UCHWAŁA NR XXI/118/2013

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 25 MARCA 2013 ROKU

   

w sprawie wyrażenia zgody na realizację w  partnerstwie z  Gminą  Rybno  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego  ze  środków Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5  czerwca  1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,
co następuje
:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Sochaczewski w partnerstwie z Gminą Rybno  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

 

 

§ 2

 

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, zabezpieczone będą w budżecie Powiatu  Sochaczewskiego  na  2013 rok,  środki finansowe w kwocie 35 000,00 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W 2012 r. Gmina Rybno ubiegała się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

 

Inwestycja której inwestorem jest Gmina Rybno swym zakresem obejmuje przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą powiatową nr 3822 W Szwarocin – Erminów. W celu realizacji projektu i możliwości pozyskania środków z ww. programu  Rada Powiatu Sochaczewskiego wyraziła zgodę na bezterminowe powierzenie Gminie Rybno  zarządu nad drogą powiatową w obrębie skrzyżowań – Uchwała Nr X/55/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27.10.2011 r.

 

Na potrzeby wniosku, w celu spełnienia przez Gminę jednego z wymaganych warunków tj. współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, zostało zawarte w dniu
26. 09.2012 r. Porozumienie nr 1/2012 o partnerstwie.

W porozumieniu wstępnie określono kwotę pomocy finansowej przy realizacji zadania – tj. 35 000,00 zł.

 

[Zastosowanie w/w procedur wynika z zasad pozyskiwania środków z NPPDL 2012-2015]

 

28 stycznia 2013 roku minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku, gdzie zadanie zgłoszone przez Gminę Rybno  ocenione zostało pozytywnie.

 

Planowany koszt realizowanego zadania wyniesie wraz z podatkiem VAT  2 400 000,00  zł .

Udział finansowy realizacji  przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

Powiat Sochaczewski -  35 000,00 zł brutto,

Gmina Rybno - pozostała  wysokość  kosztów realizacji zadania, przy  dofinansowaniu w ramach „Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”

 

Celem głównym (strategicznym) Programu jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.


W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 11:25:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-08 11:25:04
  • Liczba odsłon: 1175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459427]

przewiń do góry