Protokół Nr II / 2006

z obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 06 grudnia 2006 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Starostwa w Sochaczewie

 

 

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. obsadzenia mandatu radnego,
 2. obsadzenia mandatu radnego,
 3. wyboru Starosty Sochaczewskiego,
 4. wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego,
 5. wyboru członków Zarządu Powiatu,
 6. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr II / 2006

z obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

06.12. 2006r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Starostwa w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 06.12.2006r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. A. Łopata.

Lista obecności w załączeniu - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

Starosta Józef Gołębiowski

Wicestarosta Stefan Grefkowicz

Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Gerasik

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Teresinie Lech Kaźmierczak

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Komendant PPSP w Sochaczewie Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie Wiktor Gajda

Powiatowy Lekarz Weterynarii Wojciech Wojciechowski

Dyrektor PZD Kazimierz Najdzik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Klawenek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Justyna Nowak - Sobotta

Dyrektor MOS "Dom na Szlaku" w Załuskowie Joanna Kamińska

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie Jolanta Kulpa - Szczepaniak

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marek Fergiński

p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem Krzysztof Żyżyński

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Ewa Płowik

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Mieniem Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor PCPR Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie Janina Niedziela

Przewodniczący Powiatowej Komisji MIR Zbigniew Tomaszewski

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

 

Otwarcia obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie zwołanej na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 roku".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Józefem Gołębiowskim i Wicestarostą Stefanem Grefkowiczem, wszystkich Radnych Rady Powiatu, kandydatów na Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie Pana Wiesława Kowalę i Pana Wojciecha Zbytniewskiego, Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych, a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem stwierdził.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności Radnych stwierdził, że w sesji udział bierze 18 Radnych. Stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady II sesji Rady Powiatu w Sochaczewie są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

 

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Sochaczewie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. obsadzenia mandatu radnego,
 2. wyboru Starosty Sochaczewskiego,
 3. wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego,
 4. wyboru członków Zarządu Powiatu,
 5. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż  porządek obrad II Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zwrócił się z prośbą do wnioskodawców dzisiejszej sesji o zgodę na wprowadzenie do porządku obrad pkt 3b) następującej treści: podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Nadmienił, iż jest w posiadaniu pisma Komisarza Wyborczego w Płocku dotyczącego objęcia mandatu radnego przez Pana Wojciecha Zbytniewskiego. Uchwała ta nie była w porządku obrad wnioskodawców ale Przewodniczący myśli, że powinno to być wprowadzone do obrad dzisiejszej sesji aby Pan Wojciech Zbytniewski mógł pracować w Radzie a co za tym idzie Rada mogła pracować w pełnym składzie. Nadmienił, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu któregoś z wnioskodawców to przegłosuje tą poprawkę do porządku obrad.

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne uwagi dotyczące porządku obrad.

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Radnego J. Ciura o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprawkę dotyczącą rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt jako pkt 3 b) - podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego, natomiast pkt od 3b) do 3e) byłyby pkt od 3c) do 3f) poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

" Za " głosowało 18 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" -------------

Poprawka dotycząca rozszerzenia porządku obrad została przyjęta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z naniesioną poprawką a następnie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 18 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 18 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. obsadzenia mandatu radnego,
 2. obsadzenia mandatu radnego,
 3. wyboru Starosty Sochaczewskiego,
 4. wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego,
 5. wyboru członków Zarządu Powiatu,
 6. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

Ad. pkt 3a) Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż otrzymał pismo od Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie objęcia mandatu radnego.

Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Odpowiadając na pismo znak OR 0040-01/06 z dnia 27.11.2006r. w związku z art.194 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podaję poniżej informację dotyczącą kandydata do objęcia mandatu radnego: Największą kolejno liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 22 KWW Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej po Panu Mirosławie Orlińskim uzyskał Pan Wiesław Roman Kowala zam. Dachowa.

Pismo Komisarza Wyborczego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał kandydata do objęcia mandatu radnego Pana Wiesława Kowalę czy przyjmuje mandat radnego Rady Powiatu w Sochaczewie i zechce złożyć ślubowanie.

Pan Wiesław Kowala poinformował, że przyjmuje mandat radnego i złoży ślubowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował następujący przebieg ślubowania poprosił wszystkich zebranych o powstanie a Pana Wiesława Kowalę poprosił o odczytanie tekstu ślubowania. Nadmienił, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg’’.

 

Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez kandydata na radnego Wiesława Kowalę.

Kandydat na radnego Wiesław Kowala odczytał tekst ślubowania i wypowiedział słowo "ślubuję".

 

Na sesję przybył Radny J. A. Łopata. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 19 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ---------------

Uchwała została przyjęta przez Radę 19 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż od tej chwili w dzisiejszej sesji uczestniczy 20 Radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował Radnemu Wiesławowi Kowali wyboru na Radnego.

 

 

Ad. pkt 3b) Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż otrzymał pismo od Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie objęcia mandatu radnego.

Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Odpowiadając na pismo znak OR 0040-02/06 z dnia 27.11.2006r. w związku z art.194 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podaję poniżej informację dotyczącą kandydata do objęcia mandatu radnego: Największą kolejno liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 24 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa po Panu Jerzym Żelichowskim uzyskał Pan Wojciech Władysław Zbytniewski zam. Rozlazłów.

Pismo Komisarza Wyborczego w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w dniu dzisiejszym Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego, który następnie odczytał.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał kandydata do objęcia mandatu radnego Pana Wojciecha Zbytniewskiego czy przyjmuje mandat radnego Rady Powiatu w Sochaczewie i zechce złożyć ślubowanie.

Pan Wojciech Zbytniewski poinformował, że przyjmuje mandat radnego i złoży ślubowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich zebranych o powstanie a Pana Wojciecha Zbytniewskiego poprosił o odczytanie tekstu ślubowania. Nadmienił, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg’’.

 

Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez kandydata na radnego Wojciecha Zbytniewskiego.

Kandydat na radnego Wojciech Zbytniewski odczytał tekst ślubowania i wypowiedział słowo "ślubuję" z dodaniem “Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ---------------

Uchwała została przyjęta przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż od tej chwili Rada liczy 21 osób.

 

 

Ad. pkt 4c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Starosty Sochaczewskiego.

Radny J. Ciura na stanowisko Starosty zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Korysia i uzasadnił propozycję.

Pan Tadeusz Koryś posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem rolnictwa.

Ukończył:

 • Akademię Rolniczą w Lublinie,
 • Studium Nauczycielskie w Łowiczu,
 • Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji w Lublinie,
 • Podyplomowe Studia AGRO - UNIA na Akademii Rolniczej w Lublinie w zakresie polityki rolnej oraz wykorzystania funduszy Unii Europejskiej,
 • Internetową Szkołę Kadr Bankowych prowadzoną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Dotychczasowa praca:

 • praca w oświacie szkolnej jako: Dyrektor ZSR w Iłowie, Wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach,
 • Naczelnik Gminy Teresin,
 • Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie,
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie.

Dodatkowo kandydat posiada ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, złożony egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ukończony kurs pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Posiada duże doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu firmą i kierowaniu zasobami ludzkimi. Ponadto "Samorządowiec roku 2006" i Radny I, II i obecnej III kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne kandydatury na stanowisko Starosty.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął listę kandydatur na stanowisko Starosty Sochaczewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego Pana Tadeusza Korysia czy wyraża zgodę na kandydowanie na Starostę.

Radny Tadeusz Koryś wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Radnego T. Korysia aby oświadczył Radzie czy nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych. Jest to wymóg kandydowania na stanowisko Starosty.

Radny Tadeusz Koryś oświadczył, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Starosta wybierany jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: p. Jolanta Popiołek, Wiesław Domagalski, Zbigniew Pakuła.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął listę zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Następnie zapytał zgłoszonych radnych czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

 1. Jolanta Popiołek
 2. Wiesław Domagalski
 3. Zbigniew Pakuła

poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za" 21 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru Starosty Sochaczewskiego 21 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1240 celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie, a następnie udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Popiołek odczytała treść karty do głosowania: "Czy jesteś za wyborem na Starostę Sochaczewskiego Pana Tadeusza Korysia i podjęciem uchwały w powyższej sprawie". Na karcie są trzy odpowiedzi: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Poinformowała o sposobie głosowania. Głosując należy skreślić dwa warianty pozostawiając jeden, ten, za którym Państwo głosujecie. Karta do głosowania będzie ważna tylko wówczas, jeśli pozostawimy na niej wariant, na który chcemy oddać głos a dwa pozostałe skreślimy.

Ponieważ głosowanie jest tajne Komisja Skrutacyjna ustaliła, że głosy oddajemy na mównicy.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przewodnicząca Komisji kolejno odczytywała imiennie Radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu Radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Dwóch radnych: R. Ambroziak i J. Łopata oddali głosy na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1300 w celu obliczenia wyników przeprowadzonego głosowania.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Radnej J. Popiołek, która odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 06 grudnia 2006r. dla przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego. Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 06 grudnia 2006 r. w składzie: - Jolanta Popiołek Przewodnicząca, Zbigniew Pakuła, Wiesław Domagalski po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza co następuje: na Sesji obecnych jest 21 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 Radnych, głosów ważnych oddało 20 Radnych, głosów nieważnych oddał 1 Radny. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem Pana Tadeusza Korysia na stanowisko Starosty Sochaczewskiego oddano następującą liczbę głosów: głosów "TAK" oddano 19, głosów "NIE" oddano 1, głosów "WSTRZYMAŁO SIĘ" - nie było. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Pan Tadeusz Koryś został wybrany na Starostę Sochaczewskiego. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pana Tadeusza Korysia na Starostę Sochaczewskiego została przyjęta.

Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było. Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 06 grudnia 2006r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 7.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej J. Popiołek w imieniu Komisji pogratulowała nowemu Staroście Sochaczewskiemu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu swoim i całej Rady Powiatu, pracowników Starostwa, zgromadzonych gości pogratulował Panu Tadeuszowi Korysiowi wyboru na stanowisko Starosty Sochaczewskiego. Życzył dużo zdrowia, sił i wytrwałości w tej trudnej pracy dla dobra Powiatu Sochaczewskiego. Życzył samych sukcesów.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował dotychczasowemu Staroście Sochaczewskiemu Panu Józefowi Gołębiowskiemu za pracę na stanowisku Starosty Sochaczewskiego w II kadencji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi.

Starosta Tadeusz Koryś podziękował za wybór na stanowisko Starosty. Nadmienił, że nie będzie wygłaszał w dniu dzisiejszym expose ale uczyni to na kolejnej sesji Rady Powiatu. Zapewnił, że na pewno zawsze będzie działał tak aby było to dla dobra Powiatu Sochaczewskiego i naszego samorządu powiatowego. To Państwu gwarantuję i tego możecie ode mnie oczekiwać i potem żądać stwierdził.

 

 

Ad. pkt 4 d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż wybór Wicestarosty następuje na wniosek Starosty Sochaczewskiego. Poprosił zatem Starostę T. Korysia o przedstawienie wniosku w sprawie wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego.

Starosta Tadeusz Koryś zarekomendował na stanowisko Wicestarosty Sochaczewskiego osobę Pana Piotra Osieckiego. Poinformował, że Pan Piotr Osiecki jest od urodzenia Sochaczewianinem. W latach 80-tych zawodnik a następnie trener pierwszoligowej drużyny rugby ORKAN Sochaczew. Trzydziestopięciokrotny reprezentant Polski w meczach międzypaństwowych. W latach 1987-1989 kapitan reprezentacji Polski. W 1989 roku najlepszy rugbista Polski. Następnie w latach 1989-1995 kontynuował karierę sportową we Francji grając w klubach pierwszoligowych. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Klubu Sportowego ORKAN Sochaczew do 30 kwietnia 2001. W 2001 po wygraniu konkursu objął stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Funkcję tę pełnił do maja 2005 roku. Od lipca 2005r. pracuje w Warszawie w spółce prawa handlowego. Ma wykształcenie wyższe (magister ekonomi, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończył również studia podyplomowe specjalność rachunkowość. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia biura rachunkowego. W latach 2002-2005 pełnił szereg funkcji społecznych, m.in. funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Rugby.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał kandydata na stanowisko Wicestarosty Sochaczewskiego Pana Piotra Osieckiego czy wyraża zgodę na kandydowanie oraz poprosił aby poinformował Radę czy nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Radny P. Osiecki wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Wicestarosty Sochaczewskiego oraz poinformował, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych..

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Wicestarosta wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował, aby Komisja pozostała w tym samym składzie co do wyboru Starosty Sochaczewskiego. Przewodniczący zapytał Radnych o inne propozycje.

Innych propozycji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

 1. Jolanta Popiołek
 2. Wiesław Domagalski
 3. Zbigniew Pakuła

poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 21 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15 min. przerwę do godz.1320 w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na przeprowadzenie w sposób tajny wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie i oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej J. Popiołek odczytała treść karty do głosowania: "Czy jesteś za wyborem na Wicestarostę Sochaczewskiego Pana Piotra Osieckiego i podjęciem uchwały w powyższej sprawie". Na karcie są trzy odpowiedzi: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Poinformowała o sposobie głosowania. Głosując należy skreślić dwa warianty pozostawiając jeden, ten, za którym Państwo głosujecie. Karta do głosowania będzie ważna tylko wówczas, jeśli pozostawimy na niej wariant, na który chcemy oddać głos a dwa pozostałe skreślimy.

Komisja Skrutacyjna ustaliła, że ponieważ głosowanie jest tajne to głosy oddajemy na mównicy.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przewodnicząca Komisji odczytywała kolejno imiennie Radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu Radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 13 35 w celu obliczenia wyników przeprowadzonego głosowania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Radnej J. Popiołek, która odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 06 grudnia 2006r. dla przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego. Komisja Skrutacyjna powołana na sesji Rady Powiatu w dniu 06 grudnia 2006r. w składzie: - Jolanta Popiołek Przewodnicząca, Zbigniew Pakuła, Wiesław Domagalski po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza co następuje: na Sesji obecnych jest 21 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 Radnych, głosów ważnych oddało 21 Radnych, głosów nieważnych nie było. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem Pana Piotra Osieckiego na stanowisko Wicestarosty Sochaczewskiego oddano następującą liczbę głosów: głosów "TAK" oddano 12, głosów "NIE" oddano 9, głosów "WSTRZYMAŁO SIĘ" - nie było. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Pan Piotr Osiecki został wybrany na Wicestarostę Sochaczewskiego. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pana Piotra Osieckiego na Wicestarostę Sochaczewskiego została przyjęta. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było. Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 06 grudnia 2006r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 9.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

W imieniu Komisji Skrutacyjnej Pani J. Popiołek pogratulowała Panu Piotrowi Osieckiemu wyboru na Wicestarostę Sochaczewskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  pogratulował Panu Piotrowi Osieckiemu wyboru na stanowisko Wicestarosty Sochaczewskiego. Życzył wytrwałości i współpracy w Panem Starostą i całym Zarządem Powiatu dla dobra Powiatu Sochaczewskiego. Jednocześnie podziękował dotychczasowemu Wicestaroście Sochaczewskiemu Panu Stefanowi Grefkowiczowi za pracę w II kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

Ad pkt 3 e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Starostę o przedstawienie wniosku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

Pan Starosta T. Koryś złożył wniosek o wybór trzech członków Zarządu Powiatu w osobach:

 1. Janusz Ciura
 2. Tomasz Połeć
 3. Ryszard Ambroziak

Poinformował, że Pan Janusz Ciura i Pan Ryszard Ambroziak są radnymi trzecią kadencję. Pan Janusz Ciura pełnił do tej pory funkcję Członka Zarządu Powiatu. Natomiast Pan Tomasz Połeć jest pracownikiem Starostwa Powiatowego, Z-cą dyrektora Wydziału Promocji, kandydat na Burmistrza w minionych wyborach.

Starosta poinformował, ż jeżeli Radni potrzebują bliższych danych to prosi o pytania do kandydatów.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego Ryszarda Ambroziaka czy wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu oraz poprosił o poinformowanie czy nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Radny R. Ambroziak wyraził zgodę na kandydowanie oraz poinformował, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego Janusza Ciurę czy wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu oraz poprosił o poinformowanie czy nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Radny J. Ciura wyraził zgodę na kandydowanie oraz poinformował, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego Tomasza Połcia czy wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu oraz poprosił o poinformowanie czy nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Radny T. Połeć wyraził zgodę na kandydowanie oraz poinformował, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innymi wyrokami zakazującymi pełnienia funkcji publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał, że wyboru członków Zarządu Powiatu dokonujemy zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej do wyboru członków Zarządu. Zaproponował, aby Komisja pozostała w tym samym składzie. Zapytał o inne propozycje.

Innych propozycji nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

 1. Jolanta Popiołek
 2. Wiesław Domagalski
 3. Zbigniew Pakuła

poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 21 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 5 min. przerwę do godz. 1345 w celu przygotowania kart do głosowania do wyboru członków Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie i udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej J. Popiołek odczytała treść karty do głosowania: "Czy jesteś za wyborem na Członków Zarządu Powiatu Sochaczewskiego:

 1. Pana Ryszarda Ambroziaka
 2. Pana Janusza Ciura
 3. Pana Tomasza Połcia

i podjęciem uchwały w powyższej sprawie".

Na karcie są trzy odpowiedzi: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała o sposobie głosowania. Na karcie wymieniony jest proponowany skład Zarządu Powiatu i głosujemy na wymienione kandydatury blokowo, bez skreślenia pozostawiamy wariant swojego wyboru. Pozostałe dwa warianty skreślamy.

Karta do głosowania będzie ważna tylko wówczas jeśli pozostawimy na niej jeden nieskreślony wariant "TAK", "NIE", "WSTRZYMUJĘ SIĘ" a dwa pozostałe skreślimy.

Radny M. Głuchowski zapytał co to znaczy, że głosujmy blokowo. Czy nie powinniśmy głosować na każdego kandydata osobno. Poprosił o wyjaśnienie przez Radcę Prawnego sposobu głosowania przy wyborze Zarządu Powiatu.

Radca Prawny p. G. Błaszczyk poinformowała, iż skład Zarządu Powiatu zgłasza Starosta a Rada głosuje za całym proponowanym składem.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przewodnicząca Komisji odczytywała kolejno imiennie Radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu Radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1405 w celu obliczenia wyników przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Radnej J. Popiołek, która odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 06 grudnia 2006r. dla przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Sochaczewskiego. Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 06 grudnia 2006r. w składzie: - Jolanta Popiołek Przewodnicząca, Zbigniew Pakuła, Wiesław Domagalski po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza co następuje: na Sesji obecnych jest 21 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 Radnych, głosów ważnych oddało 21 Radnych, głosów nieważnych nie było. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem na Członków Zarządu następujących kandydatów:

 1. Ryszard Ambroziak
 2. Janusz Ciura
 3. Tomasz Połeć
 4. oddano następującą liczbę głosów: głosów "TAK" oddano 12, głosów "NIE" oddano 9, głosów "WSTRZYMAŁO SIĘ" - nie było. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania na członków Zarządu Powiatu wybrani zostali:

 5. Ryszard Ambroziak
 6. Janusz Ciura
 7. Tomasz Połeć

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze członków Zarządu Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było. Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 06 grudnia 2006r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 11.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej J. Popiołek w imieniu Komisji pogratulowała wyboru członkom Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował wyboru członkom Zarządu Powiatu Sochaczewskiego. Życzył wytrwałości i dobrych pomysłów na prowadzenie powiatu dla wszystkich mieszkańców. Natomiast ustępującemu Zarządowi podziękował za 4 letnią pracę.

 

 

Ad. pkt 3f) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż są 2 projekty uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Następnie Przewodniczący odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu B. Dobrzyńskiemu.

Radny B. Dobrzyński na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnego J. A. Łopaty. Nadmienił, iż Radny Łopata jest już drugą kadencję radnym powiatowym. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, z tego co wie dobrze współpracował z Przewodniczącym Rady p. A. Grabarkiem. Dobrze byłoby aby tę współpracę nadal kontynuowali i kierowali pracami Rady. Radny Dobrzyński nadmienił, że prawie przez 4 lata współpracował z Panem Łopatą w Radzie Społecznej ZOZ-u i dość dobrze go poznał. Także z pełną odpowiedzialnością może zgłosić jego kandydaturę. Pan Łopata z zawodu jest lekarzem, samorządowcem z Teresina.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne kandydatury.

Więcej kandydatur nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnego J. Łopatę czy wyraża zgodą na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny J. Łopata wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął listę zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał, ż wyboru dokonuje się zgodnie z art. 14 ust. 1 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Następnie zaproponował Radzie, aby Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wcześniejszych głosowań przeprowadziła też głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący zapytał Radnych o inne propozycje.

Innych propozycji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

 1. Jolanta Popiołek
 2. Wiesław Domagalski
 3. Zbigniew Pakuła

poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 21 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 5 minutową przerwę do godz. 1410 w związku z przygotowaniem przez Komisję Skrutacyjną kart do przeprowadzenia głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady A. Grabarek wznowił obrady, następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej J. Popiołek odczytała treść karty do głosowania: Czy jesteś za wyborem na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie pana Jana Aleksandra Łopaty i podjęciem uchwały w powyższej sprawie. Na karcie są trzy odpowiedzi: "TAK", "NIE", "WSTRZYMUJĘ SIĘ", następnie poinformowała o sposobie głosowania. Karta do głosowania będzie ważna tylko wówczas, jeśli pozostawimy na niej jeden wybrany wariant "TAK", "NIE" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ", a dwa skreślimy.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Członkowie Komisji kolejno odczytywali imiennie Radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu Radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę do godz. 1425.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. Następnie udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Radnej J. Popiołek w celu przedstawienia wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej J. Popiołek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 06 grudnia 2006 r. dla przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Pana Jana Aleksandra Łopaty. Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 06 grudnia 2006 roku w składzie: Jolanta Popiołek - Przewodnicząca, Zbigniew Pakuła, Wiesław Domagalski po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje: na Sesji obecnych jest 21 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 Radnych, głosów ważnych oddało 21 Radnych, głosów nieważnych nie było. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że za wyborem Pana Jana Aleksandra Łopaty na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie oddano następującą liczbę głosów: "TAK" oddało 17 radnych, "NIE" oddało 4 radnych, głosów "WSTRZYMAŁO SIĘ" nie było. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Pan Jan Aleksander Łopata został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pana Jana Aleksandra Łopaty na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było. Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 06 grudnia 2006r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 13.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 14.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie radnemu J. A. Łopacie. Następnie Przewodniczący zaprosił Wiceprzewodniczącego do stołu prezydialnego.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu radnemu A. Chełpińskiemu.

Radny A. Chełpiński na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnej H. Pędziejewskiej. Nadmienił, iż Pani Pędziejewska jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, posiada wykształcenie wyższe. Była Radną I i II kadencji oraz obecnej III. Jest osobą doświadczoną w pracy z Radą, w ostatniej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Kultury Sportu i Turystyki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne kandydatury.

Radny J. Gołębiowski na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę radnej J. Popiołek. Nadmienił, że jej doświadczenie parlamentarne i dobro, które zrobiła podczas pracy parlamentarnej w poprzedniej kadencji Sejmu w pełni predysponują ją do objęcia tego stanowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne kandydatury.

Więcej kandydatur nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radną H. Pędziejewską czy wyraża zgodą na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny H. Pędziejewska wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radną J. Popiołek czy wyraża zgodą na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny J. Popiołek wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął listę zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, że radna J. Popiołek kandyduje na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady, nie może być zatem członkiem Komisji Skrutacyjnej, poprosił więc o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Jednocześnie zaproponował aby pozostali członkowie Komisji Skrutacyjnej Radny Pakuła i Radny Domagalski pozostali bez zmian, jeśli Rada nie ma innego zdania.

Radna J. Popiołek do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosiła kandydaturę radnej U. Pawlak.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radną U. Pawlak czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radna U. Pawlak wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnego W. Domagalskiego czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radny W. Domagalski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnego Z. Pakułę czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Radny Z. Pakuła wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o liczenie głosów w przeprowadzonym głosowaniu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

 1. Urszula Pawlak
 2. Wiesław Domagalski
 3. Zbigniew Pakuła

poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 21 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty przez Radę.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 minutową przerwę do godz. 1440 w związku z przygotowaniem przez Komisję Skrutacyjną kart do przeprowadzenia głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady A. Grabarek wznowił obrady, następnie udzielił głosu Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Domagalski odczytał treść karty do głosowania:

"Czy jesteś za wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie 1. Pani Haliny Pędziejewskiej, 2. Pani Jolanty Popiołek i podjęciem uchwały w powyższej sprawie. Następnie poinformował o sposobie głosowania. Karta do głosowania będzie ważna tylko wówczas, jeśli pozostawimy na niej osobę, na którą chcemy oddać głos a drugą osobę skreślimy lub obie osoby skreślimy.

Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie czy można w ten sposób przeprowadzić głosowanie.

Radca Prawny G. Błaszczyk wyjaśniła zasady głosowania. Poinformowała, że § 33 ust 2 Statutu Powiatu Sochaczewskiego mówi:

Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

Radca Prawny nadmieniła, że głosy będą ważne jeśli na karcie do głosowania:

 • jedną osobę skreślimy a pozostawimy osobę na którą chcemy oddać swój głos,
 • obie osoby skreślimy.

Natomiast głos będzie nieważny jeśli pozostawimy obie osoby bez skreślenia.

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Członkowie Komisji kolejno odczytywali imiennie Radnych wg listy obecności, którzy następnie przystępowali do głosowania oddając głos na karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Miejsce oddawania głosów stanowiła mównica na sali obrad. Po oddaniu głosu Radni wrzucali karty do urny, która stała na stole prezydialnym.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 5 min. przerwę do godz. 1500.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Radnemu W. Domagalskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 06 grudnia 2006 r. dla przyjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie. Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji Rady Powiatu w dniu 06 grudnia 2006 roku w składzie: Wiesław Domagalski - Przewodniczący, Zbigniew Pakuła, Pawlak Urszula po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza, co następuje: na Sesji obecnych jest 21 Radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 Radnych, głosów ważnych oddało 21 Radnych, głosów nieważnych nie było. Po obliczeniu wyników głosowania Komisja stwierdza, że kandydaci na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymali następującą liczbę głosów: Pani Halina Pędziejewska 11 głosów, Pani Jolanta Popiołek 10 głosów. Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie wybrana została Pani Halina Pędziejewska. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku powyższego głosowania uchwała o wyborze Pani Haliny Pędziejewskiej na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie została przyjęta. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Uwag członków Komisji Skrutacyjnej nie było. Członkowie w/w Komisji złożyli podpisy. Sochaczew, dnia 06 grudnia 2006 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu - Załącznik Nr 15.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 16.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie radnej H. Pędziejewskiej. Następnie Przewodniczący zaprosił Wiceprzewodniczącą do stołu prezydialnego.

 

 

 

Ad. pkt 4. Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja radnych i zapytał o bieżące zapytania lub interpelacje.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który na początku pogratulował panu Staroście sukcesu. Wyraził zadowolenie, iż uzyskał on tak duże poparcie jednakże ono zobowiązuje. Nie chciałby aby w następnych głosowaniach bez przerwy było 12:9, czy 11:10 głosów. To będzie zależało dużo od dalszej pracy i współpracy Starosty z pozostałymi Radnymi. Radny Głuchowski zaapelował aby skończyć w tym momencie z uprawianiem potężnej polityki a zająć się pilnymi sprawami. Następnie zapytał czy prawdą jest, że dyrektor szpitala Pan Wiktor Gajda złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jeśli jest to prawdą to zaapelował aby Starosta spróbował porozmawiać z Panem W. Gajdą, bowiem szpital jest naszym prawie najwyższym w tej chwili dobrem. Rozmowy powinny być ponad podziałami, a działania Pana Starosty w jego przekonaniu powinny doprowadzić do tego żeby osoba, która została powołana na stanowisko dyrektora i nie miała czasu na to żeby w pełni się wykazać nadal kierowała naszym szpitalem. Wybór Pana Gajdy na dyrektora szpitala był decyzją jaką podjął poprzedni Starosta i Radny uważa ją za jedną z lepszych, które Starosta podjął w swojej kadencji. Radny Głuchowski poprosił aby Starosta wraz z Zarządem przeprowadził rozmowę z Panem W. Gajdą, który jest cenionym specjalistą, cenionym menadżerem, ma bardzo pozytywne opinie większości pracowników. Zaapelował do wszystkich, którym szpital jest bliski aby działać i współpracować z Panem dyrektorem a nie stawiać kłód pod nogami. Albowiem są przypadki o których nie chciałby dzisiaj mówić. Natomiast jeśli doszłoby do tego, że ogłoszony byłby konkurs bo działania nie dadzą pozytywnego rezultatu to tego konkursu prosił nie upolityczniać bo sam będzie bardzo ostro protestował.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

Starosta T. Koryś podziękował za gratulacje a następnie przeszedł do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie. Poinformował, że na jednej z przerw podczas dzisiejszej sesji wspólnie z Wicestarostą rozmawiali z Dyrektorem Gajdą i prosili aby w miarę możliwości wstrzymał się ze swoją decyzją. Może w piątek podejmą rozmowę z Panem dyrektorem i myśli, że jakieś rozwiązanie znajdą. Starosta nadmienił, że popiera to co powiedział radny M. Głuchowski o dyrektorze Gajdzie. Jeśli Pan Gajda podejmie ostateczną decyzję, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska to poszukają innych rozwiązań. Jeżeli będzie to konkurs to na pewno będzie w takim trybie aby nie był konkursem politycznym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 5. Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o wnioski bądź oświadczenia.

Wniosków i oświadczeń nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na zakończenie przedstawił kilka spraw organizacyjnych.

Poinformował, że zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Czyli od 27 listopada biegnie okres 30 dniowy, a dla radnych Pana Kowali i Pana Zbytniewskiego od dnia dzisiejszego. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyborów.

Do oświadczenia majątkowego radny powinien dołączyć kopię PIT-u za 2005 rok, taką którą złożył w Urzędzie Skarbowym. Jeśli składał korektę do PIT-u to wraz z korektą do PIT-u.

Następnie Przewodniczący przedstawił kilka informacji odnośnie wypełnienia oświadczenia majątkowego. Otóż zasoby pieniężne, zasoby majątkowe, czyli: mieszkanie, dom, gospodarstwo rolne, inne nieruchomości, działalność gospodarcza, udział w spółkach itd. podajemy dane aktualne na dzień składania oświadczenia. Natomiast w pkt 8 wpisujemy uzyskane dochody za 2005 rok i  wypisujemy konkretne źródła dochodu. Na przykład X złotych ze stosunku pracy (można wymienić zakład pracy), Y złotych z umów, zleceń, Z złotych z diet Radnego Rady Powiatu. Dane te powinny być zgodne ze złożonym PIT-em za 2005 rok. Należy również dokładnie prześledzić część A i część B oświadczenia aby była zgodność. Nie wolno pozostawić rubryk wolnych. Jeżeli nie mamy np. zasobów pieniężnych to piszemy nie dotyczy.

Do oświadczenia majątkowego dołączamy inne 3 oświadczenia:

 1. o zatrudnieniu małżonka na terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego,
 2. o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu,
 3. o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków z organami powiatu, jednostki organizacyjnymi powiatu.

Te oświadczenia składają Radni w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą, czyli od dnia 16 listopada br. Także te oświadczenia trzeba złożyć znacznie wcześniej. Starostwo zadało pytanie MSWiA, czy rzeczywiście tak to należy interpretować ale bardzo bym prosił aby tych terminów się trzymać.

Jeśli współmałżonek nie pracuje w jednostce organizacyjnej to w oświadczeniu wpisujemy imię i nazwisko a w pozostałych rubrykach nie dotyczy. Wszyscy radni są zobowiązani te 3 oświadczenia złożyć.

Przewodniczący poinformował, że oświadczenia majątkowe wszyscy radni składają do Przewodniczącego Rady, niezależnie czy są członkami Zarządu czy nie. Jeśli są członkami Zarządu to i tak składają jeszcze inne oświadczenia do Przewodniczącego Zarządu czyli Pana Starosty. Przewodniczący Rady składa oświadczenie Wojewodzie.

Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw od tej kadencji, czyli III kadencji Rady Powiatu zgodnie z art. 190 ust. 1 niezłożenie oświadczeń i informacji w terminie powoduje wygaśnięcie mandatu. Czyli jeśli ktoś nie złoży w terminie 30 dni oświadczeń to automatycznie traci mandat radnego. Dlatego też nie może być opóźnień ze strony Radnych w składaniu oświadczeń majątkowych i wszystkich informacji. Wszystkie oświadczenia wraz z kopiami składamy w 2 egzemplarzach, z tymże najlepiej byłoby kserokopie zaparafować. Oświadczenia niezwłocznie zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego - jeden egzemplarz, a drugi egzemplarz Staroście celem publikacji w BIP.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich Radnych aby po sesji udali się do Biura Rady celem pobrania stosownych materiałów. Poprosił również o pilne podanie dla Wydziału Finansowego następujących danych: adres, NIP, PESEL, nr ewidencyjny rachunku bankowego i nazwę banku, nr telefonu kontaktowego, ta lista będzie również w Biurze Rady. Dane te są niezbędne do przekazywania na rachunek diet, ale również do wystawienia PIT-u w miesiącu styczniu dla radnych i Urzędu Skarbowego. Kto dotychczas nie podał nr rachunku bankowego to może część diety za listopad odebrać w kasie Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący poprosił Radnych również o podanie aktualnych nr telefonów by można było się ze wszystkimi komunikować na bieżąco. Prosił aby wszystkie te dane podać dzisiaj w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

Radna J. Popiołek zapytała czy w oświadczeniu majątkowym wpisujemy dochody za 2005 czy 2006 rok?

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odpowiedział, że w oświadczeniu majątkowym w pkt 8 wpisujemy dochody za 2005 rok, natomiast pozostałe dane majątkowe aktualne na dzień składania oświadczenia.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 6. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad II Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

 

 Obrady zakończono o godz. 1515.

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 11:28:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 11:28:31
 • Liczba odsłon: 1450
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441565]

przewiń do góry