Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012
 Nr  XII/63/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 grudnia 2011 roku


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 238, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,  art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1


1.Dochody w łącznej kwocie 66.747.154 zł,  w tym:
1)    dochody bieżące w kwocie: 64.919.754 zł,
2)    dochody majątkowe w kwocie: 1.827.400 zł,
­    zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


2. Wydatki w łącznej kwocie 69.991.658 zł, w tym:
1)    wydatki bieżące w kwocie 65.450.353 zł,
2)    wydatki majątkowe w kwocie 4.541.305 zł,
­    zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
4.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b                     do niniejszej uchwały.

§ 3


1.    Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.244.504zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.003.149 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów – 241.355 zł,
2.   Przychody budżetu w wysokości 4.803.075 zł , rozchody w wysokości 1.558.571 zł
-     zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1)    sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  - 241.355 zł
2)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych              oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.558.571 zł§ 5

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  245.000 zł.     
2. Rezerwy celowe  w wysokości  105.000 zł, 
w tym na: 
a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000 zł,§ 6

1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów                     lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem              nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7

1.    Dotacje podmiotowe dla:
1)    Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.    Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.§ 8


1.    Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 9


Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012  w kwocie 234.000 zł zgodnie z zawartą Umową Poręczenia Nr 07/0079 z dnia 28 czerwca 2007r .

§ 11
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
2)    przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3)    dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4)    dokonywanie zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych§ 12


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
Załączniki:

zalaczniki_do_budzetu_na_2012r..xls

czesc_opisowa_na_2012.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:15:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:15:30
  • Liczba odsłon: 1451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448813]

przewiń do góry