UCHWAŁA  NR XXVII/105/2008

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

z dnia 30 października 2008 roku

 

 

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań, 

na  które  przeznacza  się  środki 

Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

w 2008 roku.

 

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  ( Dz.U.  z  2001  roku  Nr  142, poz. 1592  z  późniejszymi  zmianami) 
w  związku  z  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (
Dz. U. z 2008 r.
Nr 14, poz.92
), Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

W  uchwale  Nr  XX/87/2008  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  18 marca 2008  roku 
w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2008 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w  zdaniu  pierwszym  §  1   wyrazy  „w  wysokości  1.720.239,00 zł.”  zastępuje  się  wyrazami  „ w  wysokości  1.922.724,00  .”

 

2)      w  § 1 pkt. 1  otrzymuje  brzmienie:

 

 

„§ 1 pkt. 1.          przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie

                            działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do

                            spółdzielni socjalnej - 132.000,00 zł.” 

                           

3)      w § 1 skreśla  się  pkt.  2 i  4.

                           

                         

4)      w § 1 pkt. 6  otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1 pkt. 6.           dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

                            w turnusach rehabilitacyjnych - 272.000,00 zł.”                             

 

5)      w §  1 pkt. 9   otrzymuje  brzmienie:

 

„§  1  pkt. 9.          dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze  przyznawane  osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów– 423.024,00 zł.”

 

 

§  2

 

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem dodatkowych środków (202.485,00 zł) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych istnieje konieczność rozdysponowania tych środków na poszczególne zadania:

 

- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- turnusy rehabilitacyjne

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i 

  środki pomocnicze.

            Zwiększenie środków na te zadania pozwoli w pełni zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 10:46:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 10:46:38
  • Liczba odsłon: 1359
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460373]

przewiń do góry