UCHWAŁA  NR XXIII/95/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
 Z  DNIA  30 MAJA 2008 ROKU    

w  sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia
tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Sochaczewie


Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222  z  późn. zm.),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

§  1

Ustala się dla pracowników Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Sochaczewie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

§  2

Uzgadnia się wartość jednego punktu dla pracowników Powiatowego  Urzędu  Pracy  
w  Sochaczewie w wysokości 7,00 zł  (słownie: siedem  złotych).

§  3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

§  4

Traci moc uchwała Nr XV/68/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26  października 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Sochaczewie.

§  5

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008r.

UzasadnienieObowiązek  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  i  uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  dla  potrzeb  sporządzenia  tabeli  miesięcznych  kwot  wynagrodzenia  zasadniczego  wynika  z  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  02  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  jednostek  samorządu  terytorialnego.  Najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  i  wartość  jednego  punktu  ustala  
i  uzgadnia  zgodnie  z  w/w  rozporządzeniem  Rada  Powiatu.
Poprzednia  uchwała  w  powyższej  sprawie  była  podjęta  w  2007  roku  
i  obecnie  wystąpiła  konieczność  jej  aktualizacji,  celem  dostosowania  do  zmieniających  się  wynagrodzeń  pracowników  jednostki.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 14:01:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 14:01:40
  • Liczba odsłon: 1274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459588]

przewiń do góry