po złożeniu dodatkowego oświadczenia.
 2. Na okres konieczny do wykonania tablicy na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

Kontakt:Iwona Feliga, Monika Etmanowicz, Mariola Pawlikowsk

 w  poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8.00-15.00

 

 

Do pobrania:

wniosek_o_wydanie_dr_pc_kp_zl_wzor.pdf
upowaznienie_rejestracja.pdf
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Oklińska
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Wlazło
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-31 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 11:18:28
 • Liczba odsłon: 2551
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460351]

przewiń do góry